Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.219.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz.713), stosownie do przepisów art. 238 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019r. poz.869, ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmianę do Planu audytu wewnętrznego dla Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020, ustalonego w załączniku do Zarządzenia Nr 0050.1.182.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2020r., zmienionego zarządzeniem Nr 0050.1.114.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 lipca 2020r. 2. Zmiana Planu audytu wewnętrznego na 2020r. polega na zastąpieniu zadania ujętego w tym Planie pod poz. 2, tj. Organizacja i finansowanie oświaty w Gminie Dobrzen Wielki, na zadanie dot. wydawania zezwoleń oraz naliczanie kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów.
§ 2. Zmiana Planu audytu, o której mowa w §1, spowodowana została zakłóceniami w normalnym funkcjonowaniu placówek oświatowych w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu p. Jerzemu Szyndlerowi, działającemu na podstawie umowy zlecenia nr.ZP.272.223.2019 z dnia 15 października 2019r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2020r.

 
WÓJT

Piotr SZLAPA

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.219.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego na 2020 rok.pdf (257,60KB)