Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM

NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

WÓJT GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)

WÓJT GMINY DOBRZEŃ WIELKI

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności
w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r.
o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
 1. być osobą pełnoletnią,
 2. zamieszkiwać na terenie danej gminy,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Kandydat na rachmistrza terenowego:
 1. zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
 2. jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego;
 3. zostaje rachmistrzem terenowym pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie  co najmniej średniego wykształcenia.
 3. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 4. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (Załącznik Nr 1);
 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (Załącznik Nr 2)
 4. Informacja dotycząca RODO (załącznik Nr 3)
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu , w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.

 1. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela p. Beata ŚCIGAŁA, tel. 774110300.

                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                           Piotr Szlapa

DOCXZałącznik nr 1. - Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza.docx (13,58KB)
DOCXZałącznik nr 2. Oświadczenie o niekaralności.docx (13,56KB)
DOCXZałącznik nr 3. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.docx (15,00KB)
PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf (708,08KB)

Informacje dodatkowe dla osób składających oferty

Kandydat na rachmistrza obowiązkowo musi odbyć trzydniowe szkolenie z organizacji, metodologii, promocji spisu, ochrony danych osobowych oraz obsługi aplikacji do realizacji spisu na urządzeniu mobilnym. Szkolenie będzie odbywało się w formie e/learningu lub tradycyjnej.

Termin szkolenia 3.08.2020r. – 11.09.2020 r.

Szkolenie jest bezpłatne, odbędzie się w formie e/learningu lub tradycyjnej. Nie są zwracane koszty dojazdu na szkolenie.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem testowym w formie elektronicznej, sprawdzającym wiedzę merytoryczną i przygotowanie do wykonywania czynności zbierania danych przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Opolu.

Wynagrodzenie rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto  i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących  prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

Przy zbieraniu danych rachmistrz posługuje się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem rachmistrza spisowego.