Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - klauzule informacyjne

PDFINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska .pdf
PDFINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Dowody osobiste .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ewidencja miejsc noclegowych .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Monitorowanie działalności stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji pożytku publicznego .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Nabory (rekrutacje) na wolne stanowiska urzędnicze .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Nadawanie odznak .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego i lub umieszczenie urządzeń w pasie drogi .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Naliczanie wymiaru i pobór zobowiązań podatkowych oraz opłat, wydawanie zaświadczeń dotyczących podatków i opłat .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i określanie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Organizacja i realizacja zadań z zakresu nauczania i wychowania oraz wspieranie uczniów .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Organizacja pracy rady gminy .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i przemocy w rodzinie .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Realizacja programów i projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Rozwój zawodowy i realizacja spraw nauczycieli .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ustalanie prawa, naliczanie i wypłata dodatku energetycznego .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ustalanie prawa, naliczanie i wypłata dodatku mieszkaniowego .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Utrzymanie czystości i porządku w gminie .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zamówienia publiczne .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zatrudnianie i realizacja stosunku pracy .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zawieranie i realizacja umów cywilnoprawnych .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Dofinansowywanie działań proekologicznych .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Gospodarowanie lokalami komunalnymi .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Gospodarowanie nieruchomościami .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ochrona wód i gospodarka wodami .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ochrona zwierząt .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Reprezentacja i promocja gminy .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wolontariat oraz pożytek publiczny .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wycinka i nasadzenia drzew i krzewów .pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wydawanie Kart Dużej Rodziny .pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 20.pdf
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.pdf