Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Załącznik do zarządzenia Nr 120.18.2019
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 24 kwietnia 2019r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz.1260, z późn. zm.) oraz §11 Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (Zarządzenie nr 0152/20/2009 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2009r.)

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza nabór na wolne stanowisko
inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44

1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe magisterskie;

5) staż pracy: min. 3 lata;

6) nieposzlakowana opinia;

7) znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506);

8) znajomość ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996).

2. Dodatkowym atutem będzie:

1) przygotowanie pedagogiczne;

2) doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego;

3) doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela lub dyrektora szkoły;

4) gotowość do samokształcenia, w szczególności w zakresie przepisów prawa stosowanych na stanowisku;

5) dyspozycyjność;

6) umiejętność pracy pod presją czasu;

7) predyspozycje do pracy w zespole.

3. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym praca przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;

2) miejsce pracy: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44 (obiekt posiada windę);

3) wymiar czasu prac pełny - 1 etat (praca od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1530, w czwartek od 730 do 1630, w piątek od 730 do 1430);

4) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie spraw wynikających ze sprawowania przez Wójta lub Radę Gminy Dobrzeń Wielki funkcji organu prowadzącego dla publicznych szkół i przedszkoli w Gminie, w tym w szczególności:

a) przygotowywanie i obsługa postępowania konkursowego wyłaniającego kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola,

b) analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz aneksów do tych arkuszy i składanie wniosku o ich zatwierdzenie,

c) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nauczycielom stopni awansu zawodowego,

d) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku nauki,

e) stała współpraca z organem nadzoru pedagogicznego,

f) prowadzenie sprawozdawczości oświatowej, w tym w SIO,

g) prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli i żłobków mających siedzibę na terenie gminy,

h) realizacja zadań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3,

i) monitorowanie zmian w przepisach prawa dotyczących oświaty,

j) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy oraz zarządzeń wójta w sprawach dotyczących oświaty;

2) wykonywanie innych zadań w zakresie oświaty, w tym w szczególności:

a) realizacja ogólnokrajowych programów rządowych w szkołach i przedszkolach,

b) monitorowanie poprawności otrzymywanej przez Gminę subwencji oświatowej i przygotowywanie wniosków o przyznanie środków z rezerwy oświatowej,

c) prowadzenie rozliczeń w zakresie dotacji przedszkolnych,

d) opracowywanie  sprawozdań, analiz i informacji dot. działalności szkół, przedszkoli i żłobków na terenie gminy,

e) obsługa organizacyjna gminnych konkursów przedmiotowych, w tym opracowanie procedur i powołanie komisji konkursowej,

f) organizowanie okresowych narad i posiedzeń dyrektorów szkół i przedszkoli oraz obsługa organizacyjna i kancelaryjna tych wydarzeń,

g) realizacja zadań w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

h) realizacja zadań w zakresie nadawania tytułu „Dobrzeński Talent”;

3) wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i zdrowia publicznego, w tym w szczególności:

a) monitorowanie działań Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego,

b) realizacja programów zdrowotnych, w szczególności skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej,

c) realizacja zadań związanych z klubami sportowymi funkcjonującymi na terenie Gminy,

d) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy i zarządzeń wójta dotyczących zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i zdrowia;

4) prowadzenie spraw związanych z wolontariatem oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi, w tym sporządzanie projektu programu współpracy z organizacjami samorządowymi oraz monitorowanie jego realizacji.

5. Wymagane dokumenty:

1) CV (dane osobowe kandydata, dotychczasowy przebieg kariery zawodowej, dane do kontaktu – adres skrzynki e-mail, etc);

2) oświadczenie kandydata o zgodności danych osobowych podanych w CV z dowodem osobistym (seria, nr dowodu, organ wydający, termin ważności);

3) kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania  stosunku pracy – oświadczenie kandydata o pozostawaniu w zatrudnieniu, z określeniem podstawy zatrudnienia (np. umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony do dnia …), stażu pracy i zajmowanego stanowiska;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

5) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe i umiejętności;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

9) oświadczenie kandydata o znajomości przepisów ustaw wymienionych w pkt 1 (p/punkt 7 i 8) niniejszego obwieszczenia o naborze;

10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów, którzy chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych);

11) oświadczenie kandydata o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia. Przyjmuję do wiadomości, że istnieje obowiązek upowszechnienia informacji o wyniku naboru, w tym publikacji danych osobowych wybranego kandydata w Biuletynie Informacji Publicznej, wynikający z art.15 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260, z późn. zm.) i wyrażam na to zgodę.”.

6. Kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 5 (p/pkt 3-5 i 10), muszą być opatrzone zapisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez kandydata.

7. Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone jego własnoręcznym podpisem.

8. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 5 ogłoszenia,  jak również brak poświadczenia za zgodność z oryginałem lub podpisu kandydata na dokumentach (zgodnie z pkt 6 i 7 niniejszego ogłoszenia)  traktowane będzie jako błąd formalny i stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

9. Oferty zawierające wymagane dokumenty (zgodnie z pkt 5 ogłoszenia) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44 (lub przesłać pocztą) w terminie do dnia 17 maja 2019r.  do godz. 1430 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia”. W przypadku ofert nadesłanych pocztą liczy się data ich wpływu do Urzędu Gminy.

10. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim po upływie terminu określonego w pkt 9 ogłoszenia nie będą rozpatrywane. Do ofert tych mają  zastosowanie przepisy Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim dotyczące sposobu postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

11. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 21 maja 2019r.

12. Kandydaci których oferty spełnią wymogi formalne podane w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres skrzynki e-mail podany w dokumentach aplikacyjnych, w terminie do dnia 22 maja 2019r. Niestawienie się kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w naborze.

13. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  (Menu Ogłoszenia - Wolne stanowiska) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

14. Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (sekretariat) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) www.bip.dobrzenwielki.pl. (Baza aktów własnych - Zbiór zarządzeń Kierownika Urzędu).

15. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w marcu 2019r. wynosił 0%.

16. Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać u Sekretarza Gminy pod numerem telefonu 774110302.

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych (RODO):

1) Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest wymogiem ustawowym (art. 22I Kodeksu pracy);

2) Administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim;

3) Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora jest NETKONCEPT sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Partyzanckiej 5a, 45 801 Opole. Kontakt listowny: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, kontakt e-mail:   ;

4) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane tylko dla potrzeb tej rekrutacji, której dotyczy niniejsze obwieszczenie;

5) Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze (art.13 ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych - Dz.U. z 2018r. poz. 1260);

6) Informacja o wyniku naboru, w tym dane wybranego kandydata: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl   oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

7) Dane osobowe kandydatów, którzy zgłoszą się do naboru, ale nie zostaną zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim będą przechowywane w okresie do 6 miesięcy licząc od dnia podania wyniku naboru do publicznej wiadomości (na stronie BIP). Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

8) Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

9) Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata  z udziału w naborze;

10) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Wójt


mgr Piotr Szlapa