Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/248/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-07-2021 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dofinansowania na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w lokalach budynków wielorodzinnych w Gminie Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb udzielania i rozliczania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na realizację zadań służących ochronie środowiska, w szczególności w zakresie ograniczenie niskiej emisji w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 2. 1. Przyjmuje się „Regulamin określający zasady i tryb udzielania i rozliczania dofinansowaniaz budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na zadania polegające, na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023r.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXIII/248/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-07-2021 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dofinansowania na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w lokalach budynków wielorodzinnych w Gminie Dob.pdf (465,08KB)

DOCXUzasadnienie XXXIII/248/2021.docx (5,79KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXIII/248/2021.docx (18,86KB)