Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dot. dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z placówek oświatowych.

Informacja dot. dowozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do i z przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2023/ 2024.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie:

 1. dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz
 2. dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat)

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie:

 1. uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe (kształcenie specjalne, nauczanie indywidualne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej

 1. uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia

 1. dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe (dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim),
 2. dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

 1. 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 2. 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Warunkiem koniecznym do objęcia ucznia niepełnosprawnego bezpłatnym dowozem jest złożenie stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Rodzic/opiekun prawny wnioskujący o bezpłatny dowóz dziecka/ucznia ma możliwość wyboru jednej z form dowozu na dany rok szkolny:

 1. dowóz zbiorowy zorganizowany przez Gminę Dobrzeń Wielki,
 2. dowóz środkami komunikacji publicznej na podstawie faktycznie poniesionych kosztów zakupu biletów,
 3. dowóz indywidualny, tj. zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży
  i uczniów oraz rodziców na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem, a Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki.

Rodzic/opiekun prawny, z którym zostanie podpisana umowa, za jeden dzień przewozu dziecka otrzyma kwotę wynikającą ze wzoru wskazanego w art. 39a ustawy Prawo oświatowe.

 

koszt = (a-b) x c

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica/opiekuna prawnego z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – stawka za 1 km przebiegu pojazdu.

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu określona została w Uchwale Nr LV/408/2023 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Dobrzeń Wielki dla potrzeb zwrotu kosztów przewozu:

 1. dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
 2. dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł.

Rodzic/opiekun prawny zainteresowany dowozem dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, składa stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w miejscu i terminie określonym dla danej formy dowozu.

Informujemy, że Zasady dowozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do i z przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, zostały określone w Zarządzeniu
Nr 0050.1.311.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 2022r. oraz w Zarządzeniu Nr 0050.1.158.2023 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 sierpnia 2023r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie określenia zasad dowozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do i z przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego.