Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin konsultacji

REGULAMIN   KONSULTACJI
 
Szczegółowy sposób konsultowania z  radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Dobrzeń Wielki w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 
 
I. Postanowienia ogólne
 
1.Przyjmuje się Regulamin Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
2.Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy Dobrzeń Wielki
 
3. Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienionew art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Dobrzeń Wielki zwanych dalej „podmiotami”.
 
4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w pkt 1 regulaminu, w sprawie poddanej konsultacji.
 
II. Szczegółowy sposób i formy przeprowadzenia konsultacji
 
1. W zależności od potrzeb Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej wymienionych form: 
1)     pisemnej – poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów, w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
2)     zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
3)     bezpośrednich spotkań z podmiotami.
 
2. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
 
3. Wójt Gminy wskazuje komórkę organizacyjną Urzędu Gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
 
4. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.
  
5. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się  protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.
 
6. Termin na wyrażenie opinii pisemnych przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia bądź ogłoszenia projektu prawa miejscowego.
  
III. Postanowienia końcowe
 
1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 
2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.
 
3. Zgłoszone w czasie konsultacji opinie i uwagi organizacji pozarządowych kierowane są przez Wójta Gminy do właściwego Referatu, bądź jednostki organizacyjnej, w zależności od przedmiotu konsultacji.                      
 
4. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.