Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego

Projekt Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalność

 

UCHWAŁA NR ……/ ….. / 2011
Rady  Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia ……………. 2011 r.
 
 
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Dobrzeń Wielki w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
Na podstawie art. 7 ust.1, pkt. 19 i art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;                 z 2006 r.,Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,           poz. 1218, z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 146.z 2010r., Nr 106,poz.675) oraz w związku z art. 5 ust. 5 Ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala co następuje:
 
                                                                             
§ 1
Określa się Regulamin Konsultacji zawierający szczegółowy sposób konsultowania z  radami działalności pożytku publicznego luborganizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz określający zasady i tryb ich przeprowadzania.
§ 2
Regulamin Konsultacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
  
 
Załącznik Nr 1
                                                                                                                                                         do Uchwał
                                      Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia ……………. 2011 r.
 
 
REGULAMIN   KONSULTACJI
 
Szczegółowy sposób konsultowania z  radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Dobrzeń Wielki w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 
 
I. Postanowienia ogólne
 
1.Przyjmuje się Regulamin Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
2.Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy Dobrzeń Wielki
 
3. Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienionew art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Dobrzeń Wielki zwanych dalej „podmiotami”.
 
4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w pkt 1 regulaminu, w sprawie poddanej konsultacji.
 
II. Szczegółowy sposób i formy przeprowadzenia konsultacji
 
1. W zależności od potrzeb Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej wymienionych form: 
1)     pisemnej – poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów, w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
2)     zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
3)     bezpośrednich spotkań z podmiotami.
 
2. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
 
3. Wójt Gminy wskazuje komórkę organizacyjną Urzędu Gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
 
4. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.
 
 
5. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się  protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.
 
6. Termin na wyrażenie opinii pisemnych przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia bądź ogłoszenia projektu prawa miejscowego.
 
 
III. Postanowienia końcowe
 
1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 
2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.
 
3. Zgłoszone w czasie konsultacji opinie i uwagi organizacji pozarządowych kierowane są przez Wójta Gminy do właściwego Referatu, bądź jednostki organizacyjnej, w zależności od przedmiotu konsultacji.                      
 
4. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki..