Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remonty dróg gminnych na terenie gminy Dobrzeń Wielki

Ogłoszenie nr 541014-N-2018 z dnia 2018-04-06 r.

 

 

 

Gmina Dobrzeń Wielki: Remonty dróg gminnych na terenie gminy Dobrzeń Wielki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzeń Wielki, krajowy numer identyfikacyjny 53141306000000, ul. ul. Namysłowska  44 , 46081   Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 695 525, e-mail zamowienia@dobrzenwielki.pl, faks 774 695 524.
Adres strony internetowej (URL): www.dobrzenwielki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dobrzenwielki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca Adres: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki
Adres:
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty dróg gminnych na terenie gminy Dobrzeń Wielki
Numer referencyjny: ZP.271.130.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres rzeczowy obejmuje remont następujących odcinków ulic: - Dobrzeń Wielki, łącznik ul. Fiołkowej (2 odcinki), - Dobrzeń Wielki, ul. Mehla, - Dobrzeń Wielki, ul. Leśna, - Dobrzeń Wielki, ul. Żeromskiego, - Dobrzeń Wielki, ul. Topolowa, - Dobrzeń Wielki, ul. Poziemby, - Chróścice, ul. Słodka, - Chróścice, ul. Ostrówek, - Chróścice, ul. Nowowiejska (boczna od Nowowiejskiej, - Chróścice, ul Kwaśna – 2 odcinki. Opis robót - Dobrzeń Wielki, łącznik ul. Fiołkowej roboty dotyczą dwóch odcinków dróg, oznaczonych na załączniku mapowym. Na obu odcinkach przewiduje się oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni (zanieczyszczenia obce, części organiczne, błoto itp.), a następnie ułożenie nowej warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm, z zachowaniem reżimu technologicznego w zakresie przygotowania podłoża poprzez skropienie. Przewiduje się również miejscowe uzupełnienie istniejących ubytków i wyrównanie podłoża masą bitumiczną. Uskok powstały wzdłuż krawędzi nawierzchni bitumicznej powinien zostać zniwelowany tłuczniem. Długość odcinków wynosi około 163 m i 30 m. - Dobrzeń Wielki, ul. Mehla: przewidziane roboty budowlane obejmują oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni, a następnie ułożenie warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm, wraz ze skropieniem podłoża. Powstały wzdłuż krawędzi nawierzchni bitumicznej uskok powinien zostać zniwelowany tłuczniem. Ze względu na występowanie urządzeń obcych, przewidziano również ich regulację. Długość odcinka wynosi około 104 m. - Dobrzeń Wielki, ul. Leśna przewidziane roboty budowlane obejmują oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni, a następnie ułożenie warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm, wraz ze skropieniem podłoża. Przewiduje się również miejscowe uzupełnienie istniejących ubytków i wyrównanie oraz wyprofilowanie podłoża masą bitumiczną. Długość odcinka wynosi około 300 m. - Dobrzeń Wielki, ul. Żeromskiego istniejąca droga posiada przekrój uliczny, ograniczona jest obustronnie krawężnikami oraz chodnikami. Roboty budowlane obejmują wymianę istniejącej w obrębie jezdni nawierzchni bitumicznej, a w szczególności frezowanie istniejącej nawierzchni, a następnie wbudowanie nowej warstwy ścieralnej o gr. 4 cm .W związku z tym, że po obu stronach drogi zlokalizowany jest ściek przy krawężnikowy uformowany z trzech rzędów kostki betonowej, istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia w/w ścieku podczas robót rozbiórkowych. W związku z powyższym przewidziano ewentualne odtworzenie w/w ścieku. Długość odcinka wynosi około 60 m. - Dobrzeń Wielki, ul. Topolowa przewidziane roboty budowlane obejmują oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni, a następnie ułożenie warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm, wraz ze skropieniem podłoża. Przewiduje się również miejscowe uzupełnienie istniejących ubytków i wyrównanie oraz wyprofilowanie podłoża masą bitumiczną. Powstały wzdłuż krawędzi nawierzchni bitumicznej uskok powinien zostać zniwelowany tłuczniem. Długość odcinka wynosi 200 m. - Dobrzeń Wielki, ul. Poziemby przewidziane roboty budowlane obejmują oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni a następnie ułożenie warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm, wraz ze skropieniem podłoża. Przewiduje się również miejscowe uzupełnienie istniejących ubytków i wyrównanie oraz wyprofilowanie podłoża masą bitumiczną. Powstały wzdłuż krawędzi nawierzchni bitumicznej uskok powinien zostać zniwelowany tłuczniem. Długość odcinka wynosi 100 m. - Chróścice, ul. Słodka roboty budowlane dotyczą dwóch odcinków, z których jeden ma długość około 180 m, a drugi 68 m. Odcinki j/w połączone są ze sobą planowanym w przyszłości skrzyżowaniem, a obecnie zjazdem, zgodnie z załącznikiem mapowym. Na pierwszym odcinku planuje się oczyszczenie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej warstwy bitumicznej o grubości 5 cm, a następnie zniwelowanie uskoku powstałego wzdłuż krawędzi nawierzchni bitumiczne poprzez wyrównanie tłuczniem. Natomiast na drugim odcinku projektuje się wykonanie nowej warstwy bitumicznej o grubości 4 cm. Ze względu na występowanie na obu w/w odcinkach urządzeń obcych, przewidziano również ich regulację. Długość odcinków wynosi około 180 m i 68 m. - Chróścice, ul. Ostrówek: przewidziane roboty budowlane obejmują oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni, a następnie ułożenie warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm, wraz ze skropieniem podłoża. Przewiduje się również miejscowe uzupełnienie istniejących ubytków i wyrównanie oraz wyprofilowanie podłoża masą bitumiczną. Długość odcinka wynosi około 650 m. - Chróścice, ul. Nowowiejska (boczna od Nowowiejskiej): przewidziane roboty budowlane obejmują oczyszczenie mechaniczne drogi, wzmocnienie nawierzchni poprzez wbudowanie warstwy tłucznia o gr. 12 cm oraz ułożenie warstwy ścieralnej bitumicznej o gr. 5 cm po skropieniu podłoża emulsją asfaltową. Po wykonaniu nawierzchni przewiduje się wyrównanie jej krawędzi z przyległym poboczem poprzez wbudowanie warstwy tłucznia o gr min 5 cm na podłożu z piasku. Ze względu na występowanie urządzeń obcych, przewidziano również ich regulację. Długość odcinka wynosi 73 m. - Chróścice, ul. Kwaśna projektowane roboty budowlane dotyczą dwóch odcinków drogi, stanowiących łuki poziome. Na pierwszym odcinku przewiduje się wykonanie nowej warstwy ścieralnej o gr. 6 cm, na uprzednio przygotowanym poprzez oczyszczenie i skropienie podłożu. Długość odcinka wynosi 20 m. Dodatkowo, projektuje się wymianę podbudowy na szerokości 1 m i długości 14 m, po wewnętrznej stronie łuku. Po wykonaniu nawierzchni przewidziano zniwelowanie uskoku powstałego wzdłuż krawędzi nawierzchni bitumiczne poprzez wyrównanie tłuczniem. Na drugim odcinku zaprojektowano również wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 6 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu podłoża emulsją. Długość tego odcinka wynosi 30 m. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do opracowania: 1. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu 2. Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), 3. projekty tymczasowej organizacji ruchu (wraz z ich zatwierdzeniem) 4. dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą obiektu budowlanego wraz z dokumentacją aktualizującą sposób użytkowania gruntów zajętych pod inwestycję (wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych) wraz ze zgłoszeniem zmian do właściwego ODGiK, 5. projektu (lub projektów) organizacji ruchu na czas robót, 6. innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu oraz ze specyfikacji technicznej. Koszt powyższych opracowań obciąży Wykonawcę robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Projekt budowlany - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Przedmiary robót Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.www.dobrzenwielki.pl 1)Jeżeli w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiOR lub przedmiarze robót znajdują się wskazania przykładowych systemów czy typów rozwiązań materiałowych, urządzeń lub produktów należy przyjąć ze Zamawiający podając taki opis, dopuszcza zastosowanie innych systemów, typów rozwiązań materiałowych, urządzeń lub produktów, które posiadają parametry techniczne, jakościowe i estetyczne równoważne ze wskazanymi w ww. dokumentacji, 2)Jeżeli SIWZ, dokumentacja projektowa, STWiOR lub przedmiar robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń równoważnych. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie maja na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy Pzp, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań estetycznych, jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu estetycznego, technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w ww. dokumentach. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, technologii, materiałów/ produktów i urządzeń zawarte w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiOR lub przedmiarze robót, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań estetycznych, jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, ze dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne systemy, technologie, urządzenia bądź materiały/produkty wymienione w powyższych dokumentach mogą być zastąpione systemami, technologiami, urządzeniami bądź materiałami/produktami równoważnymi. Poprzez pojęcie równoważny należy rozumieć systemy, technologie, urządzenia bądź materiały/produkty gwarantujące realizacje robót zgodnie z ww. dokumentami oraz zapewniające uzyskanie parametrów estetycznych i technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przedmiarze robót. Równoważne systemy, technologie, produkty/materiały i urządzenia musza być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje technologie, systemy, produkty/materiały oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, ze oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3) Zgodnie z art. 30 ust 4. Ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny” 4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie stosownych dokumentów. 5) Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. 6) W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygadniających zastosowanie technologii, systemów, urządzeń i/lub materiałów/produktów równoważnych Zamawiający uzna, ze wykonawca przedstawił w ofercie systemy, technologie, urządzenia i materiały/produkty opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, o ile nie są wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej lub gdy Wykonawca lub podwykonawca samodzielnie wykonuje te czynności: 1) obsługa sprzętu budowlanego, 2) prace fizyczne; Wykonawca zobowiązuje się, ze pracownicy wykonujący ww. czynności będą w okresie wykonywania robot budowlanych zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z pozn. zm.). Szczegółowe uregulowanie kwestii zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców pracowników na podstawie umowy o prace, zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45100000-8
45230000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający zastrzega sobie możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art.67 ust.1 pkt6 pzp realizatorowi zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej niż 20% jego wartości.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać udokumentowane należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zrealizował (zakończył): a) co najmniej jedno zadanie polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości min. 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych). W przypadku wspólnego ubiegania Wykonawców w ramach Konsorcjum o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. 2) Wykonawca wykaże się, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia, na stanowiskach wymienionych poniżej: a) osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami w specjalności - konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Uprawnienia winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
7.5.1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 7.5.2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.5.3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 7.5.4. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm) – Załącznik nr 9 do SIWZ; 7.6. Wykonawca, terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 7.7. Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 7.7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt od 7.5.1. do 7.5.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7.7.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.7.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 7.7.3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7.7.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.3.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – Załącznik nr 7 do SIWZ Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Wykaz robót oraz dowody, o których mowa powyżej, mają dotyczyć robót budowlanych określonych w rozdziale 6 pkt 6.3.3. ppkt 1) SIWZ. 7.3.2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 8 do SIWZ. Wykaz osób, o których mowa powyżej, ma dotyczyć osób określonych w rozdziale 6 pkt 6.3.3. ppkt 2) SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym :1) oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7.1. (Załącznik nr 3 oraz 4 do SIWZ 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik). Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału) – Załącznik nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy) 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium 5) Kosztorysy ofertowe opracowane metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej zgodnie z założeniami określonymi w punkcie 19 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6) dokumenty rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-04-05 do godz. 10:00 pok.101 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a:pieniądzu : przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006 b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4.1 Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 24.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach: 1) Dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy, 2) Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 3) Zmiany umowy, o których mowa w pkt 1 i 2 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 24.3. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: 1) wprowadzenia zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 2) wystąpienia siły wyższej; 3) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy dla poszczególnych etapów (terminy te mogą ulec zmianie na okres nie dłuższy jednak niż o czas trwania nw. okoliczności) w przypadku: a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, skutkujących możliwością niedotrzymania terminów zakończenia robót, b) wystąpienia uzasadnionych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, konieczność zmiany tymczasowej organizacji ruchu; c) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, d) konieczności prowadzenia prac archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót lub wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, e) gdy którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia, wówczas termin realizacji może zostać przedłużony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny do załatwienia wszelkich spraw związanych z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów Konsorcjum; 4) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający; jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 5) zmiany kierownika budowy lub kierownika robót; nowe osoby muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji; dokonanie zmiany tych osób powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 6) zmiany osób, które Wykonawca wyznaczył w celu uzyskania punktów oceny oferty w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”, a ujętych w wykazie osób stanowiącym załącznik do umowy; nowe osoby muszą spełniać wymagane doświadczenie, o którym mowa w rozdziale 20 pkt 20.5. ppkt 3) SIWZ; 7) zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę; 8) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; 9) zmiany technologii oraz materiałów wykonania elementów robót, w szczególności konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót; w takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamiany zawierający opis proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego; zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy; 10) wystąpienia robót zamiennych lub zaniechanych; 11) obniżenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, że zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane); 12) zachodzi, co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy pzp, a tym samym zmiana terminu, wysokości wynagrodzenia lub innych istotnych postanowień umowy, które będą musiały być zmienione/dostosowane do wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisów ustawy pzp; 13) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy; 14) zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności Umowy na dofinansowanie; 15) zmiany zapisów umowy, jeżeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy; 24.4. Za okoliczności niezależne od stron umowy, o których mowa w pkt 24.3.3) ppkt a), rozumie się zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, w tym: 1) długotrwałe opady deszczu, śniegu, długotrwałe niskie temperatury, trąba powietrzna, huragan, powódź, trzęsienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne uniemożliwiające przez okres, co najmniej 14-u dni kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w umowie, w szczególności ze względu na technologię ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych zgodnie z przyjętymi normami lub przepisami prawnymi, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 2) wystąpienie realnych utrudnień nie wynikających z winy Wykonawcy, a powodujących brak możliwości realizacji robót budowlanych, w wyniku, których zachodzi konieczność zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź konieczność odejścia od standardowo przyjętej technologii realizacji obiektu; 3) działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 24.5. Zmiany, o których mowa w pkt 24.3. ppkt 5) i ppkt 6) mogą nastąpić w przypadku: 1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 2) gdy zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3) na żądanie Zamawiającego, jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. 24.6. Zmiany, o których mowa w pkt 24.3. ppkt 9) i ppkt 10) muszą być nieistotne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego; podstawę wprowadzenia zmian, będą stanowiły protokoły konieczności. 24.7. Zmiany mogą być zainicjowane tylko poprzez złożenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zamiany*, 3) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy; *uzasadnienie zmiany powinno zawierać opis korzyści z tytułu dokonania zmiany dla zamawiającego np. w zakresie terminu i/lub kosztów (budowy lub eksploatacji) i/lub poprawy parametrów technicznych sprawnościowych oraz opis skutków zmian. 24.8. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. 24.9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy; 2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny brutto podanej w jego ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 p. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późniejszymi zmianami). Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006 Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 8. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych, czyli zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień publicznych. W przypadku zmiany terminów realizacji Umowy Wykonawca obowiązany jest aktualizować okres ważności zabezpieczenia i zapewnić jego ciągłość przed wygaśnięciem poprzedniego zabezpieczenia, w szczególności w przypadku przedłużenia wykonania przedmiotu umowy, a także w innych przypadkach wskazanych w Umowie Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym ostateczna treść gwarancji lub poręczenia, co dotyczy także gwarancji i poręczeń przedkładanych, jako aktualizacja. Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 26. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 27. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 28. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 29. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 30. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 31. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 32. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 33. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Prawa zamówień publicznych. 34. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 35. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez wykonawcę. 36.Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj . Dz. U. z 2017 r poz.1579, z późniejszymi zmianami)
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (1,49MB)
PDFSIWZ.pdf (2,05MB)

PDFzalacznik-nr-1-do-siwz-projekt-umowy.pdf (616,45KB)
DOCzalacznik-nr-2-do-siwz-formularz-oferty.doc (68,50KB)
DOCzalacznik-nr-3-do-siwz-oswiadczenie-dot-spelnienia-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc (38,50KB)
DOCzalacznik-nr-8-do-siwz-wykaz-osob.doc (69,00KB)
DOCzalacznik-nr-9-do-siwz-oswiadczenie-dototyczace-oplacania-podatkow.doc (35,00KB)
DOCzalacznik-nr-5-do-siwz-zobowiazanie-podmiotu-trzeciego.doc (40,50KB)
DOCzalacznik-nr-6-do-siwz-oswiadczenie-grupy-kapitalowe.doc (47,50KB)
DOCzalacznik-nr-7-do-siwz-wykaz-wykonanych-robot-budowlanych.doc (42,50KB)
DOCzalacznik-nr-4-do-siwz-oswiadczenie-dot-przeslanek-wykluczenia.doc (41,00KB)
PDFST remonty dróg DW 2018 v2.pdf (2,57MB)
PDFRem dróg_gm DW v3-przedmiar.pdf (135,77KB)
PDFrys 5.pdf (7,82MB)
PDFrys 4.pdf (7,72MB)
PDFrys 3 plan chróścice 02.pdf (2,00MB)
PDFrys 2 plan chróścice 01.pdf (1,43MB)
PDFrys 1 plan dobrzeń_1.pdf (1,32MB)
PDFrys 12.2.pdf (5,24MB)
PDFrys 12.1.pdf (4,46MB)
PDFrys 11.2.pdf (4,67MB)
PDFrys 11.1.pdf (4,65MB)
PDFrys 10.pdf (10,44MB)
PDFrys 9.pdf (7,43MB)
PDFrys 8.2.pdf (7,28MB)
PDFrys 8.1.pdf (7,27MB)
PDFrys 7.pdf (5,18MB)
PDFrys 6.pdf (4,66MB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (41,86KB)

PDFpowiadowmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.130.2018.pdf (324,36KB)

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia remonty dróg.pdf (1,84MB)