Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018

Informacja o raporcie o stanie gminy i debacie nad raportem

Stosownie do przepisu art. 28aa, wprowadzonego w drodze nowelizacji do ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506), wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, co musi nastąpić do końca czerwca. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos  w debacie nad raportem składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – w gminie do 20 tys. mieszkańców, albo co najmniej 50 osób - w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018, zwany dalej Raportem, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki przedstawił Radzie Gminy Dobrzeń Wielki w dniu 31 maja 2019r. Sesja, na której Raport będzie rozpatrywany i prowadzona będzie debata nad Raportem, planowana jest na dzień 27 czerwca 2019r. W związku z tym, mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki,  którzy chcą wziąć udział w debacie, muszą dokonać zgłoszenia najpóźniej w przeddzień sesji tj. do dnia 26 czerwca 2019r. Zgłoszenie wymaga poparcia 20 mieszkańców Gminy (imię, nazwisko, podpis). Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (sekretariat Ip.). Do dokonania zgłoszenia można wykorzystać wzór zgłoszenia umieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy.

W debacie nad Raportem może wziąć udział do 15 mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki. Udzielanie mieszkańcom głosu w debacie nad Raportem nastąpi według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady.

PDFRaport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki.pdf (3,50MB)
PDFZarządzenie Nr 0050.1.60.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018.pdf (143,48KB)
DOCXZgłoszenie mieszkańca dot. udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy.docx (19,25KB)