Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych

Zobacz również: Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 • Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy

Referat Organizacyjny- sekretariat
Ul. Namysłowska 44
46- 081 Dobrzeń Wielki

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.487 z późn. zm.)

Inne informacje:

Wniosek opiniowany jest przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprawy załatwiane są w sekretariacie, tel. 77 469 55 24 wew. 204

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję oraz wpłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia w kasie urzędu.

 Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – jeśli sprzedaż w roku poprzednim nie przekroczyła 37.500 zł lub 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim gdy  wartość przekroczyła 37.500 zł
   
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37.500 zł lub 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim gdy wartość przekroczyła 37.500 zł
   
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu - jeśli sprzedaż w roku poprzednim nie przekroczyła 77.000 zł lub 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim gdy wartość przekroczyła 77.000 zł

 

Opłaty wnoszone są w kasie urzędu lub na konto bankowe

Bank Spółdzielczy  90 8895 0006 2000 0000 2512 0003

w trzech równych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.


DOCoswiadczenie o wartości sprzedanego alkoholu_2022.doc (63,50KB)

 

W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11 1  ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art.11 1 ust. 2.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się:

Dla punktu detalicznego na czas nie krótszy niż 2 lata

Dla punktu gastronomicznego na czas nie krótszy niż 4 lata

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 • Posiadanie zezwolenia
 • Wniesienie opłaty
 • Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producenta i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową  napojów alkoholowych
 • W terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty

Zezwolenie cofa się w przypadku:

 • Nieprzestrzeganie określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

- sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub na zastaw
- sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem art. 14 ust. 3 i 4

 • Powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócenia publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego
 • Wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł
 • Przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 • Popełnienie przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie
 • Orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zwolnieniem

Przedsiębiorca któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • Likwidacja punktu sprzedaży
 • Upływu terminu ważności zezwolenia
 • Zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży
 • Zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej
 • Niedopełnienia w terminach obowiązku:

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 4, lub

b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art, 11 ust. 2 i 5

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z takich przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Wykaz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Dobrzeń Wielki:

PDFwykaz_zezwoleń_alkohol_12.2017.pdf (202,11KB)

PDFWykaz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Dobrzeń Wielki według stanu na dzień 1 marca 2018r..pdf (381,18KB)

PDFWykaz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Dobrzeń Wielki.pdf (450,70KB) stan na 01.08.2018r.

PDFWykaz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Dobrzeń Wielki.pdf (461,05KB) stan na 01.07.2020r.

PDFWykaz zezwoleń na dzień 31 maja 2021.pdf (460,85KB)

PDFWykaz zezwoleń na dzień 30 czerwca 2022.pdf (462,92KB)