Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.48.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 


§ 1. Przeprowadzić roczną inwentaryzację składników aktywów i pasywów Gminy Dobrzeń Wielki według stanu na ostatni dzień roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2018 r. zgodnie z harmonogramem inwentaryzacji, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. § 2. 1. Powołuję zespoły spisowe celem przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury: a) środków trwałych i środków trwałych w używaniu będących własnością innych jednostek,

b) zapasów opału, paliwa,

c) środków pieniężnych w kasie, papierów wartościowych, druków ścisłego zarachowania w składach osobowych i polach spisowych jak niżej:

1) Zespół spisowy nr 1 w składzie: Przewodniczący: Lazik Rita, Członek: Sabina Morela-Mirecki, Członek: Adriana Pietrzyk, Członek: Ewa Siejka, dokona spisu z natury środków pieniężnych w kasie, druków ścisłego zarachowania, czeków, weksli obcych i innych papierów wartościowych oraz środków trwałych w używaniu będących własnością innych jednostek (przyjętych w użytkowanie). 2) Zespół spisowy nr 2 w składzie: Przewodniczący: Cezary Kowalczyk, Członek: Jonek Piotr, Członek: Elżbieta Woitczyk, dokona spisu z natury: - opału w: OSP Dobrzeń Mały ul. Opolska 113, Chróścice ul. Cebuli 16 i Dobrzeń Mały ul. Odrzańska 29,

- paliwa: kosiarka Urząd Gminy


3) Zespół spisowy nr 3 w składzie: Przewodniczący: Izabela Kołodziej, Członek: Izabela Walos, Członek: Adriana Pietrzyk, dokona spisu z natury: - sprzętu komputerowego znajdującego się poza Urzędem Gminy, a będącym na stanie środków trwałych w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim i w Publicznej Szkole Podstawowej z oddziałami sportowymi w Dobrzeniu Wielkim zakupionych w ramach projektu „Opolska eSzkołą, szkołą ku przyszłości”,

- laptopów zakupionych w ramach projektu „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”,

- tablety, telefony komórkowe, laptopy i aparaty fotograficzne.


4) Zespół spisowy nr 4 w składzie: Przewodniczący: Piotr Jonek, Członek: Leszek Ogrodnik, Członek: Sabina Morela - Mirecki, dokona spisu z natury następujących środków trwałych w miejscowości Chróścice: przepompowni ścieków, budynków komunalnych, tablic ogłoszeniowych, informacyjnych, sprzętu multimedilanego - sala wiejska, wiat przystankowych, placów zabaw, urządzeń siłowni zewnętrznych. 5) Zespół spisowy nr 5 w składzie: Przewodniczący: Rafał Parzonka, Członek: Piotr Jonek, Członek: Krystyna Sabasz, dokona spisu z natury następujących środków trwałych w miejscowości Dobrzeń Wielki: przepompowni ścieków, wiat przystankowych, wiaty turystycznych, zadaszenia na rowery, szaletu publicznego, nagłośnienia boiska sportowego, automatycznego defibrylatora zewnętrznego, elementów stałych zamknięć mobilnych wału przeciwpowodziowego, urządzenia przeciwzalewowe, umocnienie skarpy. 6) Zespół spisowy nr 6 w składzie: Przewodniczący: Rafał Parzonka, Członek: Joanna Kurtz, Członek: Leszek Ogrodnik, dokona spisu z natury następujących środków trwałych w miejscowości Dobrzeń Wielki: budynków urzędu Gminy, OSP, GOK, ośrodka zdrowia, budynku administracyjnego, budynków mieszkalnych, lokali użytkowych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, ogrodzeniem, garażami, węzłów cieplnych, aparatów do wymiany ciepła, urządzeń dla niepełnosprawnych, placów zabaw, urządzeń siłowni zewnętrznych, boisko do siatkówki plażowej. 7) Zespół spisowy nr 7 w składzie: Przewodniczący: Brzuchowska Teresa, Członek: Ścigała Beata, Członek: Czesław Sankowski, dokona spisu z natury środków trwałych w miejscowości: a) Dobrzeń Mały: przepompowni ścieków, placu rekreacyjnego z infrastrukturą, urządzeń siłowni zewnętrznej, boiska sportowego, budynku OSP, budynku mieszkalnego z zabudowaniami, kotła grzewczego,wiat przystankowych, przystani kajkowych;

b) Kup: przepompowni ścieków, przydomowych przepompowni ścieków, budynku OSP budynków mieszkalnych, lokali użytkowych wraz z pomieszczeniami, zabudowaniami gospodarczymi, ogrodzeniem, garażami, infrastruktury rekreacyjnej – altana parkowa, ogrodzenie, placu zabaw, kotłów grzewczych, podnośnika dla niepełnosprawnych, zbiornika p-poż, urządzeń siłowni zewnętrznych, wiat przystankowych, tablic ogłoszeniowych


8) Zespół spisowy nr 8 w składzie: Przewodniczący: Stefan Warzecha, Członek: Rafał Parzonka, Członek: Izabela Walos, dokona spisu z natury środków trwałych w miejscowości Opole - Świerkle - budynek mieszkalny, pomieszczenia gospodarcze. 9) Zespół spisowy nr 9 w składzie: Przewodniczący: Izabela Kołodziej, Członek: Joanna Kurtz, Członek: Marianna Wilczek dokona spisu z natury składników majątkowych znajdujących się w budynku Urzędu Gminy.
2. Powołuję zespoły spisowe do sprawy weryfikacji, celem przeprowadzenia inwentaryzacji metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji ich wartości na dzień 31.12.2018 r. w składach osobowych i polach spisowych jak niżej:
1) gruntów, w tym oddanych w wieczyste użytkowanie – Martyna Kałuża, Sabina Morela-Mirecki
2) wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowania komputerowego – Robert Młynek, Małgorzata Ciochoń
3) środków trwałych w budowie – Beata Sowada, Stefan Warzecha
4) środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony – Beata Sowada, Rafał Parzonka
5) rozrachunków z pracownikami – Barbara Weber, Gizela Jendryca
6) rozrachunków publicznoprawnych – Katarzyna Wieczorek, Gizela Jendryca
7) należności spornych i wątpliwych – Ewelina Ledwolorz, Gizela Jendryca
8) należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych – Martyna Kałuża, Ewelina Ledwolorz
9) długoterminowe aktywa finansowe i udziały – Rita Lazik, Beata Sowada
10) fundusze własne – Joanna Kowalik, Rita Lazik
11) fundusze specjalne – Robert Młynek, Marianna Wilczek
12) prawa zakwalifikowane do nieruchomości: prawo wieczystego użytkowania gruntów (otrzymane w użytkownie wieczyste), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - Ewelina Ledwolorz, Sabina Morela-Mirecki
13) środki pieniężne w drodze – Martyna Kałuża, Gizela Jendryca
14) pozostałe aktywa i pasywa wykazne w księgach rachunkowych budzetu i jednostki – Martyna Kałuża, Ewelina Ledwolorz.

3. Powołuję zespoły spisowe do sprawy potwierdzania sald, celem przeprowadzenia inwentaryzacji metodą uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia sald na dzień 31.12.2018 r. w składach osobowych i polach spisowych jak niżej:
1) należności, w tym z tytułu udzielonych pożyczek – Maria Rippel, Katarzyna Wieczorek
2) rozrachunków z bankami: pożyczki, kredyty – Beata Sowada
3) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym lokaty – Beata Sowada
4) własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom – Maria Rippel, Elżbieta Woitczyk
5) długoterminowe aktywa finansowe i udziały (dopuszczalna metoda weryfikacją sald) – Beata Sowada, Rita Lazik.

§ 3. 1. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 20 grudnia 2018 r. pracownikowi Referatu Budżetu i Finansów odpowiedzialnemu za prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych wypełnione arkusze inwentaryzacyjne w celu ich wyceny i ustalenia stanu inwentaryzowanych składników majątkowych. 2. Wyceny oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych wszystkich rzeczowych składników majątkowych należy dokonać w terminie do 15 stycznia 2019 roku.
§ 4. 1. Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną, która stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152/49/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. ze zmianami w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości. 2. Pracownicy uczestniczący w spisie odpowiadają za właściwe, dokładne i rzetelne wypełnienie nałożonych obowiązków i przeprowadzenie spisu zgodnie ze stanem faktycznym.
§ 5.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.48.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (292,09KB)