Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/174/2000 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji

Na podstawie art.18b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713, zm. poz. 1378) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz.870) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. Zgodnie z postulatem zawartym w petycji złożonej w dniu 10 listopada 2020r. przez Radę Rodziców Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim, w dniu 16 listopada 2020r. zwołana została XXIII sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki, podczas której w obecności przedstawicieli Rady Rodziców petycja została przez Radę Gminy rozpatrzona.
§ 2. Po rozpatrzeniu petycji i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 16 listopada 2020r., ustala się następujący sposób załatwienia petycji:
1) opracowane zostaną zasady i procedury obowiązujące w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim oraz w pozostałych przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki dotyczące przekazywania rodzicom informacji o sytuacji epidemiologicznej w placówkach oświatowych, w szczególności w zakresie faktycznej sytuacji zdrowotnej osób tam zatrudnionych oraz o zaistniałym ryzyku wystąpienia ograniczeń w działalności tych placówek;
2) informacje o wyznaczeniu przez Wójta osoby, która zastępować będzie dyrektora przedszkola w czasie jego absencji chorobowej lub innej nieobecności, podawana będzie niezwłocznie na stronie internetowej właściwego przedszkola a nastepnie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy;
3) osoby wnoszące petycję zostały poinformowane na XXIII sesji Rady Gminy w dniu 16 listopada 2020r. o przepisach prawa regulujących kwestie wprowadzania ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych lub ich zamykania w związku z zagrożeniem epidemicznym albo w przypadkach innych zdarzeń.

§ 3. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki zawiadomi Radę Rodziców Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim o sposobie załatwienia petycji przesyłając niniejszą uchwałę.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr XXIV/174/2000 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji.pdf (277,73KB)