Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych

Zobacz również: Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 • Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy

Referat Organizacyjny- sekretariat
Ul. Namysłowska 44
46- 081 Dobrzeń Wielki

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.487 z późn. zm.)

Inne informacje:

Wniosek opiniowany jest przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprawy załatwiane są w sekretariacie, tel. 77 469 55 24 wew. 204

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję oraz wpłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia w kasie urzędu.

 Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – jeśli sprzedaż w roku poprzednim nie przekroczyła 37.500 zł lub 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim gdy  wartość przekroczyła 37.500 zł
   
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37.500 zł lub 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim gdy wartość przekroczyła 37.500 zł
   
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu - jeśli sprzedaż w roku poprzednim nie przekroczyła 77.000 zł lub 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim gdy wartość przekroczyła 77.000 zł

 

Opłaty wnoszone są w kasie urzędu lub na konto bankowe

Bank Spółdzielczy  90 8895 0006 2000 0000 2512 0003

w trzech równych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.


DOCoswiadczenie o wartości sprzedanego alkoholu_2022.doc (63,50KB)

 

W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11 1  ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art.11 1 ust. 2.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się:

Dla punktu detalicznego na czas nie krótszy niż 2 lata

Dla punktu gastronomicznego na czas nie krótszy niż 4 lata

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 • Posiadanie zezwolenia
 • Wniesienie opłaty
 • Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producenta i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową  napojów alkoholowych
 • W terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty

Zezwolenie cofa się w przypadku:

 • Nieprzestrzeganie określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

- sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub na zastaw
- sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem art. 14 ust. 3 i 4

 • Powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócenia publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego
 • Wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł
 • Przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 • Popełnienie przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie
 • Orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zwolnieniem

Przedsiębiorca któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • Likwidacja punktu sprzedaży
 • Upływu terminu ważności zezwolenia
 • Zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży
 • Zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej
 • Niedopełnienia w terminach obowiązku:

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 4, lub

b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art, 11 ust. 2 i 5

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z takich przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Wykaz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Dobrzeń Wielki:

PDFwykaz_zezwoleń_alkohol_12.2017.pdf (202,11KB)

PDFWykaz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Dobrzeń Wielki według stanu na dzień 1 marca 2018r..pdf (381,18KB)

PDFWykaz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Dobrzeń Wielki.pdf (450,70KB) stan na 01.08.2018r.

PDFWykaz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Dobrzeń Wielki.pdf (461,05KB) stan na 01.07.2020r.

PDFWykaz zezwoleń na dzień 31 maja 2021.pdf (460,85KB)

PDFWykaz zezwoleń na dzień 30 czerwca 2022.pdf (462,92KB)

PDFWykaz zezwoleń na dzień 20 lutego 2023.pdf (462,42KB)

PDFWykaz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wg stanu na dzień 1 lutego 2024.pdf (465,09KB)