Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2019

Informacja o Raporcie o stanie gminy i debacie nad Raportem

Informacje ogólne

Stosownie do przepisu art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, zwany dalej raportem. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, co musi nastąpić do końca czerwca. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos  w debacie nad raportem składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – w gminie do 20 tys. mieszkańców ( tu: Gmina Dobrzeń Wielki), albo co najmniej 50 osób - w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja podczas której ma raport być rozpatrywany. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Informacja dot. Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2019

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki przedstawił Radzie Gminy Dobrzeń Wielki Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2019, zwany dalej Raportem w dniu 1 czerwca 2020r. (31 maja 2019r.  przypadał w niedzielę, więc termin do przedstawienia Raportu został przesunięty do dnia 1 czerwca). Raport został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy (link do Raportu: http://bip.dobrzenwielki.pl/download/attachment/15501/raport-o-stanie-gminy-dobrzen-wielki-za-rok-2019.pdf)

W roku 2020 w związku ze stanem epidemii (COVID-19) przedłużony został o 60 dni termin udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Sesja, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie absolutorium oraz debata nad Raportem musi się odbyć najpóźniej w dniu 29 sierpnia 2020r. Informacja o terminie sesji zostanie podana na stronie BIP z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu umożliwienia mieszkańcom  dokonanie zgłoszenia  swojego udziału w debacie nad Raportem. Zgłoszenie wymaga poparcia 20 mieszkańców Gminy (imię, nazwisko, podpis). Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim najpóźniej w przeddzień sesji. Do dokonania zgłoszenia można wykorzystać wzór zgłoszenia umieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy.

W debacie nad Raportem może wziąć udział do 15 mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki. Udzielanie mieszkańcom głosu w debacie nad Raportem nastąpi według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady.

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                                     Piotr Szlapa

PDFRAPORT O STANIE GMINY DOBRZEŃ WIELKI za rok 2019.pdf (2,39MB)
DOCXZgłoszenie mieszkańca dot. udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy.docx (19,25KB)

PDFZarządzenie Wójta w sprawie Raportu o stanie Gminy z rok 2019.pdf (351,30KB)