Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/213/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020r. poz. 1378) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1439; zm.: Dz. U. z 2019r. poz. 2020 oraz z 2020r. poz. 2361), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki tej opłaty ustalonej w ust. 2. 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, w wysokości 28,00zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 84,00zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, co stanowi trzykrotność wysokości stawki ustalonej w ust. 2.

§ 2. Uchyla się uchwałę nr XIV/119/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2020r . poz. 395).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021r.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII/213/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.pdf (147,93KB)