Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) oraz art. 152 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60,949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287) w związku z art. 88 ust. 1 ustawyz dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287) – RadaGminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, z dniem 1 września 2019 r., przekształcenie dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w pięcioletnie Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim § 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski pięcioletniego Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu W.pdf (91,71KB)