Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.23.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Zarządzenie Nr 0050.1.23.2019
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 28 lutego 2019r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim

 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), a także art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587), zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronach internetowych Gminy Dobrzeń Wielki oraz Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki.
 
§ 2.
 Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.
 
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
        WÓJT
       Piotr Szlapa
 

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.23.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28.02.2019r.pdf (185,24KB)
PDFZarządzenie Wójta Nr 0050.1.23.2019.pdf (134,69KB)