Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dot. dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z placówek oświatowych.

Informacja dot. dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z jednostek oświatowych w roku szkolnym 2022/ 2023.

Gmina Dobrzeń Wielki zapewnia dzieciom/uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, najbliższej szkoły podstawowej oraz najbliższej szkoły ponadpodstawowej. Podstawą organizacji bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Informujemy, że osobami uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego dowozu do i z przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki są:

 1. dzieci pięcioletnie i sześcioletnie objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, inną formą wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym;
 2. dzieci w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat;
 3. uczniowie, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe do najbliższej szkoły podstawowej;
 4. uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizujący obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 lat;
 5. dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 1. 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 2. 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Warunkiem koniecznym do objęcia ucznia bezpłatnym dowozem jest zamieszkanie na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz złożenie stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Rodzic/opiekun prawny wnioskujący o bezpłatny dowóz dziecka/ucznia ma możliwość wyboru jednej z form dowozu na dany rok szkolny:

 1. dowóz zbiorowy zorganizowany przez Gminę Dobrzeń Wielki,
 2. dowóz środkami komunikacji publicznej na podstawie faktycznie poniesionych kosztów zakupu biletów,
 3. dowóz indywidualny, tj. zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem, a Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki.

Rodzic/opiekun prawny, z którym zostanie podpisana umowa, za jeden dzień przewozu dziecka otrzyma kwotę wynikającą ze wzoru wskazanego w art. 39a ustawy Prawo oświatowe.

koszt = (a-b) * c * d / 100

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica/opiekuna prawnego z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Średnia cena jednostki paliwa (litera „c” we wzorze) określona została w Uchwale
Nr XLVII/351/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa na rok szkolny 2022/2023 i wynosi:

 • benzyna 95 – 7,99 zł
 • benzyna 95+ – 8,19 zł
 • olej napędowy – 7,72 zł
 • LPG – 3,58 zł

Wartości powyższe mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.

Rodzic/opiekun prawny zainteresowany dowozem dziecka/ucznia niepełnosprawnego do i z jednostki oświatowej, składa stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w miejscu i terminie określonym dla danej formy dowozu.

Informujemy, że „Zasady dowozu uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, objętych obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki oraz zwrotu kosztów przejazdu dzieci/uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, z miejsca zamieszkania do i z przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki”, zostały określone w Zarządzeniu Nr 0050.1.87.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 czerwca 2020 r.