Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach o wolnym stanowisku pracy

Ogłoszenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach
o wolnym stanowisku pracy

1Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Chróścicach

Ul.Powstańców Śląskich 1, 46-080 Chróścice
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat
3. Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na zastępstwo z  możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
4.Termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2021r.
5. Określenie stanowiska: sekretarka.
6. Formalne wymagania dotyczące kandydatów:

Osoba, która spełnia niezbędne wymagania, to jest:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko  obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz  samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za  przestępstwo karnoskarbowe, a także nie była karana za przestępstwo popełnione   umyślnie,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje: -ukończyła co najmniej szkołę  średnią
 • mile widziany  co najmniej 2-letni staż pracy w administracji lub księgowości,
 • posiada stan zdrowia pozwalający podjąć zatrudnienie na stanowisku sekretarki.

7.   Konieczne kwalifikacje i umiejętności zawodowe kandydata:

 • bardzo dobra znajomość języka ojczystego w mowie i w piśmie,
 • dobra organizacja biura,
 • znajomość pracy i procedury biurowej,
 • umiejętność prowadzenia korespondencji,
 • podstawy księgowości,
 • wiedza z zakresu przedmiotów ekonomicznych,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość struktury organizacyjnej szkoły,
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Excel, Word, Power Point, znajomość programów graficznych w zakresie przygotowania zdjęć do druku i na stronę internetową, dyplomów, zaproszeń itp., znajomość obsługi programu SIO,
 • łatwość w redagowaniu pism urzędowych,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania różnorodnej dokumentacji szkolnej,
 • umiejętność analizy,
 • znajomość przepisów oświatowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń i ustaw dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
 • umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,
 • umiejętność organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej,
 • gotowość do systematycznego poszerzania wiedzy i kwalifikacji,

8. Oczekiwane cechy osobowościowe kandydata :

 • umiejętność kontaktowania się z uczniami, rodzicami, pracownikami i interesantami szkoły oraz instytucjami zewnętrznymi,
 • odpowiedzialność, zorganizowanie i porządek,
 • dyskrecja i lojalność,
 • samodzielność i zdecydowanie,
 • umiejętność organizowania pracy swojej i innych,
 • asertywność,
 • systematyczność, zdyscyplinowanie i umiejętność ustalania priorytetów,
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista
 • uczciwość, uczynność, rzeczowość, solidność, serdeczność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność tworzenia dobrego wizerunku firmy.

9. Praktyka na zbliżonym stanowisku w jednostce oświatowej oraz dodatkowe kwalifikacje będą atutem.

10.Przewidywany zakres wykonywanych zadań obejmuje:

 • Prowadzenie korespondencji (tradycyjnej i elektronicznej) wg  dziennika korespondencyjnego,
 • Prowadzenie i nadzór nad sprawnym  obiegiem  dokumentacji ,
 • Przechowywanie pism, według zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej,
 • Wysyłanie korespondencji, zakup, ewidencja i rozliczanie znaczków pocztowych,
 • Przepisywanie pism i ogłoszeń zleconych przez dyrektora szkoły,
 • Prowadzenie na bieżąco z należytą starannością ewidencji dzieci i ewidencji uczniów, współpraca z pedagogiem szkolnym oraz innymi szkołami i instytucjami w tym zakresie,
 • Prowadzenie księgi uczniów, księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie (ruch uczniów),
 • Wystawianie zaświadczeń dotyczących obowiązku szkolnego uczniów,
 • Sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw ukończenia szkoły,
 • Kompletowanie do oprawy arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli szkołę – tzw. księgi ocen i przekazanie ich do archiwum szkolnego,
 • Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
 • Prowadzenie ewidencji pieczęci szkolnych,
 • Prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie księgi druków ścisłego zarachowania,
 • Zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych,
 • Przechowywanie teczek z dokumentacją szkolną, zgodnie z jednolitym wykazem akt obowiązujących w szkole,
 • Przechowywanie dokumentacji kontrolnej, pokontrolnej itp.,
 • Przechowywanie instrukcji i regulaminów obowiązujących w szkole,
 • Bieżąca obsługa interesantów oraz udzielanie informacji,
 • Odbieranie połączeń telefonicznych oraz obsługa urządzeń biurowych sekretariatu,
 • Sporządzanie sprawozdawczości, zgodnie z właściwością zajmowanego stanowiska,
 • Sporządzanie sprawozdania SIO w części objętej zakresem czynności , współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zbierania informacji do  sprawozdania oraz nadzór nad kompletnością i terminowością złożenia sprawozdania,
 • Obsługa programu Vulcan Optivum,
 • Nadzorowanie poprawności przesyłanych do OKE i otrzymywanych z tej instytucji danych, związanych z egzaminem uczniów,
 • Dokonywanie zakupów  oraz zamówień zgodnie z potrzebami szkoły,
 • Prowadzenie  polityki finansowej placówki,
 • Ewidencja i nadzór majątku placówki:

- prowadzenie Rejestrów : środków trwałych , pozostałych środków trwałych , rejestrów pozabilansowych,

 • Obsługa kserokopiarki, laminatora , bindownicy  itp.,
 • Dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy, stan wyposażenia znajdującego się w sekretariacie szkoły oraz jego zabezpieczenie,
 • Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły związanych z pracą szkoły,

11.Wykaz wymaganych dokumentów:
Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1) list motywacyjny,
2) CV ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu doświadczenia zawodowego,
Składane dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

12.Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do:

 • złożenia dokumentów w terminie do dnia 22.01.2021.

- na adres: ul. Powstańców Śląskich 1, 46-080 Chróścice

- e-mail: sekretariat@szkolachroscice.pl

 •  Rozpatrywane będą dokumenty, które wpłyną do szkoły w  ustalonym terminie (decyduje data wpływu),

13.Dalszy tok postępowania:
I etap - formalna analiza dokumentów aplikacyjnych,
II etap - test teoretyczno –praktyczny , rozmowa kwalifikacyjna

14.O wynikach naboru  kandydaci będą informowani telefonicznie.

                                                   Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
                                                      im. Marii Konopnickiej w Chróścicach

                                                               /-/ mgr Renata Dąbrowska

PDFOgłoszenie - skan podpisany.pdf (1,36MB)