Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/204/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 713; zm.: poz. 1378) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2020r. poz. 3361) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się przepisy § 1 pkt 9, § 5 pkt 2, 3, 5, § 14, § 17 ust. 1 pkt 3 i 4, § 17 ust. 2 pkt 2, 3, 5, § 18 pkt 3, § 19, § 20, § 22;
2) W przepisie § 8 zdaniem pierwsze otrzymuje brzmienie:
Odpady komunalne zebrane selektywnie i pozostałe po segregacji, należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy: ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII/204/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.pdf (164,22KB)