Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. środków zewnętrznych i obsługi projektów w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 20 kwietnia 2021r.

 

w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora

w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

 

        Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019r. poz. 1282) oraz § 11 Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (Zarządzenie nr 0152/20/2009 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2009r.)

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza nabór na wolne stanowisko
inspektora ds. środków zewnętrznych i  obsługi projektów
w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim,
ul. Namysłowska 44.

1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego, Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe;

5) doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letni staż pracy, w tym przynajmniej 1 rok pracy w administracji publicznej na stanowisku urzędniczym związanym z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych, w szczególności w zakresie tzw. projektów miękkich;

6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1) posiadanie umiejętności i wiedzy z zakresu pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych - w szczególności w zakresie tzw. projektów miękkich, prowadzenia i rozliczania rzeczowo-finansowego projektów, przygotowywania umów;

2) znajomość ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020r. poz. 713);

3) dyspozycyjność;

4) umiejętność pracy pod presją czasu;

5) zdolności organizacyjne, komunikatywność, odpowiedzialność;

6) dokładność w wykonywaniu zadań;

7) predyspozycje do pracy w zespole.

 

3. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca biurowa (praca przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie);

2) miejsce pracy: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, I piętro (obiekt posiada windę);

3) wymiar czasu pracy: pełny (praca od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1530,
w czwartek od 730 do 1630; w piątek od 730 do 1430);

4) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) bieżące monitorowanie i analiza możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań Gminy, w szczególności dostępnych funduszy unijnych na realizację tzw. projektów miękkich;

2) prowadzenie dla potrzeb Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy bazy danych dotyczących funduszy unijnych przeznaczonych na realizację tzw. projektów miękkich,

3) pozyskiwanie pozabudżetowych środków zewnętrznych na zadania Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej, na realizację tzw. projektów miękkich;

4) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do dostępnych programów pomocowych na realizacje tzw. projektów miękkich;

5) nadzór nad prawidłową realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym nadzorowanie właściwego udokumentowania wydatków związanych z dofinansowanym projektem, w tym sprawdzanie, czy wszystkie wydatki ponoszone w projekcie są wydatkami kwalifikowanymi;

6) przygotowywanie niezbędnych dokumentów, harmonogramów, raportów, sprawozdań;

7) przygotowywanie wniosków o refundację poniesionych wydatków w ramach projektów unijnych oraz wniosków o płatność zaliczkową;

8) bieżące monitorowanie stopnia osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatów przewidzianych we wniosku o dofinansowanie;

9) prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację tzw. projektów miękkich w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy;

10) prowadzenie obowiązkowych działań promocyjnych do projektów finansowanych ze środków unijnych;

11) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy i zarządzeń wójta, związanych z wykonywanymi zadaniami;

12) współpraca z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi instytucjami i podmiotami w zakresie planowania, realizacji i monitorowaniu projektów, w szczególności tzw. projektów miękkich;

13) przygotowywania i realizacji projektów wspólnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym współpraca w ramach Aglomeracji Opolskiej.

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys uwzględniający dotychczasowy przebieg kariery zawodowej (CV), zawierający dane kontaktowe kandydata (nr tel.; adres e-mail);

2) oświadczenie kandydata o zgodności podanych w CV danych osobowych z dowodem osobistym (należy podać: serię i nr dowodu osobistego, organ wydający, termin ważności);

3) kserokopie świadectw pracy, a  w przypadku trwania stosunku pracy – oświadczenie kandydata o pozostawaniu w zatrudnieniu, z określeniem podstawy zatrudnienia (np. umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony), stażu pracy i zajmowanego stanowiska;

4) kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;

5) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe i umiejętności;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy tylko kandydatów, którzy chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych);

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym inspektora w administracji publicznej;

10) oświadczenie kandydata o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim moich danych osobowych, zawartych w złożonej przeze mnie ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inspektora w ds. środków zewnętrznych i obsługi projektów w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Przyjmuję do wiadomości, że istnieje obowiązek upowszechnienia informacji o wyniku naboru, w tym publikacji danych osobowych wybranego kandydata w Biuletynie Informacji Publicznej, wynikający z art.15 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282)) i wyrażam na to zgodę.”.

6. Kserokopie dokumentów, o których mowa w poz. 5 („Wymaganie dokumenty”) niniejszego Ogłoszenia muszą być opatrzone zapisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez kandydata.

7. Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone jego własnoręcznym podpisem.

8. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów wymienionych w poz. 5 ogłoszenia („Wymagane dokumenty”),  jak również brak poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu albo podpisu kandydata na dokumentach i  oświadczeniach,  traktowane będzie jako błąd formalny i stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

9. Oferty zawierające wymagane dokumenty, określone w poz. 5 ogłoszenia „Wymagane dokumenty”, należy składać w Biurze Podawczym w  Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44 lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 7 maja 2021r. do godz. 1430
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. środków zewnętrznych i obsługi projektów.” W przypadku ofert nadesłanych pocztą liczy się data ich wpływu do Urzędu Gminy.

10. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim po dniu 7 maja 2021r.  nie będą rozpatrywane.

11. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 14 maja 2021r.

12. Kandydaci których oferty spełnią wymogi formalne podane w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w terminie do dnia 18 maja 2021r.

13. Informacje o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  (Menu Ogłoszenia - Wolne stanowiska) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

14. Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (sekretariat) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) www.bip.dobrzenwielki.pl  (Baza aktów własnych - Zbiór zarządzeń Wójta - Kierownika Urzędu - Zarządzenie nr 0152/20/2009 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2009r.).

15. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w marcu 2021r. wynosił 0%.

16. Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać  pod numerem telefonu 774110325.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

1) Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest wymogiem ustawowym (art. 22I Kodeksu pracy – Dz.U. z 2020r., poz.1320);

2) Administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest Wójt Gminy w Dobrzeniu Wielkim;

3) Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora jest NETKONCEPT sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy ul. Partyzanckiej 5a, 45 801 Opole. Kontakt listowny: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, kontakt e mail:  ;

4) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane tylko dla potrzeb tej rekrutacji, której dotyczy niniejsze obwieszczenie;

5) Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze (art.13 ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych - Dz.U. z 2019r. poz. 1282);

6) Informacja o wyniku naboru, w tym dane wybranego kandydata: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

7) Dane osobowe kandydatów, którzy zgłoszą się do naboru, ale nie zostaną zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim będą przechowywane w okresie do 6 miesięcy licząc od dnia podania wyniku naboru do publicznej wiadomości. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

8) Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

9) Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata  z udziału w naborze;

10) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                       Piotr Szlapa

Zarządzenie Nr 120.13.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-04-2021 w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim