Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organy gminy - stanowiący i wykonawczy

Organami gminy są Rada Gminy i Wójt.

RADA GMINY jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) oraz kontrolnym gminy. Jest to organ kolegialny, obradujący i podejmujący rozstrzygnięcia na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał.
Rozstrzygnięcia podejmowane są w formie uchwał ( Uchwały podjęte przez Radę Gminy obecnej kadencji opublikowane są w dziale "Akty prawne " na podstronie "Uchwały Rady Gminy". Uchwały minionych kadencji - lata 1990-2002 są dostępne w archiwum Urzędu Gminy).

Rada Gminy działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.Zadania i kompetencje Rady określają ustawy.
Sprawy należące do wyłącznej kompetencji Rady Gminy określa art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami): TXTWyciąg z ustawy o samorządzie gminnym.txt (3,13KB)

Jako organ kontrolny gminy Rada Gminy kontroluje działalność wójta,gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. Komisja Rewizyjna jest jedyną obligatoryjnie istniejącą komisją Rady Gminy. Powołanie innych komisji ustawodawca pozostawił w gestii Rady Gminy .

WÓJT jest organem wykonawczym gminy. Jest to organ jednoosobowy (do 27 października 2002 r. organem wykonawczym gminy był organ kolegialny - Zarząd Gminy).
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.Zadania swoje wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy , którego jest kierownikiem (informacje dot Urzędu Gminy można uzyskać na podstronach "Urząd Gminy - godziny pracy, telefony " oraz "Urząd Gminy - Referaty i stanowiska jak również w dziale "Akty Prawne na podstronie "Regulamin organizacyjny.
Art. 30 ustawy o samorządzie gminnym stanowi:
"1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy okreslone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał rady gminy
2) okreslanie sposobu wykonywania uchwał
3) gospodarowanie mieniem komunalnym
4) wykonywanie budżetu
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy"

Wójt pełni również funkcję przełożonego wobec dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Jest organem administracji ,wydającym decyzje w sprawach indywidualnych.