Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282) oraz § 11 Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (Zarządzenie nr 0152/20/2009 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2009r.)

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora
w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (46-081),
ul. Namysłowska 44.

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM:

1) obywatelstwo polskie,  przy czym  o stanowisko, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie minimum średnie;

5) dotychczasowy staż pracy:

a) 5 lat w przypadku posiadania wykształcenia średniego,

b) 3 lata w przypadku posiadania wykształcenia wyższego;

6) umiejętność obsługi komputera;

7) znajomość treści ustaw:

a) o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204, z późn. zm.),

b) Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096, z późn. zm.),

c) o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506, z późn.zm.);

8) nieposzlakowana opinia.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) wykształcenie o kierunku geodezyjnym lub administracyjnym;

2) doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej na stanowiskach tożsamych lub zbliżonych do stanowiska objętego naborem;

3) dyspozycyjność;

4) prawo jazdy kat. B;

5) możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;

6) umiejętność pracy pod presją czasu;

7) komunikatywność i uprzejmość oraz predyspozycje do pracy w zespole.

3. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1) praca biurowa (w tym praca przy monitorze ekranowym) oraz praca w terenie;

2) miejsce pracy: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44 (obiekt posiada windę) oraz teren Gminy Dobrzeń Wielki;

3) wymiar czasu pracy – pełny (od poniedziałku do środy - w godz. od 7.30 do 15.30;  w czwartek od 7.30 do 16.30; w piątek od 7.30 do 14.30).

4) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, z perspektywą dalszego  zatrudnienia na czas nieokreślony.

W przypadku osoby zatrudnianej i po raz pierwszy w jednostkach administracji samorządowej umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy i w tym czasie zostanie zorganizowana służba przygotowawcza kończąca się egzaminem. Zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

4. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1) prowadzenie i aktualizacja ewidencji nieruchomości:

a) stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki,

b) będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Dobrzeń Wielki;

c) przekazanych w użytkowanie wieczyste;

2) prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji nieruchomości;

3) prowadzenie postępowań w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, dotyczących w szczególności:

a) nabycia mienia na własność Gminy;

b) zbycia nieruchomości gminnej,

c) przekazywania mienia komunalnego w zarząd lub użytkowanie,

d) dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego

e) przekazywania gruntów w użytkowanie wieczyste,

f) sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych,

g) dzierżawy gruntów komunalnych nieużytkowanych rolniczo;

4) prowadzenie ewidencji sprzedaży, zakupów i zmian w zasobach mienia komunalnego;

5) przygotowywanie oświadczeń o wykonaniu lub niewykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości;

6) prowadzenie spraw w zakresie podziału nieruchomości i rejestru decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości;

7) prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości i rejestru decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;

8) prowadzenie i aktualizacja rejestru nieruchomości udostępnionych z gminnego zasobu, tj. oddanych w dzierżawę, najem, użyczonych lub oddanych w trwały zarząd;

9) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji potwierdzającej własność gminy w zakresie gruntów, budynków, lokali;

10) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej gruntów będących własnością gminy, a przekazanych w wieczyste użytkowanie;

11) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej posiadanego przez gminę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

12) prowadzenie postępowań w zakresie ustalania i zmiany opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego;

13) dokonywanie corocznej waloryzacji czynszów zgodnie z umowami oraz przekazywanie informacji o waloryzacji dzierżawcom;

14) współpraca z Referatem Budżetu i Finansów w zakresie terminowego przekazywania dokumentacji dotyczącej zmian w stanie nieruchomości gminnych celem terminowego ujęcia w księgach rachunkowych oraz dokopania odpowiednich zmian w ewidencji środków trwałych;

15) aktualizacja wartości gruntów stanowiących własność gminy;

16) tworzenie zasobów gruntów gminnych na cele inwestycyjne;

17) zarzadzanie gruntami nierolniczymi stanowiącymi mienie Gminy;

18) prowadzenie postępowań dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

19) kierowanie wniosków do Ksiąg Wieczystych w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości komunalnych;

20) przygotowywanie projektów zarządzeń wójta i uchwał rady gminy w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku;

21) stała współpraca i wymiana informacji z innymi pracownikami Urzędu Gminy w zakresie prowadzonych spraw.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys uwzględniający dotychczasowy przebieg kariery zawodowej (CV), zawierający dane kontaktowe: adres skrzynki e-mail lub numer telefonu;

2) oświadczenie kandydata o zgodności danych osobowych podanych w CV z dowodem osobistym (seria i nr dowodu, organ wydający, termin ważności);

3) kserokopie świadectw pracy oraz  - w przypadku pozostawania w  stosunku pracy – oświadczenie kandydata o pozostawaniu w zatrudnieniu, z określeniem podstawy zatrudnienia (np. umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony), stażu pracy i zajmowanego stanowiska;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje;

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie kandydata o znajomości ustaw wymienionych w pkt. 1. 5a-c  niniejszego ogłoszenia;

8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatów, którzy chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282);

9) oświadczenie kandydata o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.  Przyjmuję do wiadomości, że istnieje obowiązek upowszechnienia informacji o wyniku naboru, w tym publikacji danych osobowych wybranego kandydata Biuletynie Informacji Publicznej, wynikający z art.15 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282) i wyrażam na to zgodę.”.

6. Kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 5 (ppkt 3,4 i 8) niniejszego ogłoszenia muszą być opatrzone zapisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez kandydata.

7. Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone jego własnoręcznym podpisem.

8. Brak w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydata któregokolwiek z wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 5 ogłoszenia,  jak również brak poświadczenia za zgodność z oryginałem lub podpisu kandydata na dokumentach (zgodnie z pkt 6 i 7 ogłoszenia)  traktowane będzie jako błąd formalny i stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

9. Oferty zawierające wymagane dokumenty (zgodnie z pkt 5 ogłoszenia) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim (46-081), ul. Namysłowska 44  w terminie do dnia 10 stycznia 2020r. do godz. 1430 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska”. W przypadku ofert nadesłanych pocztą liczy się data ich wpływu do Urzędu Gminy.

10. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim po upływie terminu określonego w pkt 9 ogłoszenia, nie będą rozpatrywane. Do ofert tych mają  zastosowanie przepisy Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim dotyczące sposobu postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

11. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 14 stycznia 2020r.

12. Kandydaci których oferty spełnią wymogi formalne podane w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie w terminie do dnia 14 stycznia 2020r.

13. Informacje o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  (Menu Ogłoszenia - Wolne stanowiska) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

14. Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (sekretariat) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) www.bip.dobrzenwielki.pl  . (Baza aktów własnych - Zbiór zarządzeń Kierownika Urzędu - Zarządzenie nr 0152/20/2009 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2009r.).

15. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w listopadzie 2019r. wynosił 0%.

16. Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać u Sekretarza Gminy pod numerem telefonu 774110302.

KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO):

1) Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest wymogiem ustawowym (art. 22I Kodeksu pracy);

2) Administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest Wójt Gminy w Dobrzeniu Wielkim;

3) Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora jest NETKONCEPT sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Partyzanckiej 5a, 45 801 Opole. Kontakt listowny: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, kontakt e-mail:   ;

4) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane tylko dla potrzeb rekrutacji, której dotyczy niniejsze ogłoszenie;

5) Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze (art.13 ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych - Dz.U. z 2019r. poz. 1282);

6) Informacja o wyniku naboru, w tym dane wybranego kandydata: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl   oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

7) Dane osobowe kandydatów, którzy zgłoszą się do naboru, ale nie zostaną zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, będą przechowywane w okresie do 6 miesięcy licząc od dnia podania wyniku naboru do publicznej wiadomości;

8) Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

9) Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata  z udziału w naborze;

10) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Wójt


mgr Piotr Szlapa