Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.195.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późń. zm.) w związku z art. 257 ust. 3) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.194.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021, wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy:
1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (jednostka, organ)

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 350,00 350,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 350,00 350,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 0,00 350,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 000,00 21 000,00
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 21 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 21 000,00
  90026   Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 21 000,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 0,00
Razem 21 350,00 21 350,00

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 2 000,00 2 000,00
  80101   Szkoły podstawowe 2 000,00 2 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00
    4430 Różne opłaty i składki 0,00 2 000,00
Razem 2 000,00 2 000,00

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 20 000,00 20 000,00
  80101   Szkoły podstawowe 20 000,00 0,00
    4260 Zakup energii 20 000,00 0,00
  80113   Dowożenie uczniów do szkół 0,00 20 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 20 000,00
Razem 20 000,00 20 000,00

4. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 41 210,00 41 210,00
  80101   Szkoły podstawowe 11 000,00 12 210,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 11 000,00
    4260 Zakup energii 11 000,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 210,00
  80115   Technika 5 000,00 5 000,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 5 000,00
    4260 Zakup energii 5 000,00 0,00
  80117   Branżowe szkoły I i II stopnia 4 080,00 4 000,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4 000,00
    4260 Zakup energii 4 000,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80,00 0,00
  80120   Licea ogólnokształcące 20 000,00 20 000,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 20 000,00
    4260 Zakup energii 20 000,00 0,00
  80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 910,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 910,00 0,00
  80152   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 220,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 220,00 0,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1 610,00 1 610,00
  85401   Świetlice szkolne 1 610,00 1 610,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 610,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 610,00 0,00
Razem 42 820,00 42 820,00

5. Zespół Szkolno Przedszkolny w Kup

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 500,00 500,00
  80104   Przedszkola 500,00 500,00
    4220 Zakup środków żywności 0,00 500,00
    4260 Zakup energii 500,00 0,00
Razem 500,00 500,00

6. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 12 500,00 12 500,00
  80104   Przedszkola 6 000,00 12 500,00
    4220 Zakup środków żywności 0,00 12 500,00
    4260 Zakup energii 6 000,00 0,00
  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 6 500,00 0,00
    4260 Zakup energii 6 500,00 0,00
Razem 12 500,00 12 500,00

7. Publiczne Przedszkole w Chróścicach

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 13 000,00 13 000,00
  80104   Przedszkola 13 000,00 13 000,00
    4220 Zakup środków żywności 0,00 13 000,00
    4260 Zakup energii 13 000,00 0,00
Razem 13 000,00 13 000,00

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.195.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2021 rok.pdf (370,12KB)