Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.55.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przez Gminę Dobrzeń Wielki projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie 10142020

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych( Dz.U. z 2011r. Nr 14 poz. 67 z póź.zm.) w związku z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ( Dz. U. UE L 347 z 20,12,2013r.), art. 25 rozporządzenia delegowanego komisji ( UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014r.( Dz.U. UE L 138 z 13.05.2014r.) i art. 15 rozporządzenia Rady ( WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art.93 Traktatu WE ( Dz. U. WE L 83 z 27.03.1999r z póź. zm.) , zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam instrukcję przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektowej związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie 2014-2020 stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy zaangażowanych w realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie 2014-2020.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.55.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przez Gminę Dobrzeń Wielki projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie 10142020.pdf (231,63KB)

DOCXZałącznik nr 1 120.55.2018.docx (9,34KB)