Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa energi elektrycznej dla Gminy Dobrzeń Wielki do dnia 31.12.2016r.

 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Dobrzeń Wielki
do dnia 31.12.2016r.

Numer ogłoszenia: 164719 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzeń Wielki , ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 77 4695525, faks 77 4695524.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzenwielki.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Dobrzeń Wielki do dnia 31.12.2016r..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Dobrzeń Wielki do końca 2016r., w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej Gminie Dobrzeń Wielki w okresie do 31 grudnia 2016 roku, w ilości zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 223, natomiast łączne szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE objętych zamówieniem wynosi ok. 891 MWh.Zamówienie dotyczy wszystkich PPE Gminy Dobrzeń Wielki oraz jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych.Szacowane zapotrzebowanie wyliczono na podstawie zużycia energii w minionym okresie z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu. Szacunek ten ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ostateczna ilość zakupionej energii będzie zależeć od rzeczywistego zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w przypadku nawet znacząco mniejszego lub większego zużycia energii w okresie umownym. Szacuje się, że rzeczywiste zużycie energii przyjmie wartość z przedziału ± 30 % prognozowanego woluminu..

  II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 •  

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 3000,00 zł

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz przedłoży posiadaną aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej, na podstawie art. 32 ustawy Prawo Energetyczne

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, zrealizował lub realizuje zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej jednocześnie, do co najmniej 100 PPE przez okres kolejnych 12 miesięcy oraz o łącznym wolumenie, nie mniejszym niż 500 MWh (czyli należy wykazać, że w okresie kolejnych 12 miesięcy jednocześnie prowadzona była sprzedaż do co najmniej 100 PPE o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 500 MWh).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej.2Pełnomocnictwo- jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90

 • 2 - Czas przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i rozpoczęcia sprzedaży - 10

  IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano jej wyboru w poniżej określonych przypadkach i okolicznościach.Dopuszcza się zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizacje zamówienia. Dopuszcza się możliwość zmian ceny jednostkowej brutto tylko i wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub akcyzowego.Dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby punktów poboru energii w przypadkach: zmian właścicielskich, zmian prawa dysponowania lokalne lub zmian sposobu użytkowania, zamknięcia obiekt lub innych oraz dopuszcza się możliwość zmiany mocy umownej, określonej w umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.dobrzenwielki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul.Namysłowska 44, pok.8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, ul.Namysłowska 44 pok.101( sekretariat), 46-081 Dobrzeń Wielki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                                                WÓJT
                                                                                                                      mgr Henryk Wróbel

SPECYFIKACJA
PDFOgłoszenie ZP.271.456.2016.pdf (293,50KB)
DOCXSIWZ.docx (88,37KB)
DOC030 SIWZ Formularze.doc (167,50KB)
DOC014.Załacznik nr 2 (wzory wniosku i pełnomocnictwa.doc (101,00KB)
DOCXWzór Umowy Generalnej.docx (36,03KB)
PDFWykaz PPE.pdf (2,01MB)
PDFZapotrzebowanie na ee. oraz ilość PPE.pdf (315,28KB)
DOCXWzór Umowy Szczegółowej.docx (30,44KB)

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
PDFZP.271.456.2016.2.pdf (49,61KB)
PDFZP.271.456.2016.3.pdf (105,85KB)
XLSX(2016.07)_FormularzDanych.xlsx (83,72KB)