Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 713; zm.: poz. 1378) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XXIV/169/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2020r. poz. 3348) dokonuje się następujących zmian: 1) dotychczasowa treść przepisu § 3 zostaje ujęta w nowej jednostce redakcyjnej, jako ust. 1;
2) w przepisie § 3 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:
2. Przypadki niewykonania lub niewłaściwego wykonania usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jak i przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mogą być zgłaszane w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki, w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, w formie pisemnej, elektronicznej oraz ustnej, w tym także telefonicznie. Zgłoszenia są rejestrowane i rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. Odpowiedź na zgłoszenie zostaje przekazana w formie, w jakiej zgłoszenie zostało złożona albo w formie wskazanej przez osobę dokonującą zgłoszenia. ”. ”;

3) dotychczasowa treść przepisu § 4 zostaje ujęta w nowej jednostce redakcyjnej, jako ust. 1;
4) w przepisie § 4 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:
2. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady na podstawie odrębnego regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały .”. ”;

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i z.pdf (275,44KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXVIII/205/2021.docx (9,49KB)