Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w miejscowości Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w miejscowości Chróścice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dobrzeń Wielki: Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w miejscowości Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w miejscowości Chróścice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak


Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzeń Wielki, krajowy numer identyfikacyjny 53141306000000, ul. ul. Namysłowska  44, 46081   Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, państwo , tel. 774 695 525, e-mail zamowienia@dobrzenwielki.pl, faks 774 695 524.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.www.dobrzenwielki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://bip.www.dobrzenwielki.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://bip.www.dobrzenwielki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Inny sposób: Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w miejscowości Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w miejscowości Chróścice
Numer referencyjny: ZP.271.518.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres rzeczowy zadania obejmuje między innymi : - całkowitą rozbiórkę wszystkich elementów drogowych z odwiezieniem gruzu na wysypisko, - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z wywozem nadmiaru na skład inwestora, - wymianę części gruntu na pospółkę, - wykonanie robót ziemnych (wykopy i nasypy) z odwozem nadmiaru na wysypisko, - wykonanie robót ziemnych (nasypy) z dowozem gruntu przepuszczalnego, - wykonanie przepustów pod zjazdami, - umocnienie dna i skarp rowów, - wykonanie stabilizacji podłoża lepiszczem hydraulicznym lub wapnem – gr. warstwy 24 cm - wykonanie drenażu francuskiego o przekroju 40٭40cm, - wykonanie warstwy odcinającej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0-22,4 mm – gr. warstwy 22 cm - obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym 15٭22 cm ułożonym na podsypce cementowo – piaskowej i na ławie betonowej z oporem - wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki brukowej na ławie betonowej z oporem - wykonanie nawierzchni jezdni o następującej konstrukcji : warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 4cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 - gr. 20cm - wykonanie nawierzchni wjazdów bramowych o następującej konstrukcji : nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm - gr. 15cm warstwa odcinająca z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0-22,4 mm - gr. 10cm - wykonanie nawierzchni poboczy ulepszonych z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 15cm Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu - długość drogi 1 499 m - powierzchnia jezdni asfaltowej 6 925,70 m² - powierzchnia ścieków przykrawężnikowych 500,92 m² - powierzchnia wjazdów i zjazdów 879,20 m² - powierzchnia poboczy 2 445,24 m² - powierzchnia w granicach pasa drogowego 17 800 m² W zakres przedsięwzięcia wchodzi ponadto budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, przebudowa odcinka linii napowietrznej n/n, zabezpieczenie istniejącej linii kablowej n/n oraz przebudowa linii napowietrznych teletechnicznych. Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wielkim obejmuje wykonanie: - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur PEHD100, SDR 17; Ø 90 mm L = 1009,5m - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur PEHD100, SDR 17; Ø 63 mm L = 101,5 m - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur PEHD100, SDR 17; Ø 50 mm L = 193,5 m - rura ochronna z rur PEHD 100 SDR17 typ TS; Ø 160x14.6 mm L = 30,0 m/3 szt. - rura ochronna z rur PEHD 100 SDR17 typ TS; Ø 110x10.0 mm L = 4,5 m/1 szt. - zasuwa sieciowa na przewodzie Ø 63 mm szt. – 1 - zasuwa sieciowa na przewodzie Ø 50 mm szt. – 1 - studnia rewizyjna Ø1200 mm bet. z armaturą szt. – 4 - istn. studnia bet. z armaturą (włączeniowa) do remontu szt. – 1 Odgałęzienia do posesji prywatnych: - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur PEHD100, SDR 17; Ø 50 mm L = 269,5 m - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur PEHD100, SDR 17; Ø 40 mm L = 345,5 m - rura ochronna z rur PEHD 100 SDR17 typ TS; Ø 90x8.2mm L = 26,5 m/6 szt. Przepompownia przydomowa szt. – 18

II.5) Główny kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45112000-5, 45200000-9, 45233000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/06/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków : 1) Wykonawca musi wykazać udokumentowane należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zrealizował (zakończył) zadania polegające na: a) budowie, przebudowie lub remoncie drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem . b) Zamawiający dopuszcza wykazanie wykonania robót budowlanych w maksymalnie trzech częściach tj. osobno na budowę, przebudowę lub remont drogi, osobno na odwodnienie drogi i osobno na oświetlenie drogi c)Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 2.000 000,00 zł/brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto) 2) Wykonawca wykaże się że, dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia, na stanowiskach wymienionych poniżej: a) osobą która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami w specjalności - konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: W przypadku wspólnego ubiegania Wykonawców w ramach Konsorcjum o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

7.5.1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 7.5.2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.5.3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 7.5.4. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – Załącznik nr 9 do SIWZ; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt od 7.5.1. do 7.5.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.7.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.3.1.Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – Załącznik nr 7 do SIWZ Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Wykaz robót oraz dowody, o których mowa powyżej, mają dotyczyć robót budowlanych określonych rozdziale 6 pkt 6.3.3. ppkt 1) SIWZ. 7.3.2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 8 do SIWZ. Wykaz osób, o których mowa powyżej, ma dotyczyć osób określonych rozdziale 6 pkt 6.3.3. ppkt 2) SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik). Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 2) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału) – Załącznik nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy) 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium 4) Kosztorysy ofertowe oraz „ wykaz stawek i narzutów” opracowane metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej zgodnie z założeniami określonymi w punkcie 19 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych). Warunki na jakich wadium ma zostać wniesione, zawarte są w rozdziale 15 SIWZ (Wymagania dotyczące wadium)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

00.60

Okres gwarancji

00.40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach: 1) Dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy, 2) Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 3) Zmiany umowy, o których mowa w pkt 1 i 2 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 24.3. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: 1) wprowadzenia zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 2) wystąpienia siły wyższej; 3) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy dla poszczególnych etapów (terminy te mogą ulec zmianie na okres nie dłuższy jednak niż o czas trwania nw. okoliczności) w przypadku: a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, skutkujących możliwością niedotrzymania terminów zakończenia robót, b) wystąpienia uzasadnionych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, konieczność zmiany tymczasowej organizacji ruchu; c) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, d) konieczności prowadzenia prac archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót lub wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, e) gdy którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia, wówczas termin realizacji może zostać przedłużony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny do załatwienia wszelkich spraw związanych z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów Konsorcjum; 4) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający; jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 5) zmiany kierownika budowy lub kierownika robót; nowe osoby muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji; dokonanie zmiany tych osób powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 6) zmiany osób, które Wykonawca wyznaczył w celu uzyskania punktów oceny oferty w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”, a ujętych w wykazie osób stanowiącym załącznik do umowy; nowe osoby muszą spełniać wymagane doświadczenie, o którym mowa w rozdziale 20 pkt 20.5. ppkt 3) SIWZ; 7) zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę; 8) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; 9) zmiany technologii oraz materiałów wykonania elementów robót, w szczególności konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót; w takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamiany zawierający opis proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego; zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy; 10) wystąpienia robót zamiennych lub zaniechanych; 11) obniżenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem że zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane); 24.4. Za okoliczności niezależne od stron umowy, o których mowa w pkt 24.3.3) ppkt a), rozumie się zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, w tym: 1) długotrwałe opady deszczu, śniegu, długotrwałe niskie temperatury, trąba powietrzna, huragan, powódź, trzęsienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne uniemożliwiające przez okres co najmniej 14-u dni kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w umowie, w szczególności ze względu na technologię ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych zgodnie z przyjętymi normami lub przepisami prawnymi, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 2) wystąpienie realnych utrudnień nie wynikających z winy Wykonawcy, a powodujących brak możliwości realizacji robót budowlanych, w wyniku których zachodzi konieczność zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź konieczność odejścia od standardowo przyjętej technologii realizacji obiektu; 3) działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 24.5. Zmiany, o których mowa w pkt 24.3. ppkt 5) i ppkt 6) mogą nastąpić w przypadku: 1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 2) gdy zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3) na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. 24.6. Zmiany, o których mowa w pkt 24.3. ppkt 9) i ppkt 10) muszą być nieistotne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego; podstawę wprowadzenia zmian, będą stanowiły protokoły konieczności. 24.7. Zmiany mogą być zainicjowane tylko poprzez złożenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zamiany*, 3) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy; *uzasadnienie zmiany powinno zawierać opis korzyści z tytułu dokonania zmiany dla zamawiającego np. w zakresie terminu i/lub kosztów (budowy lub eksploatacji) i/lub poprawy parametrów technicznych sprawnościowych oraz opis skutków zmian. 24.8. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. 24.9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy; 2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko w języku polskim Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
27. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 28. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 30. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 31. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 32. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 33. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 3a 34. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4 35. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7. 6.4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 6.5. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ - dokument winien być złożony w oryginale. 6.6. Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeśli podmioty te będą uczestniczyć w realizacji robót budowlanych lub usług, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z tym podmiotem za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 6.9. Jeżeli zdolności podmiotu, na który powołał się Wykonawca nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, wówczas Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania tej części zamówienia, jeżeli wykaże stosowne zdolności; WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 6.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8. 2) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 4) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 5) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, 6) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie, 7) pełnomocnictwo winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa, natomiast w przypadku spółki cywilnej przez każdego z jej wspólników, 8) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, 9) Zamawiający w okresie realizacji zamówienia nie dopuszcza możliwości zmiany Pełnomocnika poza zdarzeniami losowymi niewynikającymi z działań Wykonawcy, 10) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 11) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7 pkt 7.1. 3) dot. potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mogą składać wspólnie w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 4) dot. braku podstaw do wykluczenia każdy wykonawca składa osobno oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

                                                        Henryk Wróbel
                                              Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (380,00KB)

UWAGA !
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Ogłoszenie nr 332384 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.

Dobrzeń Wielki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zmianie umowy

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 324083
Data: 14/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobrzeń Wielki, Krajowy numer identyfikacyjny 53141306000000, ul. ul. Namysłowska  44, 46081   Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 695 525, e-mail zamowienia@dobrzenwielki.pl, faks 774 695 524.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: Data:31/10/2016, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: Data:02/11/2016, godzina 10:00

                         

                                                                                                   Henryk Wróbel                        

                                                                                          Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

PDFZmiana ogłoszenia.pdf (1,04MB)
PDF20161028120539504.pdf (46,91KB)

 

DOCSIWZ budowa drogi łączacej Strzelców Byt. i stawy.doc (267,00KB)

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - projekt umowy.doc (210,00KB)
DOCzałącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty.doc (86,50KB)
DOCzałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (62,50KB)
DOCzałącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc (66,50KB)
DOCzałącznik nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc (66,50KB)
DOCzałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie grupy kapitałowe.doc (67,50KB)
DOCzałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz wykonanych robót budowlanych.doc (67,00KB)
DOCzałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz osób.doc (94,50KB)
DOCzałącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie dototyczące opłacania podatków.doc (60,00KB)
ZIPZałącznik nr 10 - Projekt budowlany dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i przepustów oraz przebudową linii napowietrznej nn i sieci teletechnicznych napowietrznych– branża drogowa.zip (5,86MB)
PDFZałącznik nr 11 Projekt budowlany - Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej niskiego napięcia oraz.pdf (441,16KB)
ZIPZałącznik nr 12 Projekt budowlany - część sanitarna.zip (4,10MB)
ZIPZałącznik nr 13 Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ulicy Strzelców Bytomskich w.zip (19,01MB)
PDFZałącznik nr 14 Projekt budowlany Przebudowa istniejących linii napowietrznych teletechnicznych.pdf (489,86KB)
PDFZałącznik nr 15 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.pdf (215,36KB)
ZIPZałącznik nr 16 Szczegółowa inwentaryzacja zadrzewień wraz z projektem gospodarki drzewostanem.zip (3,14MB)
ZIPSpecyfikacje techniczne.zip (1,82MB)
ZIPprzedmiary.zip (1,08MB)

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ:
PDFZP.271.518.2016.2.pdf (527,40KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (116,60KB)