Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Ogłoszenie
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 1 czerwca 2021r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282)

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza nabór na wolne stanowisko
Inspektora w Referacie Rozwoju
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44

1.Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
1)obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
2)posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego z zakresu pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych - w szczególności w zakresie tzw. projektów miękkich, prowadzenia i rozliczania rzeczowo-finansowego projektów, przygotowywania umów;
3)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4)brak skazania prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)wykształcenie wyższe;
6)co najmniej 3-letni staż pracy;
7)nieposzlakowana opinia.

2.Wymagania dodatkowe
1)doświadczenie w zakresie komunikacji marketingowej i promocji;
2)doświadczenie z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
3)znajomość ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020r. poz. 713);
4)dyspozycyjność;
5)umiejętność pracy pod presją czasu;
6)zdolności organizacyjne, komunikatywność, odpowiedzialność;
7)dokładność w  wykonywaniu zadań;
8)predyspozycje do pracy w zespole.

3.Warunki pracy na stanowisku:
1)praca biurowa (praca przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie);
2)miejsce pracy: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, I piętro (obiekt posiada windę);
3)wymiar czasu pracy: pełny (praca od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1530,
w czwartek od 730 do 1630; w piątek od 730 do 1430);
4)podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)bieżące monitorowanie i analiza możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań Gminy, w szczególności dostępnych funduszy unijnych na realizację tzw. projektów miękkich;
2)prowadzenie dla potrzeb Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy bazy danych dotyczących możliwych do pozyskania środków zewnętrznych, w szczególności funduszy unijnych przeznaczonych na realizację tzw. projektów miękkich,
3)pozyskiwanie pozabudżetowych środków zewnętrznych na zadania Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej na realizację tzw. projektów miękkich;
4)przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do dostępnych programów pomocowych na realizacje tzw. projektów miękkich;
5)nadzór nad prawidłową realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym nadzorowanie właściwego udokumentowania wydatków związanych z dofinansowanym projektem;
6)przygotowywanie wniosków o refundację poniesionych wydatków w ramach projektów unijnych oraz wniosków o płatność zaliczkową;
7)bieżące monitorowanie stopnia osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatów przewidzianych we wniosku o dofinansowanie;
8)prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację tzw. projektów miękkich w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy;
9)prowadzenie promocji Gminy, w tym obowiązkowych działań promocyjnych do projektów finansowanych ze środków unijnych;
10)współpraca z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi instytucjami i podmiotami w zakresie planowania, realizacji i monitorowaniu projektów, w szczególności tzw. projektów miękkich;
11)współpraca z organizacjami pozarządowymi,
12)przygotowywania i realizacji projektów wspólnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym współpraca w ramach Aglomeracji Opolskiej.

5.Wymagane dokumenty:
1)życiorys uwzględniający dotychczasowy przebieg kariery zawodowej (CV), zawierający dane kontaktowe kandydata (nr tel.; adres e-mail);
2)oświadczenie kandydata o zgodności podanych w CV danych osobowych z dowodem osobistym (należy podać: serię i nr dowodu osobistego, organ wydający, termin ważności);
3)kserokopie świadectw pracy, a w przypadku trwania stosunku pracy – oświadczenie kandydata o pozostawaniu w zatrudnieniu, z określeniem podstawy zatrudnienia (np. umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony), stażu pracy i zajmowanego stanowiska;
4)kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
5)kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe i umiejętności;
6)oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych;
7)oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8)kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy tylko kandydatów, którzy chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych);
9)oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym inspektora w administracji publicznej;
10) oświadczenie kandydata o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim moich danych osobowych, zawartych w złożonej przeze mnie ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inspektora w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
Przyjmuję do wiadomości, że istnieje obowiązek upowszechnienia informacji o wyniku naboru, w tym publikacji danych osobowych wybranego kandydata w Biuletynie Informacji Publicznej, wynikający z art.15 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282)) i wyrażam na to zgodę.”.
6.Kserokopie dokumentów, o których mowa w poz. 5 („Wymagane dokumenty”) niniejszego Ogłoszenia muszą być opatrzone zapisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez kandydata.
7.Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone jego własnoręcznym podpisem.

8.Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów wymienionych w poz. 5 ogłoszenia („Wymagane dokumenty”),  jak również brak poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu albo podpisu kandydata na dokumentach i  oświadczeniach,  traktowane będzie jako błąd formalny i stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.
9.Oferty zawierające wymagane dokumenty, określone w poz. 5 ogłoszenia „Wymagane dokumenty”, należy składać w Biurze Podawczym w  Urzędzie Gminy w (46-081) Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44 lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 17 czerwca 2021r. do godz. 1530 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora w Referacie Rozwoju.” W przypadku ofert nadesłanych pocztą liczy się data ich wpływu do Urzędu Gminy.
10.Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim po dniu 17 czerwca 2021r.  nie będą rozpatrywane.
11.Otwarcie ofert nastąpi do dnia 21 czerwca 2021r.
12.Kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne podane w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w terminie do dnia 23 czerwca 2021r.
13.Informacje o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  (Menu Ogłoszenia - Wolne stanowiska) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
14.Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (sekretariat) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) www.bip.dobrzenwielki.pl (Baza aktów własnych - Zbiór zarządzeń Wójta - Kierownika Urzędu - Zarządzenie nr 0152/20/2009 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2009r.).
15.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w maju 2021r. wynosił 0%.
16.Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać  pod numerem telefonu 774110325.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
1)Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest wymogiem ustawowym (art. 22I Kodeksu pracy – Dz.U. z 2020r., poz.1320);
2)Administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest Wójt Gminy w Dobrzeniu Wielkim;
3)Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora jest NETKONCEPT sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy ul. Partyzanckiej 5a, 45 801 Opole. Kontakt listowny: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, kontakt e mail: iod.urzad.dobrzenwielki@netkoncept.com;
4)Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane tylko dla potrzeb tej rekrutacji, której dotyczy niniejsze obwieszczenie;
5)Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze (art.13 ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych - Dz.U. z 2019r. poz. 1282);
6)Informacja o wyniku naboru, w tym dane wybranego kandydata: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
7)Dane osobowe kandydatów, którzy zgłoszą się do naboru, ale nie zostaną zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim będą przechowywane w okresie do 6 miesięcy licząc od dnia podania wyniku naboru do publicznej wiadomości. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
8)Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
9)Kandydat, który złożył ofertę w procesie naboru ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata  z udziału w naborze;
10)Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                    

                                                                                      WÓJT
 
                                                                              mgr Piotr SZLAPA

Zarządzenie Nr 120.21.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-06-2021 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim