Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje stałe Rady Gminy

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Grzegorz Durecki;
 2. Marcin Żmuda;
 3. Benjamin Kokott;
 4. Zbigniew Podolski;
 5. Janusz Piontkowski
 6. Waldemar Reck;
 7. Dorota Pregel.

Zadania komisji:
1. Opiniowanie wykonania budżetu gminy na podstawie rocznego sprawozdania.
2. Występowanie do rady gminy z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wójtowi oraz przedkładanie tego wniosku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu do zaopiniowania.
3. Opiniowanie wniosku radnych dot. podjęcia przez radę uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium.
4. W zakresie kontroli działalności wójta:
a) opiniowanie projektu budżetu gminy,
b) bieżąca analiza i kontrola wykonywania budżetu gminy w ciągu roku,
c) opiniowanie projektów uchwał rady w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy.
d) kontrolowanie wykonania innych uchwał rady,
e) opiniowanie projektu zamierzeń samorządu gminy, sporządzanego przez wójta,
f) kontrola sposobu gospodarowania mieniem komunalnym gminy.
5. W zakresie kontroli działalności gminnych jednostek organizacyjnych:
a) wykonanie budżetu jednoski, ustalonego przez radę gminy,
b) opiniowanie planów finansowych jednostki,
c) gospodarowanie przez jednostki powierzonym im do zarządzania lub korzystania mieniem komunalnym.
6. Wykonywanie innych zadań określonych przez radę gminy.

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

 1. Dorota Pregel;
 2. Grzegorz Durecki;
 3. Piotr Libawski;
 4. Zbigniew Podolski;
 5. Waldemar Reck

.KOMISJA GOSPODARKI, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Krystian Klimański;
 2. Józef Gregulec;
 3. Benjamin Kokott;
 4. Zbigniew Wajman;
 5. Krzysztof Fila;
 6. Sławomir Taszycki;
 7. Piotr Libawski.

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Sławomir Taszycki;
 2. Józef Gregulec;
 3. Zbigniew Wajman;
 4. Daniel Cossbau;
 5. Janusz Piontkowski;
 6. Irena Krowiak.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Daniel Cossbau;
 2. Krzysztof Fila;
 3. Irena Krowiak;
 4. Marcin Żmuda;
 5. Krystian Klimański.