Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2017r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia  20 grudnia 2017r.

w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

            Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 902, z późn. zm.) oraz § 11 Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (Zarządzenie nr 0152/20/2009 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2009r.)

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza nabór na wolne stanowisko
inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44.

O stanowisko nie mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej ani obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie wyższe;
 5. staż pracy: min. 3 lata;
 6. znajomość następujących przepisów prawa:
 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017r. poz.1875, zm. poz. 2232),
 2. ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz.430, z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017r. poz.209),
 4. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218),
 5. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie  szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów Obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr  96, poz.850),
 6. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U.  Nr 181, poz. 1872),
 7. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. nr  229, poz. 2307),
 1. umiejętność obsługi komputera;
 2. nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. prawo jazdy kat. B;
  2. możliwość wykorzystania prywatnego samochodu do celów służbowych;
  3. dyspozycyjność,
  4. predyspozycje do pracy w zespole.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. miejsce pracy: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44 (obiekt posiada windę);
 2. wymiar czasu pracy :  ½ etatu;
 3. podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
   w tym w szczególności:
 1. opracowywanie Planu Obrony Cywilnej  Gminy i jego aktualizacja,
 2. organizacja i zabezpieczenie pracy Stałego Dyżuru Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, w tym prowadzenie dokumentacji,
 3. opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w ramach przygotowań obronnych Państwa, w tym zadań Urzędu Gminy w tym zakresie,
 4. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju, w tym przygotowanie decyzji wójta i koordynacja akcji kurierskiej,
 5. przygotowanie zarządzeń Wójta w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej,
 6. nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zadań i zaleceń z zakresu obrony cywilnej przez zakłady pracy i instytucje zlokalizowane na terenie gminy,
 7. wspomaganie wójta jako Szefa Obrony Cywilnej Gminy w wykonywaniu zadań
  i koordynacja realizacji jego poleceń;
 1. Wykonywanie zadań Gminy określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w tym
  w szczególności:
 1. opracowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 2. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
 3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
 4. realizacja przedsięwzięć wynikających z wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy,
 5. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie zdarzeń o charakterze terrorystycznym i współpraca w tym zakresie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 6. organizacja i realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej;
 1. Wykonywanie zadań wspólnych z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
  w tym w szczególności:
 1. opracowanie planu ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia, przygotowanie do działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności,
 2. realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i prowadzeniem akcji ratowniczych w rejonach rażenia i klęsk żywiołowych.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny (krótkie uzasadnienie ubiegania się o stanowisko);
 2. życiorys uwzględniający dotychczasowy przebieg kariery zawodowej;
 3. oświadczenie/oświadczenia kandydata o spełnianiu wymogów określonych powyżej w pkt 1 ppkt: 2,3,6-8 niniejszego ogłoszenia;
 4. kserokopie świadectw pracy, a  w przypadku trwania stosunku pracy – oświadczenie kandydata
  o pozostawaniu w zatrudnieniu, z określeniem podstawy zatrudnienia (np. umowa o pracę, czas trwania etc.);
 5. kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe i umiejętności;
 7. kserokopia dowodu osobistego;
 8. kserokopia prawa jazdy;
 9. oświadczenie kandydata o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922, z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że istnieje obowiązek publikacji moich danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej, wynikający z art.15 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902, z późn. zm.)”;

 1.  kopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność (w przypadku kandydatów, którzy chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
 1. Kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 5 w ppkt 4 - 8 muszą być opatrzone zapisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez kandydata.
 2. Oświadczenia wymienione w pkt 5 ppkt  1-3, 4  i  9 muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
 3. Brak któregokolwiek z wymienionych w pkt 5 wymaganych dokumentów aplikacyjnych, jak również brak poświadczenia za zgodność  z oryginałem lub podpisu kandydata na oświadczeniach, traktowane będzie jako błąd formalny i stanowić będzie podstawę do odrzucenia dokumentów aplikacyjnych.
 4. Oferty zawierające wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44 (lub przesłać pocztą) w terminie do dnia
  5 stycznia 2018r. do godz. 1530 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich”.
 5. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim po upływie terminu określonego
  w pkt 9 Ogłoszenia, nie będą rozpatrywane. Do ofert tych mają  zastosowanie przepisy Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim dotyczące sposobu postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.
 6. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 10 stycznia 2018r.
 7. Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (sekretariat) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) www.bip.dobrzenwielki.pl. (Baza aktów własnych - Zbiór zarządzeń Kierownika Urzędu).
 8. Informacje o przebiegu i wyniku naboru zostanie umieszczona w BIP (Ogłoszenia - Wolne stanowiska) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  w listopadzie 2017r. wynosił 0%.
 10. Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać u Sekretarza Gminy pod numerem telefonu 774695483 wewn.102.

                                                                  WÓJT
                                                      Henryk Wróbel[1]

 

 

[1] Podpis na oryginale