Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.99.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2021 w sprawie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 9u ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888) w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162) zarządzam, co następuje:

§ 1. Prawdopodobieństwo naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości dotyczy:
1. obszarów podmiotowych – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobrzeń Wielki;
2. obszarów przedmiotowych:
a) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888),

b) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) i aktów wykonawczych,

c) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) i aktów wykonawczych,

d) przestrzeganie przepisów ustawy 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162),

e) przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 213 r. poz. 122).


§ 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.99.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2021 w sprawie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów ko.pdf (199,76KB)