Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2019r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/1/2019r.
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2019r.

 

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 10 stycznia 2019r.

w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

 

            Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 902, z późn. zm.) oraz § 11 Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (Zarządzenie nr 0152/20/2009 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2009r.)

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. środków zewnętrznych i  obsługi projektów
w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44 (pełny wymiar czasu pracy)

 1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych).
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie wyższe budowlane;
 5. staż pracy: min. 3 lata;
 6. co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych
  z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych;
 7. nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. minimum 1 rok pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządu terytorialnego;
 2. dyspozycyjność;
 3. umiejętność pracy pod presją czasu;
 4. predyspozycje do pracy w zespole.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca biurowa (praca przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie)
 2. miejsce pracy: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44 (obiekt posiada windę);
 3. wymiar czasu prac pełny - 1 etat (praca od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1530, w czwartek od 730 do 1630; w piątek od 730 do 1430);
 4. podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. bieżące monitorowanie możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na realizację w Gminie inwestycji, przedsięwzięć i projektów;
 2. podejmowanie działań w celu pozyskania środków pomocowych na planowane inwestycje gminne, w tym sporządzanie wniosków, gromadzenie dokumentacji, rozeznanie i uzgadnianie możliwości pozyskania środków budżetowych w formie dotacji;
 3. monitorowanie postępu rzeczowo- finansowego zadań inwestycyjnych, na które pozyskano dofinansowanie;
 4. bieżące monitorowanie stopnia osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatów przewidzianych we wniosku o dofinansowanie;
 5. nadzorowanie właściwego udokumentowania wydatków związanych z dofinansowanym projektem, w tym sprawdzanie, czy wszystkie wydatki ponoszone w projekcie są wydatkami kwalifikowanymi;
 6. przygotowanie rozliczeń rzeczowych i finansowych projektu;
 7. zapewnienie prawidłowej realizacji promocji projektu- zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu;
 8. współpraca z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi instytucjami i podmiotami w zakresie przygotowywania i realizacji projektów wspólnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym współpraca w ramach Aglomeracji Opolskiej.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys uwzględniający dotychczasowy przebieg kariery zawodowej (CV);
 2. oświadczenie kandydata o zgodności podanych w CV danych osobowych z dowodem osobistym (seria, nr dowodu, organ wydający, termin ważności);
 3. kserokopie świadectw pracy, a  w przypadku trwania stosunku pracy – oświadczenie kandydata o pozostawaniu w zatrudnieniu, z określeniem podstawy zatrudnienia (np. umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony), stażu pracy i zajmowanego stanowiska;
 4. kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe i umiejętności;
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów, którzy chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych);
 9. oświadczenie kandydata o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inspektora w ds. środków zewnętrznych i obsługi projektów. Przyjmuję do wiadomości, że istnieje obowiązek upowszechnienia informacji o wyniku naboru, w tym publikacji danych osobowych wybranego kandydata w Biuletynie Informacji Publicznej, wynikający z art.15 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260, z późn. zm.) i wyrażam na to zgodę”;

 1. Kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 5 (ppkt 3-5 i 8), muszą być opatrzone zapisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez kandydata.
 2. Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone jego własnoręcznym podpisem.
 3. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 5 ogłoszenia,  jak również brak poświadczenia za zgodność z oryginałem lub podpisu kandydata na dokumentach (zgodnie z pkt 6 i 7 ogłoszenia)  traktowane będzie jako błąd formalny
  i stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.
 4. Oferty zawierające wymagane dokumenty (zgodnie z pkt 5 ogłoszenia) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44 (lub przesłać pocztą) w terminie do dnia 22 stycznia 2019r. do godz. 1530 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. środków zewnętrznych i obsługi projektów (pełny wymiar czasu pracy)”. W przypadku ofert nadesłanych pocztą liczy się data ich wpływu do Urzędu Gminy.
 5. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim po upływie terminu określonego w pkt 9 ogłoszenia nie będą rozpatrywane. Do ofert tych mają  zastosowanie przepisy Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim dotyczące sposobu postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.
 6. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 23 stycznia 2019r.
 7. Kandydaci których oferty spełnią wymogi formalne podane w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w terminie do dnia 23 stycznia 2019r.
 8. Informacje o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  (Menu Ogłoszenia - Wolne stanowiska) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
 9. Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (sekretariat) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) www.bip.dobrzenwielki.pl. (Baza aktów własnych - Zbiór zarządzeń Kierownika Urzędu).
 10. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w grudniu 2018r. wynosił 0%.
 11. Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać u Sekretarza Gminy pod numerem telefonu 774110302.

 

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych (RODO):

 1. Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest wymogiem ustawowym (art. 22I Kodeksu pracy);
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim;
 3. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora jest NETKONCEPT sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy ul. Partyzanckiej 5a, 45 801 Opole. Kontakt listowny: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, kontakt e mail: ;
 4. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane tylko dla potrzeb tej rekrutacji, której dotyczy niniejsze obwieszczenie;
 5. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze (art.13 ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych - Dz.U. z 2018r. poz. 1260);
 6. Informacja o wyniku naboru, w tym dane wybranego kandydata: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 7. Dane osobowe kandydatów, którzy zgłoszą się do naboru, ale nie zostaną zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim będą przechowywane w okresie do 6 miesięcy licząc od dnia podania wyniku naboru do publicznej wiadomości. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
 8. Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 9. Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata  z udziału w naborze;
 10. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                                                                                       WÓJT

                                                                                                  Piotr Szlapa