Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.207.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2018 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki)prowadzenia rachunkowości

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz w

1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz.U. poz. 1911 z późń. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”,
2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 208, poz. 1375),
3) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1542 z późń. zm.), zarządza się co następuje:
§ 1. Wprowadza się jako obowiązujące od dnia 01 stycznia 2019 r. zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia: 1) Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Zakładowy plan kont Urzędu Gminy określający:

3) Zakładowy plan kont Budżetu Gminy określający:
4) Zakładowy plan kont dla ewidencji podatków i opłat określający:
5) Dokumentację zasad ewidencji, kontroli, obiegu, przechowywania dokumentów oraz plan kont do ewidencji wykonania projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6) Charakterystykę informatycznego systemu przetwarzania danych stanowiącą Załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7) System ochrony danych stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8) Opis metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stanowiący Załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustala się dla Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki zasady inwentaryzacji organizowanych, przeprowadzanych i rozlicznych na podstawie instrukcji stanowiącej Załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia. § 3. Ustala się dla Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki zasady sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych zgodnie z instrukcją Załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia. § 4. Ustala się dla Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki zasady gospodarki kasowej zgodnie z instrukcją Załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia. § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 0152/49/2010 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2011 r. w sprawie zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości oraz: 1) Zarządzenie Nr 0050.1.23.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości,
2) Zarządzenie Nr 120.36.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości,
3) Zarządzenie Nr 120.38.2012 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości,
4) Zarządzenie Nr 0050.1.128.2014 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości,
5) Zarządzenie Nr 0050.1.42.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości,
6) Zarządzenie Nr 0050.1.66.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości,
7) Zarządzenie Nr 0050.1.151.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości,
8) Zarządzenie Nr 0050.1.47.2017 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości,
9) Zarządzenie Nr 0050.1.74.2017 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości,
10) Zarządzenie Nr 0050.1.27.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.
Wójt Gminy

Piotr Szlapa