Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki

Ogłoszenie nr 556456-N-2020 z dnia 2020-07-01 r.

Gmina Dobrzeń Wielki: Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzeń Wielki, krajowy numer identyfikacyjny 53141306000000, ul. ul. Namysłowska  44 , 46-081  Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 695 525, , e-mail jkurtz@dobrzenwielki.pl , , faks 774 695 524.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dobrzenwielki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.dobrzenwielki.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak
Adres:
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki, Osobiście ,za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki
Numer referencyjny: ZP.271.326.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki ( w obrębie dz. nr 2681/421) .Inwestycja swym zakresem obejmować będzie m.in. budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni z płyt ażurowych, miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych z nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz drogi manewrowej o nawierzchni z kostki brukowej . Charakterystyka inwestycji: spadek poprzeczny jezdni: 1%; 2%; spadek podłużny jezdni :0,5%; powierzchnia jezdni manewrowych – 523,90 m2; powierzchnia stanowisk postojowych – 672,87 m2; liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych – 48 szt. ; liczba miejsc postojowych dla niepełnosprawnych – 4 szt.;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt budowlany; szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ; przedmiar robót Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.www.dobrzenwielki.pl W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do Internetu musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja będzie udostępniona (wypożyczona) wykonawcom w celu sporządzenia oferty. Każdy z wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków terenu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty budowlane będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do opracowania: 1. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu 2. dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą obiektu budowlanego wraz z dokumentacją aktualizującą sposób użytkowania gruntów zajętych pod inwestycję (wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych) wraz ze zgłoszeniem zmian do właściwego ODGiK, 3. projektu (lub projektów) organizacji ruchu na czas robót, 4. innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu oraz ze specyfikacji technicznej. 5. harmonogramu rzeczowo-finansowego; Wymagania dodatkowe: 1) Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży kosztorys pomocniczy wskazujący sposób kalkulacji ceny ryczałtowej. 2) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do 7 dni od podpisania umowy do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie kwoty przedstawionej w ofercie i na zasadach podanych w istotnych postanowieniach umowy, 3) Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących się w otoczeniu budowanego obiektu, nie będących przedmiotem prac budowlanych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, 4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, łącznie z dostarczeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 5) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy, 6) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentów pozwalających Zamawiającemu na zakończenie robót i/lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla danego zakresu robót, 7) Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w projekcie budowlanym, 8) Wykonawca odpowiada za organizację ruchu, oznakowanie budowy wraz z kosztami z tym związanymi, 9) Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe i/lub odpady nie nadające się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów oraz urządzeń planowanych do wbudowania; Wykonawca nie może wbudować materiałów i urządzeń nie zaakceptowanych przez Zamawiającego, 11) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy. 5. Wykonawca w ramach prowadzenia robot budowlanych zobowiązany jest w szczególności do: 1) uzyskania na swój koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla należytego wykonania niniejszej umowy: uzgodnień, warunków, decyzji (jeżeli przepisy wymagają tego), 2) dokonywania na swój koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla należytego wykonania niniejszej umowy obowiązków, w tym w szczególności zgłoszeń i obowiązków nałożonych na Zamawiającego w wydanych do dokumentacji projektowej warunkach i uzgodnieniach, 3) sporządzenia i przedstawienia na żądanie Zamawiającego wymaganych dokumentów, w tym w szczególności protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń, badań, prób i czynności rozruchowych, a także protokołów odbiorów robót branżowych oraz robót wykonanych przez podwykonawców (jeżeli takie wystąpią), 4) sporządzenia dokumentacji powykonawczej, 6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać: 1) dziennik budowy, 2) protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawców, 3) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB 7. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przejęcia protokolarnie terenu, na którym będą wykonywane roboty; 2) utrzymywania porządku na terenie prowadzonych robót budowlanych; w przypadku nie zachowania czystości i porządku, Zamawiający może we własnym zakresie wykonać te czynności, obciążając kosztami ich wykonania Wykonawcę; 3) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót; usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania; w przypadku nie uporządkowania miejsca wykonywania robót budowlanych niezwłocznie po ich zakończeniu, Zamawiający może we własnym zakresie wykonać te czynności, obciążając kosztami ich wykonania Wykonawcę 4) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 5) ponoszenia wszystkich opłat i kar za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska; 6) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami ich utylizacji; po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania na żądanie zamawiającego ilości odpadów i miejsca ich składowania; 7) prowadzenia robót w sposób zapewniający uniknięcie zanieczyszczenia odpadami stałymi jak i ciekłymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego; 8) utrzymania właściwego porządku przy wyjeździe z placu budowy na drogi; 9) należytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robót oraz prowadzenie ich z zachowaniem przepisów prawa, w szczególności przepisów BHP oraz przeciwpożarowych; 10) zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich; 11) zapewnienia dozoru mienia oraz materiałów przeznaczonych do wykonania robót na terenie budowy na własny koszt; 12) naprawienia na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach/urządzeniach powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania; 13) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników stron umowy, podwykonawców oraz osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; 14) zorganizowania i zapewnienia właściwych warunków socjalnych dla osób realizujących w jego imieniu przedmiot zamówienia, we własnym zakresie i na własny koszt; 15) zapewnienia na własny koszt, na czas wykonywania robót, energii elektrycznej, wody do celów budowlanych oraz innych mediów; 16) podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg i placów prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu lub przez jego podwykonawców, a w razie uszkodzenia doprowadzić do przywrócenia stanu istniejącego w momencie rozpoczęcia użytkowania; 17) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej koniecznej dla wykonania przedmiotu zamówienia; 18) oznaczenia i zabezpieczenia sieci oraz urządzeń podziemnych; w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia (np. istniejącego uzbrojenia, znaków geodezyjnych) w toku realizacji prac, Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia - doprowadzenia do stanu poprzedniego, wznowienia) na swój koszt, 19) uzyskania i dostarczenia wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; 20) stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do ustawy, obowiązującymi normami; 21) przestrzegania ogólnych wymagań dotyczących robót z uwzględnieniem wymagań określonych w dokumentacji projektowej; 22) wykonywania robót przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom i standardom; 23) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 24) okazywania, na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawicieli Zamawiającego, certyfikatów zgodności, świadectw dopuszczenia do obrotu zgodnie z polską normą przenoszącą normy zharmonizowane lub europejskich aprobat technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych mających być zastosowanymi lub zastosowanych materiałów; 25) kompletowania na bieżąco dokumentów potwierdzających spełnianie przez materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia wymogów określonych w SIWZ, dokumentacji projektowej oraz przez prawo, w szczególności atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, protokoły badań technicznych; dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót; nie wykonanie tego zobowiązania może stanowić podstawę do odmowy dokonania odbioru końcowego; 26) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na każdorazowe żądanie Zamawiającego; 27) zawiadomienie przedstawiciela Zamawiającego z wyprzedzeniem o terminie robót ulegających zakryciu; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany będzie na jego żądanie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na swój koszt; termin i zakres każdorazowo muszą być ustalone z przedstawicielem Zamawiającego; 28) realizowania zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 29) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie; Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy; 30) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 31) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach; 32) przestrzegania zapisów umowy dotyczących podwykonawców, w tym dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru robót wykonanych przez podwykonawców; 33) wykonania wszystkich innych prac, uzgodnień, prób, badań itp. niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, nie wykraczających poza zakres umowy; 34) usuwania w sposób terminowy i na jego wyłączny koszt wad stwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancji i rękojmi; 35) wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu roboty oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3.2. Gwarancja. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 3.3. Ubezpieczenie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartości brutto złożonej oferty. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 11 projektu umowy. 3.4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 3.4.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, o ile nie są wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej lub gdy Wykonawca lub podwykonawca samodzielnie wykonuje te czynności: 1) obsługa sprzętu budowlanego, 2) prace fizyczne; 3.4.2. Wykonawca zobowiązuje się, ze pracownicy wykonujący ww. czynności będą w okresie wykonywania robot budowlanych zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z poz. zm.). 3.4.3. Szczegółowe uregulowanie kwestii zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców pracowników na podstawie umowy o prace, zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 3.3. Wymagania, o których mowa w art.29 ust. 4 ustawy Pzp 3.3.1. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacja zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111291-4

45233220-7

45223300-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: Jako termin zakończenia zadania rozumie się podpisanie protokołu końcowego wykonania całego przedmiotu zamówienia po sprawdzeniu przed przedstawicieli Zamawiającego wszystkich niezbędnych dokumentów określonych w umowie i opisie przedmiotu zamówienia oraz innych dokumentach wymaganych prawem.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać udokumentowane należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zrealizował (zakończył): a) co najmniej jedno zadanie polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi lub chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o wartości min. 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. 2) Wykonawca wykaże się, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia, na stanowiskach wymienionych poniżej: a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl Kierownik budowy/robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019.1186 z dnia 2019.06.26.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019.831 z dnia 2019.05.06) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. − Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018.2272 z dnia 2018.12.05),

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

7.5.1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 7.5.2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.5.3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 7.5.4. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) – Załącznik nr 9 do SIWZ; Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 6 do SIWZ) z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 7.7. Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 7.7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt od 7.5.1. do 7.5.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7.7.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.7.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 7.7.3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7.7.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.3.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – Załącznik nr 7 do SIWZ Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Wykaz robót oraz dowody, o których mowa powyżej, mają dotyczyć robót budowlanych określonych w rozdziale 6 pkt 6.3.3. ppkt 1) SIWZ. 7.3.2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 8 do SIWZ. Wykaz osób, o których mowa powyżej, ma dotyczyć osób określonych w rozdziale 6 pkt 6.3.3. ppkt 2) SIWZ 7.4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7.1. (Załącznik nr 3 oraz 4 do SIWZ) 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik). Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału) – Załącznik nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy) 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium 5) dokumenty rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-07-16 do godz. 10:00 pok.101 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a:pieniądzu : przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006 b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

długość okresu gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach: 1) Dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy, 2) Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 3) Zmiany umowy, o których mowa w pkt 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 24.3. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: 1) wprowadzenia zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 2) wystąpienia siły wyższej; 3) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, skutkujących możliwością niedotrzymania terminów zakończenia robót, b) wystąpienia uzasadnionych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy. c) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, e) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub inne podmioty, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, h) konieczności prowadzenia prac archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót lub wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, i) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, j) gdy którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia, wówczas termin realizacji może zostać przedłużony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny do załatwienia wszelkich spraw związanych z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów Konsorcjum; k) zmiany dokumentacji projektowej, jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzeniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady lub usterki, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji, l) zmiany decyzji pozwolenia budowlanego lub zmiany do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, 4) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający; jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 5) zmiany kierownika budowy lub kierownika robót; nowe osoby muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji; dokonanie zmiany tych osób powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 6) zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę; 7) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; 8) zmiany technologii oraz materiałów wykonania elementów robót, w szczególności konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót; w takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamiany zawierający opis proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego; zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy; 9) wystąpienia robót zamiennych mieszczących się w opisie przedmiotu zamówienia a polegających na zmianie sposobu wykonania lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także bez zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego; 10) wystąpienia robót zaniechanych; 11) obniżenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, że zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane); 12) zachodzi, co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy pzp, a tym samym zmiana terminu, wysokości wynagrodzenia lub innych istotnych postanowień umowy, które będą musiały być zmienione/dostosowane do wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisów ustawy pzp; 13) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy; 14) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu, 15) zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności Umowy na dofinansowanie; 16) zmiany zapisów umowy, jeżeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy; 24.4. Za okoliczności niezależne od stron umowy, o których mowa w pkt 24.3.3) ppkt a), rozumie się zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, w tym: 1) wystąpienie realnych utrudnień nie wynikających z winy Wykonawcy (m.in. warunki, które nie pozwolą na wykonywanie prac przy użyciu niezbędnego sprzętu) a powodujących brak możliwości realizacji robót budowlanych, w wyniku których zachodzi brak możliwości rozpoczęcia prac, konieczność wstrzymania prac, konieczność zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź konieczność odejścia od standardowo przyjętej technologii realizacji przedmiotu zmówienia; 2) działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 24.5. Zmiany, o których mowa w pkt 24.3. ppkt 3) mogą nastąpić w przypadku otrzymania przez Zamawiającego zgody jednostki współfinansującej na zmianę terminu rozliczenia dotacji. 24.6. Zmiany, o których mowa w pkt 24.3. ppkt 5) i ppkt 6) mogą nastąpić w przypadku: 1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 2) gdy zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3) na żądanie Zamawiającego, jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. 24.7. W przypadku zmiany o których mowa w pkt. 24.3. ppkt 7) w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego 24.8. Zmiany, o których mowa w pkt 24.3. ppkt 8), ppkt 9 lub ppkt 10) muszą być nieistotne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego; podstawę wprowadzenia zmian, będą stanowiły protokoły konieczności. 24.7. Zmiany mogą być zainicjowane tylko poprzez złożenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zamiany, 24.8. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. 24.9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy; 2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 7. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Prawa zamówień publicznych. 8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 9. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez wykonawcę. 10.Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj . Dz. U. z 2019.1843)

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

PDFOgłoszenie BZP.pdf (7,04MB)

PDFSIWZ Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki.pdf (955,84KB)
PDFSIWZ_podpisany.pdf (9,17MB)
PDFzalacznik-nr-1-do-siwz-projekt-umowy.pdf (992,46KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ_Druk oferty.docx (31,85KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie.docx (19,02KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie.docx (23,85KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ_Zobowiązanie.docx (22,79KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ_Grupa kapitałowa.docx (24,69KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ _ Wykaz robót.docx (18,50KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz osób.docx (18,41KB)
DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ_Oświadczenie _podatki.docx (20,25KB)

PDFPrzedmiar robót.pdf (48,64KB)
ZIPPBW.zip (9,05MB)
PDFSST Parking.pdf (1,37MB)
ZIPGeologia.zip (2,28MB)

PDFZmiana SIWZ 02.07.2020.pdf (501,20KB)
PDFSIWZ Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki_Korekta.pdf (957,79KB)

Informacja z otwarcia ofert 16.07.2020r.
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (326,08KB)

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (563,37KB)

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (545,93KB)