Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje stałe Rady Gminy

KOMISJA REWIZYJNA

1. Roman Marek
2. Janusz Piontkowski
3. Arkadiusz Kulas
4. Monika Ledwolorz-Gierok
5. Józef Gregulec

 

Zadania komisji:
1. Opiniowanie wykonania budżetu gminy na podstawie rocznego sprawozdania.
2. Występowanie do rady gminy z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wójtowi oraz przedkładanie tego wniosku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu do zaopiniowania.
3. Opiniowanie wniosku radnych dot. podjęcia przez radę uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium.
4. W zakresie kontroli działalności wójta:
a) opiniowanie projektu budżetu gminy,
b) bieżąca analiza i kontrola wykonywania budżetu gminy w ciągu roku,
c) opiniowanie projektów uchwał rady w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy.
d) kontrolowanie wykonania innych uchwał rady,
e) opiniowanie projektu zamierzeń samorządu gminy, sporządzanego przez wójta,
f) kontrola sposobu gospodarowania mieniem komunalnym gminy.
5. W zakresie kontroli działalności gminnych jednostek organizacyjnych:
a) wykonanie budżetu jednoski, ustalonego przez radę gminy,
b) opiniowanie planów finansowych jednostki,
c) gospodarowanie przez jednostki powierzonym im do zarządzania lub korzystania mieniem komunalnym.
6. Wykonywanie innych zadań określonych przez radę gminy.

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

1. Jerzy Bednarz
2. Roman Kołbuc
3. Rafał Kampa
4. Łukasz Lazik
5. Zbigniew Wajman
6. Piotr Libawski

KOMISJA GOSPODARKI, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Jerzy Bednarz
2. Krzysztof Henek
3. Rafał Kampa – Przewodniczący Komisji
4. Arkadiusz Kulas
5. Łukasz Lazik
6. Piotr Libawski
7. Antoni Piechota

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

1. Krystyna Gierok
2. Józef Gregulec
3. Monika Ledwolorz – Gierok
4. Roman Marek
5. Danuta Orzeszyna
6. Janusz Piontkowski
7. Zbigniew Wajman – Przewodniczący Komisji

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Antoni Piechota
2. Krzysztof Henek
3. Danuta Orzeszyna
4. Krystyna Gierok