Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały

Ogłoszenie nr 760103-N-2020 z dnia 01.12.2020 r.

Gmina Dobrzeń Wielki: Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną w dniu 03.08.2020r. Umową Nr 00019-65170-UM0810037/19, o dofinansowanie operacji pn. „ Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały”, Aneksem nr 1 z dnia 3.08.2020r, oraz Aneksem nr 2 z dnia 12.11.2020r

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzeń Wielki, krajowy numer identyfikacyjny 53141306000000, ul. ul. Namysłowska  44 , 46-081  Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 695 525, , e-mail jkurtz@dobrzenwielki.pl , , faks 774 695 524.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dobrzenwielki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.dobrzenwielki.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki,


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały
Numer referencyjny: ZP.271.522.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej (wielobranżowej) dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem na jej podstawie pozwolenia budowlanego wraz ze zmianą sposobu użytkowania, a następnie wykonanie w oparciu o zatwierdzoną dokumentację robót budowlanych i robót branżowych w zakresie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały” przy ul. Opolskiej na dz. nr 244/32 . 3.2. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj, a jego podstawowy zakres obejmuje: 3.2.1 W części projektowej: a) Obsługa geodezyjna, b) Niezbędne dokumentacje, operaty, pozwolenia, sprawdzenia wynikające z przepisów w celu uzyskania pozwolenia na budowę, c) Projekty budowlane ( 4 egz.) i uzyskanie pozwolenia na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania, d) Projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże (3egz.) e) Inne projekty, które podczas ustaleń z zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania( nie wykraczające poza zakres przedmiotu zamówienia) f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( 2 egz) g) Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej na dysku CD( 2 szt.) h) Wykonanie dokumentacji powykonawczej- wykonanie dokumentacji wraz z niezbędnymi opisami, której treść przedstawiać będzie roboty tak jak zostały one wykonane przez Wykonawcę. Wykonanie także dokumentacji powykonawczej geodezyjnej, zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Dokumentację powykonawczą należy wykonać i złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej. i) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie po wykonaniu wszystkich robót - umożliwiającego eksploatację obiektu budowlanego oraz przekazanie Zamawiającemu obiektu objętego kontraktem do użytkowania. 3.2.2 W części budowlanej a) Przebudowa budynku gospodarczego b) Termoizolacja obiektu budowlanego c) Wyposażenie budynku w niezbędne instalacje w tym klimatyzacje Sali głównej oraz instalację fotowoltaiczną; d) Doprowadzenie przyłączy zapewniających dostawę mediów do budynku oraz odbiór ścieków 3.3. Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany za pomocą Programu Funkcjonalno-Użytkowego (nazwanego dalej PFU) oraz przedmiaru robót stanowiące załączniki do SIWZ. 3.4. Poszczególne roboty wraz z opisem ich wykonania zawarto w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), z podaniem wartości dotyczących zakresu ich wykonania. Podane wartości należy zweryfikować z natury, gdyż mogą odbiegać od stanu rzeczywistego przed złożeniem ofert oraz na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Przedstawiona inwentaryzacja jest jedynie opracowaniem pomocnym do sporządzenia PFU oraz do wyceny zakresu zamówienia. Do sporządzenia projektu budowlano- wykonawczego należy sporządzić inwentaryzację opartą o własne pomiary i obserwacje. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, celem ostatecznej weryfikacji oraz pisemnej akceptacji sporządzonej dokumentacji projektowej pn. Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały” przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. 3.7. Wykonawca na każdym etapie projektowania, który będzie przewidywał zmianę lub odstępstwo od założeń Programu Funkcjonalno – Użytkowego, zobowiązany jest do pisemnego ich uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający po zapoznaniu się z propozycja Wykonawcy, pisemnie ustosunkuje się do przedmiotowych zmian lub odstępstw. Obowiązkiem Wykonawcy dokumentacji projektowej jest stosowanie się do wszystkich wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego. 3.8. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i wykonanie na własny koszt wszystkich badań, ekspertyz technicznych i analiz uzupełniających niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji powinny być uwzględnione w cenie dokumentacji projektowej. 3.9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i który zostanie zaproszony do podpisania umowy, zobowiązany będzie do przedłożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy zamówienia, opracowanego metoda kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-Użytkowym( Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389 ze zm). W związku z tym, że obowiązującym wynagrodzeniem umownym jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy( lub odstąpienia od części umowy), a więc w sytuacji uregulowanej w § 21 umowy, jak również w zakresie określenia wynagrodzenia podwykonawcy za podzlecony zakres robót , ewentualnie do wyceny robót zamiennych. Zamawiający informuje, iż elementem Programu Funkcjonalno-Użytkowego jest poglądowy przedmiar prac objętych przedsięwzięciem. Przedmiar ten może służyć Wykonawcy do przygotowania kosztorysu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. 3.10. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do złożenia harmonogramu rzeczowo-terminowo-finasowego uwzględniającego postanowienia umowy i obejmujące kluczowe prace i roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 3.11. Informacja dodatkowa. Materiały z rozbiórki więźby dachowej (konstrukcja drewniana) jest własnością Zamawiającego i należy ją wywieźć z terenu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km . 3.13. Gwarancja Długość okresu gwarancji, zarówno część dokumentacyjną, roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty dokonanego odbioru końcowego dla przedmiotu zamówienia. Termin gwarancji i rękojmi za wady stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 3.14. Rozwiązania równoważne: Podane w dokumentacji przetargowej nazwy własne nie mają na celu naruszenia art.29 i art. 7 ustawy, a jedynie mają doprecyzować oczekiwania jakościowe i technologiczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia przynajmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego lub zastosowanie materiałów o parametrach technicznych nie niższych niż wskazanych w dokumentacji przetargowej. 3.15 Ubezpieczenie. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy najpóźniej na dzień przed wejściem na teren budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 50% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w postanowieniu § 14 ust. 2 w ujęciu brutto; 2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 50% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w postanowieniu § 14 ust. 2 w ujęciu brutto; 3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane. 3.15 Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 3.15.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, o ile nie są wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej lub gdy Wykonawca lub podwykonawca samodzielnie wykonuje te czynności: 1) obsługa sprzętu budowlanego, 2) prace fizyczne; 3.15.2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący ww. czynności będą w okresie wykonywania robot budowlanych zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z pozn. zm.). 3.15.3. Szczegółowe uregulowanie kwestii zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców pracowników na podstawie umowy o prace, zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71220000-6

71240000-2

45200000-9

45300000-0

45400000-1

09300000-2

45210000-2

45220000-5

45260000-7

45310000-3

45320000-6

45320000-6

45410000-4

45420000-7

45450000-6

71220000-0

71220000-6

71240000-2

45223100-7

45223200-8

45231000-5

45311000-0

45315300-1

45315600-4

45315700-5

45321000-3

45421100-5

45450000-6

45453000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

29.10.2021


II.9) Informacje dodatkowe: 1) Etap I przedmiotu umowy polegający na przygotowaniu kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę : do dnia 05.05.2021r. 2) Etap II przedmiotu umowy polegający na wykonaniu robót budowlano-montażowych wraz z dokumentacją powykonawczą i pozwoleniem na użytkowanie oraz wszelkich niezbędnych opinii właściwych instytucji nie wnoszących sprzeciwu do użytkowania wybudowanego obiektu do dnia 29.10.2021r. 3) Za datę zakończenia wykonania Etapu I uważa się datę podpisania protokołu odbioru wykonanej zgodnie z umową kompletnej dokumentacji projektowej wraz zz uzyskaniem na jej podstawie pozwolenia na budowę. 4) Za datę zakończenia wykonania Etapu II uważa się datę podpisania protokołu odbioru robót budowlano-montażowych oraz uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie. 5) Za datę zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu końcowego przedmiotu zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykazał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: - co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane w formule „ zaprojektuj i wybuduj” polegające na budowie, rozbudowie wraz z termomodernizacją, przebudowie wraz z termomodernizacją lub remoncie wraz z termomodernizacją budynku o minimalnej wartości zamówienia wynoszącej min. 500 000,00 zł brutto lub alternatywnie - co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była kompletna dokumentacja projektowa obejmująca swoim zakresem wykonanie budowy, rozbudowy wraz z termomodernizacją, przebudowy wraz z termomodernizacją lub remoncie wraz z termomodernizacją budynku o wartości zamówienia wynoszącej min. 30 000,00 zł brutto oraz - co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie, rozbudowie wraz z termomodernizacją, przebudowie wraz z termomodernizacją lub remoncie wraz z termomodernizacją budynku o minimalnej wartości robót wynoszącej 500 000,00 zł brutto . 2) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi osoby na funkcje wymienione poniżej, które spełnia następujące wymagania: - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane ( tekst jed.Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a Prawa budowlanego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w tym przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej( Dz. U. z 2015r. poz. 65 ze zmianami). - jedna osoba na stanowisko kierownika budowy posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane ( tekst jed.Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a Prawa budowlanego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w tym przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej( Dz. U. z 2015r. poz. 65 ze zmianami). - jedna osoba na stanowisko kierownika robót branży elektrycznej posiadająca uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane ( tekst jed. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a Prawa budowlanego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w tym przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej( Dz. U. z 2015r. poz. 65 ze zmianami). - jedna osoba na stanowisko kierownika branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane ( tekst jed. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a Prawa budowlanego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w tym przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej( Dz. U. z 2015r. poz. 65 ze zmianami).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: UWAGA: 1) Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. 2) W ramach wykazania spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku, Zamawiający dopuszcza łączenie przez Wykonawcę wymaganych powyżej funkcji, pod warunkiem wykazania ,iż osoby które będą pełniły dwie lub więcej funkcji posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane. Wymieniony wyżej zakres ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do prawidłowego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy w zgodzie z SIWZ oraz odpowiednimi przepisami prawa Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacz(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Zamawiający samodzielnie pobierze dokument, jeśli będzie można go uzyskać z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych. 2) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych/usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty/ usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty wykonawcy( w odniesieniu do usług); wykaz robót budowlanych/usług Wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ W wykazie robót budowlanych/usług należy wskazać doświadczenie zdobyte przy realizacji robót w formule zaprojektuj i wybuduj albo alternatywnie przy realizacji robót budowlanych i usług projektowych. Wykaz robót oraz dowody, o których mowa powyżej, mają dotyczyć robót budowlanych określonych w rozdziale 5 pkt 5.3.3. ppkt 1) SIWZ. 2) Wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na ich temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7.2. (Załącznik nr 3 oraz 4 do SIWZ) 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik). Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału) – Załącznik nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy) 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium 5) dokumenty rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy) 6) Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 6 do SIWZ) z podmiotami które złożyły ofertę w postępowaniu, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-12-16 do godz. 10:00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a:pieniądzu : przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006 b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem poniższych postanowień umownych oraz z zachowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 2. Nie wyłączając ani nie ograniczają i nie modyfikując okoliczności oraz podstaw zmiany umowy wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy także: 1) w kontekście terminów określonych w postanowieniu § 13 ust. 1 o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie tychże terminów, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminów będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej z inicjatywy Zamawiającego, w zakresie, w jakim okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów przez Wykonawcę; b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, a także robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca ponoszą odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym decyzje te powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn, za które Zamawiający lub Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; 2) w kontekście materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. W przypadkach określonych w ust. 2, o ile będzie to uzasadnione, to zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy (zarówno poprzez zmniejszenie, jak i zwiększenie). 4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 5. Tryb wprowadzania zmian do umowy bez względu na ich podstawę prawną lub umowną obejmuje, w zależności od kontekstu wprowadzanej zmiany oraz uwarunkowań prawnych jej wprowadzania: 1) wniosek zainteresowanej Strony; 2) sporządzenie opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 3) sporządzenie opinii Głównego Projektanta/Inspektora Nadzoru Autorskiego; 4) przygotowanie oferty Wykonawcy wraz z propozycją wynagrodzenia; 5) sporządzenie protokołu z negocjacji; 6) podpisanie aneksu do umowy. 6. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 4 będzie kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że: 1) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy; 2) ceny jednostkowe zostaną przyjęte z kosztorysu, o którym mowa w postanowieniu § 7 ust. 1 pkt 6, a w przypadku braku odpowiednich cen jednostkowych w tymże kosztorysie rozliczenie danej roboty nastąpi w oparciu o ceny przyjęte z aktualnych zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie), a w przypadku ceny niepublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku. 7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 2) danych teleadresowych; 3) danych rejestrowych; 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5 % ceny brutto podanej w jego ofercie. 30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 31. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 32. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 34. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 35. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 36. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 37. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Prawa zamówień publicznych. 38. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 39. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez wykonawcę. 40.Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj . Dz. U. z 2019 r poz. 1843, z późniejszymi zmianami)

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


PDFOgłoszenie_BZP.pdf (6,16MB)

PDFSIWZ_Swietlica Dobrzen Maly.pdf (1,83MB)
PDFSIWZ.pdf (9,47MB)
PDFZałącznik nr_1_projekt umowy.pdf (1,37MB)
PDFKarta gwarancyjna_ 1A.pdf (964,55KB)
PDFKarta gwarancyjna_1b.pdf (934,94KB)
DOCZałącznik_nr_2_Druk Oferty.doc (335,50KB)
DOCZałącznik_nr_3_Oświadczenie dot._spełnienia warunków udziału.doc (295,00KB)
DOCZałącznik_nr_4_Oświadczenie dot_przesłanek _wykluczenia.doc (297,50KB)
DOCZałącznik_nr_5_Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc (294,50KB)
DOCZałącznik_nr_6_Informacja _dot_grup_kapitałowych.doc (307,50KB)
DOCZałącznik_nr_7_Wykaz_robót_usług.doc (300,50KB)
DOCZałącznik_nr_8_Wykaz osób.doc (303,00KB)
DOCZałącznik_nr_9_Oświadczenie_dot._opł_podatków.doc (292,00KB)

ZIPInwentaryzacja.zip (5,72MB)
ZIPInwentaryzacja_dokumentacja.zip (26,41MB)
ZIPZałożenia_funkcjonalne.zip (944,79KB)
ZIPOpis_PFU.zip (435,49KB)

ATHPrzedmiar - Swietlica Dobrzen Maly.ATH (76,03KB)
PDFPrzedmiar - Swietlica Dobrzen Maly.pdf (436,29KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (853,77KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1 017,08KB)