Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sołectwa i sołtysi

Sołectwa i sołtysi

Sołectwa - jednostki pomocnicze gminy

Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, zm. poz.1579) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze  między innymi w formie sołectw. Utworzenie sołectwa następuje w drodze uchwały rady gminy. Rada gminy określa również (w Statucie gminy) zasady tworzenia, łączenia i  podziału sołectw oraz ich znoszenia.

W Gminie Dobrzeń Wielki do 31 grudnia 2016r. było 9 sołectw, z których każde obejmowało jedną miejscowość wchodzącą w skład Gminy. Były to sołectwa: Borki, Brzezie, Chróścice, Czarnowąsy, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Krzanowice, Kup i Świerkle.

Z dniem 1 stycznia 2017r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z 2016r. poz. 1134) obszar obejmujący pięć sołectw został, wbrew woli mieszkańców i przy stanowczym ich sprzeciwie, przyłączony do terytorium Miasta Opola.

Po zmianie granic od 1 stycznia 2017r. w Gminie Dobrzeń Wielki są tylko 4 sołectwa: Chróścice, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki i Kup.

W każdym sołectwie funkcjonuje Rada Sołecka i Sołtys jako jej Przewodniczący. Rada Sołecka pełni rolę organu doradczego i opiniodawczego Sołtysa. Zarówno Sołtys, jak i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są przez zebranie mieszkańców sołectwa. Każde z sołectw posiada swój statut, nadany uchwałą Rady Gminy. Organem stanowiącym w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, a organem wykonawczym -Sołtys.

Sołtysi

Funkcje Sołtysów w poszczególnych sołectwach Gminy Dobrzeń Wielki pełnią:

 • Sołectwo Chróścice - Beata Wolny,
  zam. Chróścice, ul. Chopina 20, tel. kom. 663 738 013;
 • Sołectwo Dobrzeń Mały - Jan Kołodziej,
  zam. Dobrzeń Mały, ul. Piaskowa 4, tel: 77 4696587;
 • Sołectwo Dobrzeń WielkiDariusz Lukas
  zam. Dobrzeń Wielki, ul. Kościelna 7, kom. 669 475 709
 • Sołectwo Kup - Janusz Piontkowski,
  zam. Kup, ul. Brynicka 27, tel. 504 879 868.