Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.205.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 oraz art. 257 ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.204.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planach finansowych wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim (jednostka, organ)

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
010     Rolnictwo i łowiectwo 100,00 100,00
  01008   Melioracje wodne 0,00 100,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 100,00
  01022   Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 100,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00
750     Administracja publiczna 4 500,00 4 500,00
  75022   Rady gmin 4 500,00 0,00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 500,00 0,00
  75023   Urzędy gmin 0,00 4 500,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 500,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 270,00 270,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 270,00 270,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 270,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 270,00
801     Oświata i wychowanie 1 200,00 1 200,00
  80104   Przedszkola 1 200,00 1 200,00
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 1 200,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 0,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45 000,00 45 000,00
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 24 000,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 0,00
  90002   Gospodarka odpadami 21 000,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 0,00
  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 7 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 7 000,00
  90013   Schroniska dla zwierząt 0,00 14 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 14 000,00
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 24 000,00
    4270 Zakup usług remontowych 0,00 23 500,00
    4260 Zakup energii 0,00 500,00
Razem 51 070,00 51 070,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.205.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok.pdf (107,42KB)