Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r

ZP.271.109.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie  zamówienia z wolnej  ręki w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ) na „Zarządzanie  i administrowanie gminnym  zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Dobrzeń Wielki  w 2020r.”

I. Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Dobrzeń Wielki, ul.Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel.774695524, fax 774695524 wew.123,
Adres strony internetowej: www.bip.dobrzenwielki.pl; rodzaj zamawiającego- administracja samorządowa.

II. Określenie  przedmiotu, wielkości  lub zakresu  zamówienia  oraz wartości zamówienia.
Przedmiotem umowy jest zarządzanie i administrowanie  gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi których właścicielem jest Gmina Dobrzeń Wielki, polegający na:

  1. bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego Gminy, obejmującego:
  1. zabezpieczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy oraz obiektów usytuowanych na tychże nieruchomościach przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  2. dokonywanie bieżących przeglądów obiektów usytuowanych na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy oraz instalacji znajdujących się w tychże obiektach,
  3. dokonywanie bieżącej konserwacji obiektów usytuowanych na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy oraz instalacji znajdujących się w tychże obiektach,
  1. wykonywania czynności związanych z przygotowaniem materiałów oraz informacji dla Gminy związanych z naliczaniem przez Gminę należności za nieruchomości udostępniane z zasobu;
  2. zapewnienie w obiektach usytuowanych na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy świadczeń w postaci: dostaw energii elektrycznej, dostaw wody oraz odprowadzania ścieków .

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 172 291,90 zł brutto

III. Nazwa i  adres Wykonawcy , z którym została zawarta umowa.
PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Kup, 46-082 Kup, ul.Rynek 4

IV. Podstawa  prawna i uzasadnienie wyboru.

Zgodnie  z  art. 67 ust.1 pkt.14  ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019r.poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający  może udzielić  zamówienia z wolnej  ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa  w art. 3 ust.1 pkt. 1-3 a , osobie  prawnej, jeżeli spełnione  są łącznie  następujące warunki:

a) zamawiający  wspólnie  z innymi zamawiającymi ,  o których mowa  w art. 3 ust. 1 pkt.1-4, sprawuje  nad daną osobą  prawną kontrolę , która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich  nad własnymi  jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli  ma miejsce i spełnione są  łącznie następujące warunki:
- w skład organów  decyzyjnych  kontrolowanej osoby  prawnej  wchodzą  przedstawiciele wszystkich  uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel  może reprezentować  więcej niż jednego  zamawiającego,

- uczestniczący zamawiający  mogą  wspólnie  wywierać  dominujący wpływ na cele  strategiczne  oraz istotne  decyzje  kontrolowanej osoby,

- kontrolowana  osoba prawna nie działa  w interesie  sprzecznym  z interesami  zmawiających sprawujących nad nią kontrolę

b) ponad 90%  działalności kontrolowanej  osoby prawnej  dotyczy  wykonywania  zadań powierzonych  jej  przez zamawiających sprawujących  nad nią  kontrolę  lub przez inne osoby  prawne kontrolowane przez tych zamawiających ,

c) w kontrolowanej  osobie  prawnej nie ma  bezpośredniego  udziału kapitału prywatnego .

Opisane powyżej przesłanki spełnia  spółka komunalna  - PROWOD  Sp.  z o.o., która powstała z przekształcenia Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp.  z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach   z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółką z o.o. z siedzibą  w Kup (Akt notarialny  z dnia 09.12.2015 Repertorium  A numer 12107/2015). Spółka realizuje  zadania Gminy Dobrzeń Wielki w zakresie  użyteczności  publicznej  w rozumieniu  art.9  ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym( Dz. U. z 2019r. poz. 506).

Gmina Dobrzeń Wielki, będąca jednostką sektora finansów publicznych, posiada większość udziałów w spółce. Pozostałymi wspólnikami są Gmina Popielów oraz Gmina Murów. Gmina Dobrzeń Wielki  nie jest ograniczona  w wykonywaniu pełnego prawa  głosu  z przysługujących  jej udziałów na Zgromadzeniu Wspólników lub w jakikolwiek inny  sposób. W szczególności może decydować  o zmianie  przedmiotu działalności  Spółki, czy zmianie umowy spółki.

V. Termin  realizacji zamówienia i czas trwania umowy.
Termin realizacji  zamówienia  i czas trwania umowy 01.01.2020r. -31.10.2020r.

VI. Informacja o terminie i miejscu  opublikowania ogłoszenia o zamówieniu,  o którym mowa  w art. 66 ust.2, jeżeli  zostało  opublikowane albo informację, że taki ogłoszenie nie zostało  opublikowane.

Ogłoszenie nie zostało opublikowane.
 

                                                                                                                             WÓJT
                                                                                                                   mgr Piotr Szlapa