Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2014-2018

ROK 2014:

1. Uchwała nr I/1/2014 z dnia 28.11.2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr I.1.2014.pdf (87,42KB)

2. Uchwała nr I/2/2014 z dnia 28.11.2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr I.2.2014.pdf (87,02KB)

3. Uchwała nr II/3/2014 z dnia 11.12.2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
PDFUchwała nr II.3.2014.pdf (86,03KB)

4. Uchwała nr II/4/2014 z dnia 11.12.2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr II.4.2014.pdf (93,43KB)

5. Uchwała nr II/5/2014 z dnia 11.12.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr II.5.2014.pdf (90,47KB)

6. Uchwała nr II/6/2014 z dnia 11.12.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
PDFUchwała nr II.6.2014.pdf (202,77KB)

7. Uchwała nr II/7/2014 z dnia 11.12.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr II.7.2014.pdf (947,40KB)

8. Uchwała nr II/8/2014 z dnia 11.12.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFUchwała nr II.8.2014.pdf (93,36KB)

9. Uchwała nr II/9/2014 z dnia 11.12.2014 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
PDFUchwała nr II.9.2014.pdf (99,50KB)

10. Uchwała nr II/10/2014 z dnia 11.12.2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
PDFUchwała nr II.10.2014.pdf (90,42KB)

11. Uchwała nr II/11/2014 z dnia 11.12.2014 w sprawie nadania nazwy ulicy
PDFUchwała nr II.11.2014.pdf (395,93KB)

12. Uchwała nr II/12/2014 z dnia 11.12.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
PDFUchwała nr II.12.2014.pdf (2,24MB)

13. Uchwała nr II/13/2014 z dnia 11.12.2014 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 ścieków w 2015 roku
PDFUchwała nr II.13.2014.pdf (90,59KB)

14. Uchwała nr II/14/2014 z dnia 11.12.2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr II.14.2014.pdf (139,63KB)

15. Uchwała nr II/15/2014 z dnia 11.12.2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała nr II.15.2014.pdf (106,32KB)

16. Uchwała nr III/16/2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2014-2020”
PDFUchwała nr III.16.2014.pdf (2,54MB)

17. Uchwała nr III/17/2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2015 rok
PDFUchwała nr III.17.2014.pdf (1,05MB)

18. Uchwała nr III/18/2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/335/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr III.18.2014.pdf (92,28KB)

19. Uchwała nr III/19/2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr III.19.2014.pdf (433,42KB)

20. Uchwała nr III/20/2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
PDFUchwała nr III.20.2014.pdf (93,09KB)

21. Uchwała nr IV/21/2015 z dnia 12.02.2015 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr IV.21.2014.pdf (1,63MB)

22. Uchwała nr IV/22/2015 z dnia 12.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
PDFUchwała nr IV.22.2014.pdf (182,97KB)

23. Uchwała nr IV/23/2015 z dnia 12.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr IV.23.2014.pdf (1,32MB)

24. Uchwała nr IV/24/2015 z dnia 12.02.2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
PDFUchwała nr IV.24.2014.pdf (309,41KB)

25. Uchwała nr IV/25/2015 z dnia 12.02.2015 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
PDFUchwała nr IV.25.2014.pdf (196,18KB)

26. Uchwała nr IV/26/2015 z dnia 12.02.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
PDFUchwała nr IV.26.2014.pdf (202,23KB)

27. Uchwała nr IV/27/2015 z dnia 12.02.2015 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym
PDFUchwała nr IV.27.2014.pdf (99,90KB)

28. Uchwała nr IV/28/2015 z dnia 12.02.2015 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi.
PDFUchwała nr IV.28.2014.pdf (216,12KB)

29. Uchwała nr IV/29/2015 z dnia 12.02.2015 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego
PDFUchwała nr IV.29.2014.pdf (216,51KB)

30. Uchwała nr IV/30/2015 z dnia 12.02.2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
PDFUchwała nr IV.30.2014.pdf (96,87KB)

31. Uchwała nr IV/31/2015 z dnia 12.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
PDFUchwała nr IV.31.2014.pdf (90,37KB)

32. Uchwała nr IV/32/2015 z dnia 12.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
PDFUchwała nr IV.32.2014.pdf (91,43KB)

33. Uchwała nr IV/33/2015 z dnia 12.02.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
PDFUchwała nr IV.33.2014.pdf (92,18KB)

34. Uchwała nr IV/34/2015 z dnia 12.02.2015 w sprawie udzielenia Powiatowi Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr IV.34.2014.pdf (92,73KB)

35. Uchwała nr IV/35/2015 z dnia 12.02.2015 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr IV.35.2014.pdf (92,55KB)

36. Uchwała nr IV/36/2015 z dnia 12.02.2015 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr IV.36.2014.pdf (94,56KB)

37. Uchwała nr IV/37/2015 z dnia 12.02.2015 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr IV.37.2014.pdf (92,11KB)

38. Uchwała nr V/38/2015 z dnia 26.03.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego CHRÓŚCICE ZACHÓD
PDFUchwała nr V.38.2015.pdf (2,39MB)

39. Uchwała nr V/39/2015 z dnia 26.03.2015 w sprawie wyodrębnienia w budżecie GminyDobrzeń Wielki środków stanowiących fundusz sołecki
PDFUchwała nr V.39.2015.pdf (89,69KB)

40. Uchwała nr V/40/2015 z dnia 26.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
PDFUchwała nr V.40.2015.pdf (203,58KB)

41. Uchwała nr V/41/2015 z dnia 26.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr V.41.2015.pdf (1,31MB)

42. Uchwała nr V/42/2015 z dnia 26.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Opole porozumienia dotyczącego przejęcia zadań w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi mieszkańców gminy, doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Opolu oraz udzielenia dotacji na realizacje tych zadań.
PDFUchwała nr V.42.2015.pdf (93,93KB)

43. Uchwała nr V/43/2015 z dnia 26.03.2015 w sprawie wyboru osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Związku Gmin "Dolna Mała Panew" z ramienia Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr V.43.2015.pdf (92,33KB)

44. Uchwała nr V/44/2015 z dnia 26.03.2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr V.44.2015.pdf (191,40KB)

45. Uchwała nr V/45/2015 z dnia 26.03.2015 zmieniająca uchwałę Nr IV/34/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie udzielenia Powiatowi Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr V.45.2015.pdf (114,88KB)

46. Uchwała nr V/46/2015 z dnia 26.03.2015 powołania Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki oraz nadania jej statutu
PDFUchwała nr V.46.2015.pdf (209,62KB)

47. Uchwała nr VI/47/2015 z dnia 14.05.2015 w sprawie rozwiązania Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie
PDFUchwała nr VI.47.2015.pdf (89,79KB)

48. Uchwała nr VI/48/2015 z dnia 14.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
PDFUchwała nr VI.48.2015.pdf (219,31KB)

49. Uchwała nr VI/49/2015 z dnia 14.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr VI.49.2015.pdf (949,60KB)

50. Uchwała nr VI/50/2015 z dnia 14.05.2015 w sprawie nabycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
PDFUchwała nr VI.50.2015.pdf (92,92KB)

51. Uchwała nr VI/51/2015 z dnia 14.05.2015 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
PDFUchwała nr VI.51.2015.pdf (104,45KB)

52. Uchwała nr VI/52/2015 z dnia 14.05.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
PDFUchwała nr VI.52.2015.pdf (92,49KB)

53. Uchwała nr VI/53/2015 z dnia 14.05.2015 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
PDFUchwała nr VI.53.2015.pdf (89,46KB)

54. Uchwała nr VI/54/2015 z dnia 14.05.2015 w sprawie członkostwa Gminy Dobrzeń Wielki w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”
PDFUchwała nr VI.54.2015.pdf (173,67KB)

55. Uchwała nr VII/55/2015 z dnia 18.06.2015 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego
PDFUchwała nr VII.55.2015.pdf (283,81KB)

56. Uchwała nr VII/56/2015 z dnia 18.06.2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
PDFUchwała nr VII.56.2015.pdf (99,40KB)

57. Uchwała nr VII/57/2015 z dnia 18.06.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
PDFUchwała nr VII.57.2015.pdf (210,09KB)

58. Uchwała nr VII/58/2015 z dnia 18.06.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr VII.58.2015.pdf (1,41MB)

59. Uchwała nr VII/59/2015 z dnia 18.06.2015 w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników oraz w sprawie powołania zespołu do wypracowania opinii o tych kandydatach
PDFUchwała nr VII.59.2015.pdf (95,39KB)

60. Uchwała nr VII/60/2015 z dnia 18.06.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2014
PDFUchwała nr VII.60.2015.pdf (243,66KB)

61. Uchwała nr VII/61/2015 z dnia 18.06.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2014
PDFUchwała nr VII.61.2015.pdf (89,09KB)

62. Uchwała nr VII/62/2015 z dnia 18.06.2015 w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2014
PDFUchwała nr VII.62.2015.pdf (93,81KB)

63. Uchwała nr VII/63/2015 z dnia 18.06.2015 w sprawie udzielenia dotacji Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała nr VII.63.2015.pdf (95,96KB)

64. Uchwała nr VIII/64/2015 z dnia 06.08.2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospoltej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
PDFUchwała nr VIII.64.2015.pdf (100,41KB)

65. Uchwała nr VIII/65/2015 z dnia 06.08.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
PDFUchwała nr VIII.65.2015.pdf (209,99KB)

66. Uchwała nr VIII/66/2015 z dnia 06.08.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr VIII.66.2015.pdf (944,40KB)

67. Uchwała nr VIII/67/2015 z dnia 06.08.2015 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Opolskim, a Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie przejęcia przez Gminę zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
PDFUchwała nr VIII.67.2015.pdf (93,97KB)

68. Uchwała nr IX/68/2015 z dnia 24.09.2015 w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opolu.
PDFUchwała nr IX.68.2015.pdf (97,08KB)

69. Uchwała nr IX/69/2015 z dnia 24.09.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
PDFUchwała nr IX.69.2015.pdf (221,76KB)

70. Uchwała nr IX/70/2015 z dnia 24.09.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr IX.70.2015.pdf (1,41MB)

71. Uchwała nr IX/71/2015 z dnia 24.09.2015 w sprawie  udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Bożego Ciała w Czarnowąsach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała nr IX.71.2015.pdf (94,65KB)

72. Uchwała nr IX/72/2015 z dnia 24.09.2015 w sprawie  udzielenia dotacji Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała nr IX.72.2015.pdf (93,23KB)

73. Uchwała nr IX/73/2015 z dnia 24.09.2015 w sprawie  reorganizacji spółki Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji "PROWOD" Spółka z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach oraz spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o z siedzibą w Kup
PDFUchwała nr IX.73.2015.pdf (94,47KB)

74. Uchwała nr IX/74/2015 z dnia 24.09.2015 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
PDFUchwała nr IX.74.2015.pdf (4,45MB)

75. Uchwała nr IX/75/2015 z dnia 24.09.2015 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CZARNOWĄSY-2
PDFUchwała nr IX.75.2015.pdf (699,09KB)

76. Uchwała nr X/76/2015 z dnia 08.10.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
PDFUchwała nr X.76.2015.pdf (189,07KB)

77. Uchwała nr X/77/2015 z dnia 08.10.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr X.77.2015.pdf (972,85KB)

78. Uchwała nr XI/78/2015 z dnia 29.10.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
PDFUchwała nr XI.78.2015.pdf (184,99KB)

79. Uchwała nr XI/79/2015 z dnia 29.10.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XI.79.2015.pdf (1,46MB)

80. Uchwała nr XI/80/2015 z dnia 29.10.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy
PDFUchwała nr XI.80.2015.pdf (261,17KB)

81. Uchwała nr XI/81/2015 z dnia 29.10.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminnych nieruchomości
PDFUchwała nr XI.81.2015.pdf (174,09KB)

82. Uchwała nr XI/82/2015 z dnia 29.10.2015 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
PDFUchwała nr XI.82.2015.pdf (170,30KB)

83. Uchwała nr XI/83/2015 z dnia 29.10.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFUchwała nr XI.83.2015.pdf (96,66KB)

84. Uchwała nr XI/84/2015 z dnia 29.10.2015 w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
PDFUchwała nr XI.84.2015.pdf (95,32KB)

85. Uchwała nr XI/85/2015 z dnia 29.10.2015 w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
PDFUchwała nr XI.85.2015.pdf (92,52KB)

86. Uchwała nr XI/86/2015 z dnia 29.10.2015 w sprawie przejęcia od Województwa Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi
PDFUchwała nr XI.86.2015.pdf (92,35KB)

87. Uchwała nr XI/87/2015 z dnia 29.10.2015 w sprawie przejęcia od Województwa Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi
PDFUchwała nr XI.87.2015.pdf (90,67KB)

88. Uchwała nr XI/88/2015 z dnia 29.10.2015 w sprawie przejęcia od Województwa Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi
PDFUchwała nr XI.88.2015.pdf (92,58KB)

89. Uchwała nr XI/89/2015 z dnia 29.10.2015 w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
PDFUchwała nr XI.89.2015.pdf (92,51KB)

90. Uchwała nr XI/90/2015 z dnia 29.10.2015 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Dobrzeń Wielki pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PDFUchwała nr XI.90.2015.pdf (96,02KB)

91. Uchwała nr XII/91/2015 z dnia 26.11.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
PDFUchwała nr XII.91.2015.pdf (220,86KB)

92. Uchwała nr XII/92/2015 z dnia 26.11.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XII.92.2015.pdf (1,51MB)

93. Uchwała nr XII/93/2015 z dnia 26.11.2015 w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny
PDFUchwała nr XII.93.2015.pdf (345,95KB)

94. Uchwała nr XII/94/2015 z dnia 26.11.2015 w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach osób fizycznych
PDFUchwała nr XII.94.2015.pdf (189,57KB)

95. Uchwała nr XII/95/2015 z dnia 26.11.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFUchwała nr XII.95.2015.pdf (169,06KB)

96. Uchwała nr XII/96/2015 z dnia 26.11.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
PDFUchwała nr XII.96.2015.pdf (95,08KB)

97. Uchwała nr XII/97/2015 z dnia 26.11.2015 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie nadania aktów założycielskich przedszkolom publicznym, działającym na terenie gminy Dobrzeń Wielki.
PDFUchwała nr XII.97.2015.pdf (94,51KB)

98. Uchwała nr XII/98/2015 z dnia 26.11.2015 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”
PDFUchwała nr XII.98.2015.pdf (209,07KB)

99. Uchwała nr XII/99/2015 z dnia 01.12.2015 określająca stanowisko w zakresie prób zmiany granic Gminy Dobrzen Wielki
PDFUchwała nr XII.99.2015.pdf (94,56KB)

100. Uchwała nr XIII/100/2015 z dnia 22.12.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
PDFUchwała nr XIII.100.2015.pdf (204,83KB)

101. Uchwała nr XIII/101/2015 z dnia 22.12.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XIII.101.2015.pdf (1,50MB)

102. Uchwała nr XIII/102/2015 z dnia 22.12.2015 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii św. Jadwigi w Chróścicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała nr XIII.102.2015.pdf (97,00KB)

103. Uchwała nr XIII/103/2015 z dnia 22.12.2015 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XIII.103.2015.pdf (3,64MB)

104. Uchwała nr XIII/104/2015 z dnia 29.12.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym
PDFUchwała nr XIII.104.2015.pdf (94,35KB)

105. Uchwała nr XIII/105/2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
PDFUchwała nr XIII.105.2015.pdf (178,65KB)

106. Uchwała nr XIII/106/2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2016 rok
PDFUchwała nr XIII.106.2015.pdf (2,47MB)

107. Uchwała nr XIII/107/2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XIII.107.2015.pdf (1,47MB)

108. Uchwała nr XIII/108/2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XIII.108.2015.pdf (170,05KB)

109. Uchwała nr XIII/109/2015 z dnia 29.12.2015  w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3   ścieków w 2016 roku
PDFUchwała nr XIII.109.2015.pdf (91,87KB)

110. Uchwała nr XIV/110/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XIV.110.2016.pdf (211,15KB)

111. Uchwała nr XIV/111/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
PDFUchwała nr XIV.111.2016.pdf (1,65MB)

112. Uchwała nr XV/112/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
PDFUchwała nr XV.112.2016.pdf (453,97KB)

113. Uchwała nr XV/113/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XV.113.2016.pdf (1,35MB)

114. Uchwała nr XV/114/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, polegającej na  wyłączeniu z  Gminy Dobrzeń Wielki  obszaru  sołectw: Borki, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części sołectw Brzezie i Dobrzeń Mały, i włączeniu tego obszaru do  Miasta Opola.
PDFUchwała nr XV.114.2016.pdf (182,97KB)

115. Uchwała nr XV/115/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2016 - 2026
PDFUchwała nr XV.115.2016.pdf (922,10KB)

116. Uchwała nr XV/116/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
PDFUchwała nr XV.116.2016.pdf (229,04KB)

117. Uchwała nr XV/117/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Opole porozumienia dotyczącego przejęcia zadań w zakresie  objęcia działaniami  profilaktycznymi mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Opolu  oraz udzielenia dotacji na realizacje tych zadań.
PDFUchwała nr XV.117.2016.pdf (117,12KB)

118. Uchwała nr XV/118/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania  i wykorzystywania dotacji,udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz  niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XV.118.2016.pdf (415,39KB)

119. Uchwała nr XV/119/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
PDFUchwała nr XV.119.2016.pdf (95,60KB)

120. Uchwała nr XV/120/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
PDFUchwała nr XV.120.2016.pdf (95,66KB)

121. Uchwała nr XV/121/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
PDFUchwała nr XV.121.2016.pdf (93,52KB)

122. Uchwała nr XV/122/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Dobrzeń Wielki pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PDFUchwała nr XV.122.2016.pdf (95,00KB)

123. Uchwała nr XV/123/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Dobrzeń Wielki pod nazwą Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PDFUchwała nr XV.123.2016.pdf (97,07KB)

124. Uchwała nr XV/124/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
PDFUchwała nr XV.124.2016.pdf (96,86KB)

125. Uchwała nr XV/125/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XV.125.2016.pdf (94,77KB)

126. Uchwała nr XV/126/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XV.126.2016.pdf (95,80KB)

127. Uchwała nr XV/127/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie opłaty targowej
PDFUchwała nr XV.127.2016.pdf (170,19KB)

128. Uchwała nr XV/128/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zasad poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
PDFUchwała nr XV.128.2016.pdf (178,03KB)

129. Uchwała nr XVI/129/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, polegającej na wyłączeniu z Gminy Dobrzeń Wielki obszaru sołectw: Borki, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części sołectw Brzezie i Dobrzeń Mały, i włączeniu tego obszaru do Miasta Opola
PDFUchwała nr XVI.129.2016.pdf (1,85MB)

130. Uchwała nr XVI/130/2016 z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
PDFUchwała nr XVI.130.2016.pdf (204,23KB)

131. Uchwała nr XVI/131/2016 z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XVI.131.2016.pdf (1,37MB)

132. Uchwała nr XVI/132/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
PDFUchwała nr XVI.132.2016.pdf (92,20KB)

133. Uchwała nr XVI/133/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XVI.133.2016.pdf (200,19KB)

134. Uchwała nr XVI/134/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XV/124/2016 z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
PDFUchwała nr XVI.134.2016.pdf (173,40KB)

135. Uchwała nr XVI/135/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała nr XVI.135.2016.pdf (96,29KB)

136. Uchwała nr XVI/136/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XVI.136.2016.pdf (375,75KB)

137. Uchwała nr XVII/137/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
PDFUchwała nr XVII.137.2016.pdf (217,17KB)

138. Uchwała nr XVII/138/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XVII.138.2016.pdf (1,40MB)

139. Uchwała nr XVII/139/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap I”
PDFUchwała nr XVII.139.2016.pdf (98,39KB)

140. Uchwała nr XVII/140/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
PDFUchwała nr XVII.140.2016.pdf (1,29MB)

141. Uchwała nr XVII/141/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
PDFUchwała nr XVII.141.2016.pdf (191,25KB)

142. Uchwała nr XVII/142/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie przejęcia od Województwa Opolskiego zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkie nr 457 na odcinku: Stare Siołkowice - Chróścice, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej"
PDFUchwała nr XVII.142.2016.pdf (97,59KB)

143. Uchwała nr XVII/143/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CZARNOWĄSY-2
PDFUchwała nr XVII.143.2016.pdf (696,51KB)

144. Uchwała nr XVII/144/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  DOBRZEŃ WIELKI-4
PDFUchwała nr XVII.144.2016.pdf (1,59MB)

145. Uchwała nr XVII/145/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do wszystkich  samorządów gminnych w Rzeczypospolitej Polskiej
PDFUchwała nr XVII.145.2016.pdf (186,63KB)

146. Uchwała nr XVIII/146/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
PDFUchwała nr XVIII.146.2016.pdf (3,47MB)

147. Uchwała nr XVIII/147/2016 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
PDFUchwała nr XVIII.147.2016.pdf (198,67KB)

148. Uchwała nr XVIII/148/2016 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XVIII.148.2016.pdf (1,35MB)

149. Uchwała nr XVIII/149/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
PDFUchwała nr XVIII.149.2016.pdf (98,58KB)

150. Uchwała nr XIX/150/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2015
PDFUchwała nr XIX.150.2016.pdf (459,64KB)

151. Uchwała nr XIX/151/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2015
PDFUchwała nr XIX.151.2016.pdf (89,89KB)

152. Uchwała nr XIX/152/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2015
PDFUchwała nr XIX.152.2016.pdf (94,26KB)

153. Uchwała nr XIX/153/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
PDFUchwała nr XIX.153.2016.pdf (212,17KB)

154. Uchwała nr XIX/154/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XIX.154.2016.pdf (926,33KB)

155. Uchwała nr XIX/155/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Dobrzeń Wielki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
PDFUchwała nr XIX.155.2016.pdf (291,60KB)

156. Uchwała nr XIX/156/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-3
PDFUchwała nr XIX.156.2016.pdf (11,14MB)

157. Uchwała nr XIX/157/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHRÓSCICE-3
PDFUchwała nr XIX.157.2016.pdf (817,79KB)

158. Uchwała nr XIX/158/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
PDFUchwała nr XIX.158.2016.pdf (166,42KB)

159. Uchwała nr XIX/159/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r w sprawie zwolnienia z  obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu i udzielenia bonifikaty
PDFUchwała nr XIX.159.2016.pdf (180,61KB)

160. Uchwała nr XIX/160/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
PDFUchwała nr XIX.160.2016.pdf (168,97KB)

161. Uchwała nr XIX/161/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XIX.161.2016.pdf (88,83KB)

162. Uchwała nr XIX/162/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki PROWOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnowąsach
PDFUchwała nr XIX.162.2016.pdf (100,50KB)

163. Uchwała nr XIX/163/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r  w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
PDFUchwała nr XIX.163.2016.pdf (97,44KB)

164. Uchwała nr XIX/164/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
PDFUchwała nr XIX.164.2016.pdf (93,18KB)

165. Uchwała nr XX/165/2016 z dnia 28 lipca 2016 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
PDFUchwała nr XX.165.2016.pdf (195,55KB)

166. Uchwała nr XX/166/2016 z dnia 28 lipca 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XX.166.2016.pdf (910,04KB)

167. Uchwała nr XXI/167/2016 z dnia 18 sierpnia 2016  w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020
PDFUchwała nr XXI.167.2016.pdf (214,99KB)

168. Uchwała nr XXI/168/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 w sprawie objęcia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
PDFUchwała nr XXI.168.2016.pdf (95,80KB)

169. Uchwała nr XXI/169/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
PDFUchwała nr XXI.169.2016.pdf (41,29MB)

170. Uchwała nr XXII/170/2016 z dnia 15 września 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
PDFUchwała nr XXII.170.2016.pdf (212,32KB)

171. Uchwała nr XXII/171/2016 z dnia 15 września 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXII.171.2016.pdf (1,42MB)

172. Uchwała nr XXII/172/2016 z dnia 15 września 2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa”
PDFUchwała nr XXII.172.2016.pdf (104,57KB)

173. Uchwała nr XXII/173/2016 z dnia 15 września 2016 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii św. Jadwigi w Chróścicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała nr XXII.173.2016.pdf (97,73KB)

174. Uchwała nr XXII/174/2016 z dnia 15 września 2016 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jerzego w Kup na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała nr XXII.174.2016.pdf (96,10KB)

175. Uchwała nr XXII/175/2016 z dnia 15 września 2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XXII.175.2016.pdf (93,75KB)

176. Uchwała nr XXII/176/2016 z dnia 15 września 2016 w sprawie ustanowienia dodatkowych pełnomocników w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym
PDFUchwała nr XXII.176.2016.pdf (100,82KB)

177. Uchwała nr XXIII/177/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych rady gminy
PDFUchwała nr XXIII.177.2016.pdf (91,23KB)

178. Uchwała nr XXIII/178/2016 z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
PDFUchwała nr XXIII.178.2016.pdf (215,45KB)

179. Uchwała nr XXIII/179/2016 z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXIII.179.2016.pdf (1,86MB)

180. Uchwała nr XXIII/180/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminnych nieruchomości
PDFUchwała nr XXIII.180.2016.pdf (180,08KB)

181. Uchwała nr XXIII/181/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała nr XXIII.181.2016.pdf (94,74KB)

182. Uchwała nr XXIII/182/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów  z apelem o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki.
PDFUchwała nr XXIII.182.2016.pdf (212,27KB)

183. Uchwała nr XXIV/183/2016 z dnia  24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
PDFUchwała nr XXIV.183.2016.pdf (214,97KB)

184. Uchwała nr XXIV/184/2016 z dnia  24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXIV.184.2016.pdf (435,81KB)

185. Uchwała nr XXIV/185/2016 z dnia  24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminnych nieruchomości
PDFUchwała nr XXIV.185.2016.pdf (181,94KB)

186. Uchwała nr XXIV/186/2016 z dnia  24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”
PDFUchwała nr XXIV.186.2016.pdf (237,48KB)

187. Uchwała nr XXIV/187/2016 z dnia  24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki jaka ma wejść w życie 1 stycznia 2017 roku oraz przeprowadzeniu konsultacji
PDFUchwała nr XXIV.187.2016.pdf (187,74KB)

188. Uchwała nr XXIV/188/2016 z dnia  24 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Popielów
PDFUchwała nr XXIV.188.2016.pdf (98,08KB)

189. Uchwała nr XXIV/189/2016 z dnia  24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFUchwała nr XXIV.189.2016.pdf (104,74KB)

190. Uchwała nr XXIV/190/2016 z dnia  24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
PDFUchwała nr XXIV.190.2016.pdf (95,20KB)

191. Uchwała nr XXIV/191/2016 z dnia  24 listopada 2016 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
PDFUchwała nr XXIV.191.2016.pdf (106,97KB)

192. Uchwała nr XXV/192/2016 z dnia  2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania radnego w skład komisji stałych rady gminy.
PDFUchwała nr XXV.192.2016.pdf (89,32KB)

193. Uchwała nr XXV/193/2016 z dnia  2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
CZARNOWĄSY-2
PDFUchwała nr XXV.193.2016.pdf (14,94MB)

194. Uchwała nr XXV/194/2016 z dnia  2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
PDFUchwała nr XXV.194.2016.pdf (20,96MB)

195. Uchwała nr XXV/195/2016 z dnia  2 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-2
PDFUchwała nr XXV.195.2016.pdf (229,10KB)

196. Uchwała nr XXV/196/2016 z dnia  2 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHROŚCICE-3
PDFUchwała nr XXV.196.2016.pdf (730,96KB)

197. Uchwała nr XXV/197/2016 z dnia  2 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
PDFUchwała nr XXV.197.2016.pdf (93,25KB)

198. Uchwała nr XXV/198/2016 z dnia  2 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do PROWOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnowąsach
PDFUchwała nr XXV.198.2016.pdf (108,81KB)

199. Uchwała nr XXVI/199/2016 z dnia  15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób  objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
PDFUchwała nr XXVI.199.2016.pdf (96,33KB)

200. Uchwała nr XXVI/202/2016 z dnia  15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" w formie pieniężnej
PDFUchwała nr XXVI.200.2016.pdf (96,08KB)

201. Uchwała nr XXVI/201/2016 z dnia  15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr VI/51/2015 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
PDFUchwała nr XXVI.201.2016.pdf (91,64KB)

202. Uchwała nr XXVI/202/2016 z dnia  15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr VII/64/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków
PDFUchwała nr XXVI.202.2016.pdf (91,05KB)

203. Uchwała nr XXVI/203/2016 z dnia  15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
PDFUchwała nr XXVI.203.2016.pdf (91,03KB)

204. Uchwała nr XXVI/204/2016 z dnia  15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXVI.204.2016.pdf (365,96KB)

205. Uchwała nr XXVI/205/2016 z dnia  15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XXXVII/354/2014 z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
PDFUchwała nr XXVI.205.2016.pdf (91,71KB)

206. Uchwała nr XXVI/206/2016 z dnia  15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr III/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
PDFUchwała nr XXVI.206.2016.pdf (91,29KB)

207. Uchwała nr XXVI/207/2016 z dnia  15 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XLI/422/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
PDFUchwała nr XXVI.207.2016.pdf (90,96KB)

208. Uchwała nr XXVI/208/2016 z dnia  15 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
PDFUchwała nr XXVI.208.2016.pdf (201,58KB)

209. Uchwała nr XXVI/209/2016 z dnia  15 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXVI.209.2016.pdf (453,91KB)

210. Uchwała nr XXVI/210/2016 z dnia  15 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do PROWOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
PDFUchwała nr XXVI.210.2016.pdf (100,84KB)

211. Uchwała nr XXVII/211/2016 z dnia  29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2016
PDFUchwała nr XXVII.211.2016.pdf (194,03KB)

212. Uchwała nr XXVII/212/2016 z dnia  29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXVII.212.2016.pdf (293,87KB)

213. Uchwała nr XXVII/213/2016 z dnia  29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXVII.213.2016.pdf (97,01KB)

214. Uchwała nr XXVII/214/2016 z dnia  29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 ścieków w 2017 roku
PDFUchwała nr XXVII.214.2016.pdf (90,12KB)

215. Uchwała nr XXVII/215/2016 z dnia  29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXVII.215.2016.pdf (92,62KB)

216. Uchwała nr XXVIII/216/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXVIII.216.2017.pdf (90,53KB)

217. Uchwała nr XXVIII/217/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXVIII.217.2017.pdf (185,35KB)

218. Uchwała nr XXVIII/218/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej i innych komisji stałych rady gminy
PDFUchwała nr XXVIII.218.2017.pdf (96,13KB)

219. Uchwała nr XXVIII/219/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
PDFUchwała nr XXVIII.219.2017.pdf (110,01KB)

220. Uchwała nr XXVIII/220/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.  w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji Poddziałanie 9.1.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
PDFUchwała nr XXVIII.220.2017.pdf (115,01KB)

221. Uchwała nr XXVIII/221/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji Poddziałanie 9.1.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
PDFUchwała nr XXVIII.221.2017.pdf (115,08KB)

222. Uchwała nr XXIX/222/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXIX.222.2017.pdf (409,69KB)

223. Uchwała nr XXIX/223/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
PDFUchwała nr XXIX.223.2017.pdf (91,44KB)

224. Uchwała nr XXIX/224/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzeniu Wielkim
PDFUchwała nr XXIX.224.2017.pdf (175,41KB)

225. Uchwała nr XXIX/225/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie likwidacji Zespołu Szkół w Chróścicach
PDFUchwała nr XXIX.225.2017.pdf (90,94KB)

226. Uchwała nr XXIX/226/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chróścicach
PDFUchwała nr XXIX.226.2017.pdf (171,72KB)

227. Uchwała nr XXIX/227/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
PDFUchwała nr XXIX.227.2017.pdf (362,12KB)

228. Uchwała nr XXIX/228/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXIX.228.2017.pdf (269,71KB)

229. Uchwała nr XXIX/229/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-5
PDFUchwała nr XXIX.229.2017.pdf (2,65MB)

230. Uchwała nr XXIX/230/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
PDFUchwała nr XXIX.230.2017.pdf (98,31KB)

231. Uchwała nr XXIX/231/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
PDFUchwała nr XXIX.231.2017.pdf (92,80KB)

232. Uchwała nr XXIX/232/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
PDFUchwała nr XXIX.232.2017.pdf (91,61KB)

244. Uchwała nr XXX/244/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/228/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXX.244.2017.pdf (93,66KB)

245. Uchwała nr XXX/245/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim znajdujących się w Opolu oraz miejscowości Kup.
PDFUchwała nr XXX.245.2017.pdf (94,25KB)

Od 2017r. wszystkie Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki publikowane są w Bazie Aktów Własnych

267. UCHWAŁA NR XXXIII/267/2017 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zamiaru zmiany uchwały, w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
PDFUchwała nr XXXIII.267.2017.pdf (177,73KB)

268. UCHWAŁA NR XXXIII/268/2017 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim
PDFUchwała nr XXXIII.268.2017.pdf (173,83KB)

269. UCHWAŁA NR XXXIII/269/2017 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia  do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXXIII.269.2017.pdf (88,69KB)

367. UCHWAŁA NR XLIV/367/2018 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XLIV.367.2018.pdf (1,96MB)