Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.201.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 oraz art. 257 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.200.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planach finansowych dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim (jednostka, organ)

Plan dochodów bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
855     Rodzina 0,00 30 267,00
  85501   Świadczenie wychowawcze 0,00 30 267,00
    2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącegopomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0,00 30 267,00
Razem 0,00 30 267,00

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
855     Rodzina 0,00 30 267,00
  85501   Świadczenie wychowawcze 0,00 30 267,00
    3110 Świadczenia społeczne 0,00 30 000,00
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 267,00
Razem 0,00 30 267,00

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 200,00 200,00
  80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 200,00 200,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 200,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200,00 0,00
Razem 200,00 200,00

4. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 5 100,00 5 150,00
  80101   Szkoły podstawowe 0,00 5 150,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 5 150,00
  80130   Szkoły zawodowe 5 100,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00
  80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 50,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50,00 0,00
Razem 5 150,00 5 150,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.201.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok.pdf (108,59KB)