Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.1.129.2021
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 15 września 2021 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 15 września 2021r.

w sprawie konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dobrzeniu Wielkim

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

ul. Namysłowska 28

46-081 Dobrzeń Wielki

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowanie środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 289),
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej-zgodnie z art. 122 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz. 1876),
 • staż pracy – co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 lata w pomocy społecznej,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku,
 • dobra znajomośćprzepisów prawa obowiązujących w zakresie zadań gminnego ośrodka pomocy społecznej, w szczególności ustaw: o pomocy społecznej, oświadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionych do alimentów, o Karcie Dużej Rodziny, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz kodeks postępowania administracyjnego;

2) Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe nakierowniczym stanowisku urzędniczym,
 • doświadczenie w zarządzaniu gospodarką finansową w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • posiadanie zdolności organizacyjnych oraz umiejętności kierowania zespołem pracowników,
 • wysoka kultura osobista, obowiązkowość i dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kategorii B oraz posiadanie możliwości korzystania z samochodu prywatnego w celach służbowych.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim (dalej w skrócie: GOPS) oraz reprezentowanie GOPS na zewnątrz;

2) realizacja zadań własnych Gminy Dobrzeń Wielki (dalej: Gmina) i zadań zleconych Gminie, należących  lub przekazanych do kompetencji GOPS;

3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy;

4) opracowywanie planu finansowego GOPS, sprawowanie kontroli nad jego wykonaniem oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych;

5) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na wykonanie zadań GOPS;

6) prowadzenie kontroli zarządczej w GOPS;

7) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Dobrzeń Wielki i zarządzeń Wójta w sprawach z zakresu działalności GOPS, w tym projektów programów i strategii;

8) przygotowywanie sprawozdań z działalności GOPS, w tym dla potrzeb Wójta i Rady Gminy;

9) wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w GOPS;

10) wykonywanie innych zadań, w tym na polecenie Wójta Gminy.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU

Umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat), w tym praca przy monitorze ekranowym.

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, Namysłowska 28. I piętro. Obiekt nie posiada windy.

Charakter pracy: częste kontakty międzyludzkie, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Zakres obowiązków obejmuje również wykonywanie czynności poza siedzibą GOPS - na terenie Gminy, w sytuacjach wymagających dokonania ustaleń lub załatwienia sprawy w określonym miejscu w Gminie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) podpisane CV i uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny);

2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy – kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu;

4) oświadczenia kandydata o tym, że:

a) korzysta z pełni praw publicznych,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowanie środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 289),

e) stan zdrowia pozwala na wykonywania zadań na stanowisku,

f) posiada nieposzlakowana opinię,

g) posiada dobrą znajomość przepisów prawa wymienionych w wymaganiach niezbędnych stawianych kandydatom w niniejszym ogłoszeniu;

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej  przeze mnie ofercie w ramach ogłoszonego konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tego konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że istnieje obowiązek publikacji moich danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej, wynikający z art.15 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282).”.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim” w Biurze Podawczym w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki albo przesłać na w/w adres Urzędu, w terminie do dnia 29 września 2021r. do godz. 1530.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim po 29 września 2021r. nie będą rozpatrywane (w przypadku dokumentów nadanych pocztą, decyduje data ich wpływu do Urzędu Gminy).

INNE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU

Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy powoła Komisje Konkursową i określi tryb jej pracy.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

- I etap – ocena złożonych ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów) - sprawdzenie  przez Komisje Konkursową kompletności wymaganych dokumentów oraz spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych,

- II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Do II etapu konkursu zostaną dopuszczenie tylko ci kandydaci, których oferty będą zawierać wszystkie wymagane dokumenty i którzy spełnią wszystkie wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu o konkursie.

O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Ocena złożonych ofert pod względem formalnym zostanie dokonana przez Komisję Konkursową w terminie do 1 października 2021r.

Konkurs zostanie przeprowadzony również w przypadku zgłoszenia się tylko jednego kandydata.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

1) Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest wymogiem ustawowym (art. 22I Kodeksu pracy – Dz.U. z 2020r., poz.1320);

2) Administratorem danych osobowych przekazanych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki;

3) Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora jest NETKONCEPT sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy ul. Partyzanckiej 5a, 45 801 Opole. Kontakt listowny: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, kontakt e mail: ;

4) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane tylko dla potrzeb tej rekrutacji, której dotyczy niniejsze obwieszczenie;

5) Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do konkursu stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze (art.13 ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych - Dz.U. z 2019r. poz. 1282);

6) Informacja o wyniku konkursu, w tym dane wybranego kandydata: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość) zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

7) Dane osobowe kandydatów, którzy zgłoszą się do konkursu, ale nie zostaną zatrudnieni na stanowisku, będą przechowywane w okresie do 6 miesięcy licząc od dnia podania wyniku konkursu do publicznej wiadomości. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone;

8) Kandydat, który złożył ofertę w konkursie ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

9) Kandydat, który złożył ofertę w konkursie ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z udziału w konkursie;

10) W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez administratora kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim wynosił 0%.

W niniejszym konkursie na kierownicze stanowisko urzędnicze nie ma zastosowania art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r, poz.1282).

 

                                                                                                                                  WÓJT

                                                                                                                             Piotr SZLAPA