Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.201.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.1.29.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia kodu księgowego dla prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice” realizowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00042-65150-UM0800046/19 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późń. zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) , zarządza się, co następuje:

§ 1. ust. 1 Zarządzenia Nr 0050.1.29.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 lutego 2021 r. otrzymuje brzmienie:
1) 106 – „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice, Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00042-65150-UM0800046/19 z dnia 06.07.2020, PROW 2014-2020” – dla wszystkich operacji gospodarczych finansowanych z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego, 2) 107 – „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” – dla wszystkich operacji gospodarczych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. ”;

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.
§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 10 lutego 2021 r.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.201.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.1.29.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia kodu księgowego dla prowadzenia wyodrębnionej ewidencji ksi.pdf (176,11KB)