Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.58.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Dobrzeń Wielki związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem ...

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza co następuje:

§ 1. Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, określam szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Dobrzeń Wielki. § 2. Ustalam wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także dla osób objętych kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, które nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie, w tym w ramach pomocy rodziny: 1) zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, środków czystości i higienicznych dla osób i rodzin, udzielone na zasadach zwrotnych lub bezzwrotnych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1507 z późn. zm.);
2) pomoc niefinansowa (niepieniężna) udzielona na zasadach zwrotnych lub bezzwrotnych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1507 z późn.zm.):
a) zapewnienie i dostarczenie posiłku i produktów spożywczych,

b) zakup i dostarczenie leków oraz innych, niezbędnych do przetrwania artykułów pierwszej potrzeby,

c) kontakt telefoniczny z osobami pozostającymi w kwarantannie domowej, w celu ustalenia ich aktualnej sytuacji oraz potrzeb,

d) udzielenie schronienia bezdomnym,

e) interwencja kryzysowa oraz specjalistyczne poradnictwo psychologiczne.


§ 3. Udzielenie pomocy wymienionej w wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców w Gminie Dobrzeń Wielki, o którym mowa w §2, następuje na wniosek osoby, jej pełnomocnika lub instytucji za zgodą osoby ubiegającej się o pomoc, składany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki) w formie papierowej, elektronicznej na adres e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl lub telefonicznie na nr: 77 4032550 lub 77 4696517 (Dział Świadczeń Rodzinnych tel. kom: 667 808 053). § 4. Zarządzenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki oraz na stronie internetowej www.bip.dobrzenwielki.pl. § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020r.
WÓJT

Piotr SZLAPA

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.58.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Dobrzeń Wielki związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.pdf (125,84KB)