Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.5.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art.30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W związku z ogłoszonym w dniu 19 listopada 2019r. Konkursem na projekt okolicznościowej statuetki symbolizującej tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki” ( ), zwanym dalej Konkursem, stosownie do §10 ust.2 Regulaminu Konkursu, powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie: 1) Jolanta GOLENIA-MIKUSZzam. w Kup
2) Roman KOŁBUCzam. w Dobrzeniu Wielkim
3) Zbigniew KRYGIEL,zam. w Dobrzeniu Wielkim
4) Danuta ORZESZYNAzam. w Dobrzeniu Wielkim
5) Alfred POLOKzam. w Dobrzeniu Wielkim
6) Gabriela KAMPAZespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
7) Dorota LEWANDOWSKA-JAROŃPubliczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach
8) Sylwia PAPROCKA Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim.

2. Zadania Komisji określa §10 Regulaminu Konkursu.

§ 2. 1. Pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej, zwanej dalej Komisją, zostanie zwołane przez Wójta w terminie do 10 dni od dnia wydania niniejszego Zarządzenia. 2. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji, do którego zadań należy w szczególności:
1) zwołanie kolejnych posiedzeń komisji, jeśli zaistnieje taka potrzeba;
2) kierowanie pracami Komisji;
3) sporządzenie protokołu z prac Komisji, który zawiera w szczególności informacje o przyjętej metodzie oceny prac konkursowych oraz wyniki konkursu, w tym imiona i nazwiska zwycięzcy i osób wyróżnionych;
4) sporządzenie protokołów z prac komisji, innych niż wymieniony w pkt 3, jeśli posiedzeń Komisji będzie więcej niż jedno.

3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 5 osób spośród wymienionych w §1 ust.1 niniejszego zarządzenia.
4. Protokół (protokoły) z posiedzenia komisji podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
5. Po zakończeniu prac Komisji Przewodniczący Komisji przekazuje protokół (protokoły) z posiedzeń Komisji Wójtowi w terminie do 7 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji.
6. Po wykonaniu zadań Komisja ulega rozwiązaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy oraz w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
Wójt

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.5.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf (129,01KB)