Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 stycznia 2018r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia  8 stycznia 2018r.

w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora  w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

    Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 902, z późn. zm.) oraz § 11 Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (Zarządzenie nr 0152/20/2009 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2009r.)

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora w Referacie Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44.

O stanowisko, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych).

1.    Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
1)    obywatelstwo polskie lub posiadanie prawa do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego;
2)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)    wykształcenie wyższe;
5)    staż pracy: min. 3 lata;
6)    znajomość następujących przepisów prawa:
a)    ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017r. poz.1875),
b)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077),
c)    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342);
7)    umiejętność obsługi komputera;
8)    nieposzlakowana opinia.
2.    Wymagania dodatkowe:
1)    wykształcenie ekonomiczne;
2)    minimum 1 rok pracy na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej;
3)    dyspozycyjność;
4)    predyspozycje do pracy w zespole.
3.    Warunki pracy na stanowisku:
1)    miejsce pracy: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44 (obiekt posiada windę);
2)    wymiar czasu pracy niepełny:  0,7 etatu;
3)    podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
4.    Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Prowadzenie rachunkowości, sprawozdawczości i rozliczeń jednostek obsługiwanych przez Referat CUW, w tym w szczególności:
a)    prowadzenie gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych,
b)    prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych,
c)    prowadzenie ewidencji majątkowej w oparciu o dokumenty i dyspozycje kierowników jednostek obsługiwanych, w tym dokumentacji inwentaryzacyjnej,
d)    sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych jednostek obsługiwanych,
e)    doradztwo planowania finansowego, a w szczególności przygotowanie niezbędnych danych do sporządzenia wniosku budżetowego oraz projektu planu finansowego jednostek obsługiwanych,
f)    określanie zasad polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych,
g)    sporządzanie analiz finansowych i organizacyjnych jednostek obsługiwanych,
h)    gromadzenie i przechowywanie dokumentacji jednostek obsługiwanych.
5.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys uwzględniający dotychczasowy przebieg kariery zawodowej (CV);
2)    oświadczenie/oświadczenia kandydata o spełnianiu wymogów określonych powyżej w pkt 1 ppkt: 2,3,6-8 niniejszego ogłoszenia;
3)    kserokopie świadectw pracy, a  w przypadku trwania stosunku pracy – oświadczenie kandydata o pozostawaniu w zatrudnieniu, z określeniem podstawy zatrudnienia (np. umowa o pracę, czas trwania etc.);
4)    kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
5)    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe i umiejętności;
6)    kserokopia dowodu osobistego ( w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego – kserokopia dokumentu potwierdzający prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego);
7)    oświadczenie kandydata o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922, z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że istnieje obowiązek publikacji moich danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej, wynikający z art.15 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902, z późn. zm.)”;
8)     kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów, którzy chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

6.    Kserokopie składanych dokumentów  muszą być opatrzone zapisem „Za zgodność
z oryginałem” i podpisane przez kandydata.
7.    Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone  jego własnoręcznym podpisem.

8.    Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 5 ogłoszenia  jak również brak poświadczenia za zgodność z oryginałem lub podpisu kandydata na dokumentach (zgodnie z pkt 6 i 7 ogłoszenia)  traktowane będzie jako błąd formalny
i stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.
9.    Oferty zawierające wymagane dokumenty (pkt 5 ogłoszenia) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44 (lub przesłać pocztą) w terminie do dnia 19 stycznia 2018r. do godz. 1530 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora w Referacie Centrum Usług Wspólnych”.
10.    Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim po upływie terminu określonego w pkt 9 Ogłoszenia, nie będą rozpatrywane. Do ofert tych mają  zastosowanie przepisy Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim dotyczące sposobu postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.
11.    Otwarcie ofert nastąpi do dnia 25 stycznia 2018r.
12.    Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (sekretariat) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) www.bip.dobrzenwielki.pl. (Baza aktów własnych - Zbiór zarządzeń Kierownika Urzędu).
13.    Informacje o przebiegu i wyniku naboru zostanie umieszczona w BIP (Ogłoszenia - Wolne stanowiska) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
14.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w grudniu 2017r. wynosił 0%.
15.    Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać u Sekretarza Gminy pod numerem telefonu 774695483 wewn.102.


                                           WÓJT

                                    Henryk WRÓBEL