Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Gminy - referaty, telefony

Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 44,
46 - 081 Dobrzeń Wielki

Godziny pracy Urzędu:
od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1530
w czwartek – od godz. 730 do godz. 1630,
w piątek – od godz. 730 do godz. 1430.

NUMERY TELEFONÓW :
77 4695524
77 4695525
77 4695283
77 4695483

Po wybraniu dowolnego z wyżej podanych  numerów można poczekać na zgłoszenie się sekretariatu lub wybrać odpowiedni numer wewnętrzny

Wójt Gminy nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Piotr Szlapa
e-mail: wojt(at)dobrzenwielki.pl
101 -

 

Zastępca Wójta Gminy:

Do zadań Zastępcy Wójta należą:

- zagospodarowanie przestrzenne oraz realizacja inwestycji i remontów;
- gospodarka komunalna (w tym w szczególności: zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku w gminie, gospodarka wodna i melioracje, zaopatrzenie w energię elektryczną  i cieplną oraz gaz);
- gospodarka nieruchomościami, w tym gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy;
- utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
- ochrona środowiska i przyrody;
- ochrona zabytków;
- rolnictwo, zieleń gminna i zadrzewienia.

 

Zastępca Wójta Gminy nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Piotr Jonek
e-mail: jonek(at)dobrzenwielki.pl
101 203 74110303

 

Sekretarz Gminy:

Do zadań Sekretarza Gminy należą:
- koordynacja działań związanych z wykonaniem zadań Gminy w zakresie wyborów powszechnych i referendów,
- nadzór nad skazanymi przy pracach społeczno-użytecznych,    
- obsługa kancelaryjno-administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- organizowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich
- sporządzanie testamentów allograficznych
- załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków i petycji,
- sprawy z zakresu udostępniania informacji publicznej,
- praktyki zawodowe i staże.

Sekretarz Gminy nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Kornelia Lauer-Konecka
e-mail: sekretarz(at)dobrzenwielki.pl
101 102 774110302

Organizacyjny:

Do zadań referatu należą:
- język niemiecki jako język pomocniczy w Urzędzie Gminy,
- obsługa Rady Gminy,
- prowadzenie kancelarii urzędu,
- działalność gospodarcza,
- współpraca z gminami partnerskimi,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Kierownik Referatu: Kornelia Lauer-Konecka
e-mail: sekretarz(at)dobrzenwielki.pl
101 102 774110302
Inspektor: Dominika Jonek
e-mail: djonek(at)dobrzenwielki.pl
101 204 774110305
Referent: Beata Ścigała
e-mail: rada(at)dobrzenwielki.pl
101 100 774110300

Referaty w Urzędzie Gminy:

Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Do zadań referatu należą:
- ewidencja zabytków,
- gospodarka komunalna i mieszkaniowa,
- oświetlenie ulic,
- sprawy związane z zagospodarowania przestrzennym,
- sprawy związane z drogownictwem,
- inwestycje i remonty,
- sprawy związane z wodociągami, kanalizacją i siecią cieplną,
- uzgodnienie lokalizacji sieci przyłączy i zjazdów,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
- ewidencja budynków nowo rozpoczynanych i oddawanych do użytku,
- obrót (nabywanie i zbywanie) mieniem komunalnym,
- prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości,
- wydawanie decyzji o podziale gruntów,
- gospodarka rolno-leśna,
- nadzór nad działalnością melioracyjną,
- ochrona środowiska,
- rekultywacja terenów,
- utrzymanie czystości i porządku w gminie;
 

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Kierownik Referatu: Piotr Jonek
e-mail: jonek(at)dobrzenwielki.pl
101 203 774110303
Inspektor: Mateusz Macioszek
e-mail: mmacioszek(at)dobrzenwielki.pl
5 122 774110323
Inspektor: Rafał Parzonka
e-mail: rparzonka(at)dobrzenwielki.pl
6 120 774110319
Inspektor: Edyta Sydor
e-mail: esydor(at)dobrzenwielki.pl
5 122 774110323
Inspektor: Czesław Sankowski
e-mail: csankowski(at)dobrzenwielki.pl
7 121 774110322

Inspektor: Grzegorz Pluskwik
e-mail: gpluskwik(at)dobrzenwielki.pl

7 121 774110322
Inspektor: Irena Włodarczyk
e-mail: iwlodarczyk(at)dobrzenwielki.pl
6 120 774110319

Budżetu i Finansów:

Do zadań referatu należą:

1) księgowości budżetowej w zakresie dochodów, w szczególności:

- prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Gminy – jako Organu,
- prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów budżetowych w księgach Urzędu jako jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującym planem kont,
- sporządzanie sprawozdań Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- sporządzanie sprawozdań Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dokonywanie rozliczeń Gminy z jednostkami organizacyjnymi Gminy,
- prowadzenie spraw związanych z obsługą spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych przez Gminę, lokowaniem wolnych środków, współpraca z urzędem wojewódzkim oraz dysponentami wyższego szczebla w zakresie środków przekazywanych do budżetu Gminy;

2)  wymiaru i księgowości podatków i opłat lokalnych, w tym:

- wymiar podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
- przeprowadzanie kontroli podatników podatku od nieruchomości,
- prowadzenie rachunkowości podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- księgowość podatków i opłat,
- windykacja należności,
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Skarbnik, Kierownik Referatu: Barbara Buchta
e-mail: skarbnik(at)dobrzenwielki.pl
108 103 774110328
Inspektor: Martyna Kałuża
e-mail: mkaluza(at)dobrzenwielki.pl
107 108 774110329
Inspektor: Maria Rippel
e-mail: mrippel(at)dobrzenwielki.pl
105 110 774110315
Podatki:      
Inspektor: Rita Lazik
e-mail: rlazik(at)dobrzenwielki.pl
102 127 774110318
Inspektor: Ewelina Ledwolorz
e-mail: eledwolorz(at)dobrzenwielki.pl
103 111 774110317
Inspektor: Ewa Siejka
e-mail: esiejka(at)dobrzenwielki.pl
102 127 774110318
Inspektor: Robert Młynek 
e-mail: podatki.mlynek(at)dobrzenwielki.pl
103 111 774110317
       

 

Centrum Usług Wspólnych

Do zadań referatu należą:
- obsługa z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i rozliczeń dla jednostek obsługiwanych,
- obsługa kadrowo-płacowa jednostek obsługiwanych i Urzędu Gminy,
- archiwum zakładowe
- kontrola realizacji budżetu,
- prowadzenie księgowości finansowo – majątkowej,
- prowadzenie kasy Urzędu.

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski

Kierownik Referatu: Jolanta Mikuła
e-mail:jmikula(at)dobrzenwielki.pl

106 109 774110314
Inspektor: Małgorzata Ciochoń
e-mail: mciochon(at)dobrzenwielki.pl
9 216 774110311
Inspektor: Daria Slabik
e-mail: dslabik(at)dobrzenwielki.pl
14 104 774110304
inspektor: Joanna Kowalik
e-mail: jkowalik(at)dobrzenwielki.pl
9 216 774110311
Inspektor: Krystyna Sabasz
e-mail: ksabasz(at)dobrzenwielki.pl
104 205 774110316
Inspektor: Barbara Weber
e-mail: bweber(at)dobrzenwielki.pl
12 115 774110308
Inspektor: Katarzyna Wieczorek
e-mail: finanse-place(at)dobrzenwielki.pl
105 110 774110315
Inspektor: Marianna Wilczek
e-mail: mwilczek(at)dobrzenwielki.pl
12 115 774110308
Inspektor: Elżbieta Woitczyk
e-mail: ewoitczyk(at)dobrzenwielki.pl
10 219 774110309

 

Samodzielne stanowiska ds. oświaty, wychowania i zdrowia

 

Do zadań należy:
- nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli,
- sprawy związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli,
- sprawy związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Inspektor: Pietrzyk Adriana
e-mail: oswiata@dobrzenwielki.pl
11 114 774110306

Inspektor: Gabriela Szmolke
e-mail: gszmolke(at)dobrzenwielki.pl

11 114 74110306

 

Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań referatu należą:
- dowody osobiste,
- ewidencja ludności,
- sprawy stanu cywilnego,
- sprawy wojskowe,
- zarządzanie kryzysowe.

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Kierownik Referatu i USC: Izabela Moskwa
e-mail: usc(at)dobrzenwielki.pl
1 113 774110320
Zastępca Kierownika USC: Cezary Kowalczyk
e-mail: meldunki(at)dobrzenwielki.pl
2 118 774110324
Inspektor: Magdalena Wyzdak-Kołodziej
e-mail:
mwyzdak-kolodziej(at)dobrzenwielki.pl
2 118 774110324
Inspektor: Leszek Ogrodnik
e-mail: oc(at)dobrzenwielki.pl
13 126 774110307


Referat Rozwoju:
do zadań Referatu Rozwoju należy pozyskiwanie środków zewnętrznych i realizacja projektów w celu wsparcia rozwoju Gminy
oraz promocja gminy

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Kierownik Referatu: Marieta Kupka
e-mail: mkupka(at)dobrzenwielki.pl
111 105 774110325
Inspektor: Dorota Michniewicz-Rybarz
e-mail: dmichniewicz-rybarz(at)dobrzenwielki.pl
8 213 774110321
Inspektor: Dariusz Bieniek
e-mail: dbieniek(at)dobrzenwielki.pl
111 105 774110325

 

Samodzielne stanowiska:

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Informatyk: Izabela Kołodziej
e-mail: ikolodziej(at)dobrzenwielki.pl
109 107 774110327
Inspektor ds. zamówień publicznych: Joanna Kurtz
e-mail: jkurtz(at)dobrzenwielki.pl
110 211 774110310