Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zmienia ogłoszenie z dnia 10.06.2022 r. o publicznym pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę mienia w postaci sieci ciepłowniczych i innych urządzeń z nimi związanych stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zmienia ogłoszenie z dnia 10.06.2022 r. o publicznym pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę mienia w postaci sieci ciepłowniczych i innych urządzeń z nimi związanych stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki, połączonych z systemem ciepłowniczym należącym do Elektrowni Opole stanowiącej przedsiębiorstwo PGE Górnictwa i Energetyki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bełchatowie, w celu zaopatrywania mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki oraz Miasta Opole (Dzielnicy Czarnowąsy) w energię cieplną, w zakresie sprostowania warunków zawartych w ust. 2 przetargu, zmiany terminu wnoszenia wadium, wydłużenia terminu składania ofert, wydłużenia terminu na podpisanie umowy oraz poprzez dodanie załączników do przetargu, w następujący sposób:

1. Ust. 2 pkt 2  ogłoszenia o przetargu otrzymuje brzmienie:

„Prowadzi działalność w zakresie dostawy ciepła dla odbiorców końcowych przez minimum 10 lat oraz dostarcza ciepło dla minimum 1000 odbiorców”,

2. Ust. 3 ogłoszenia o przetargu otrzymuje brzmienie:

 „ Do przetargu może przystąpić podmiot, który wniesie przelewem wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w takim terminie, aby w dniu 25.07.2022 r. do godziny 15:00 znalazło się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki o numerze: 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006”

3. Ust. 5 pkt 7 ogłoszenia o przetargu otrzymuje brzmienie:

„oświadczenie oferenta, że spełnia warunki określone w ust. 2 niniejszego przetargu”

4. Ust. 5 pkt 8 ogłoszenia o przetargu otrzymuje brzmienie:

„kopię dowodu wpłaty wadium.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie, opatrzonej napisem: „Oferta na dzierżawę sieci ciepłowniczych i innych urządzeń z nimi związanych – nie otwierać.” w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki w terminie do dnia 25.07.2022 r., do godziny 15:00

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, liczonych od dnia otwarcia ofert.”

5. Ust. 6 ogłoszenia o przetargu otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.07.2022 r. w gabinecie Zastępcy Wójta mieszczącym się na piętrze budynku Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.”

6. Ust. 10 ogłoszenia o przetargu otrzymuje brzmienie:

  • Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie do 60 dni liczonych od dnia wyboru oferenta.”

7. Dodaje się ust. 11 do ogłoszenia o przetargu:

„ Załącznikami do ogłoszenia o przetargu są:

1) Wykaz mienia stanowiącego przedmiot dzierżawy Dobrzeń Wielki,

2) Wykaz mienia stanowiącego przedmiot dzierżawy Czarnowąsy,

3) Schemat sieci ciepłowniczej Dobrzeń Wielki,

4) Schemat sieci ciepłowniczej Czarnowąsy,

5) Projekt umowy dzierżawy,

6) Wykaz urządzeń i programów do przekazania przez ELKOM Gminie Dobrzeń Wielki,

7) Wykaz odbiorców z mocami zamówionymi z podziałem na miejscowości wg stanu na maj 2022 r.

 

Z up. Wójta

                                                                                                           /-/ Piotr Jonek Zastępca Wójta

 

PDFOGŁOSZENIE O PRZETARGU PO ZMIANACH.pdf (477,08KB)

PDFWykaz mienia stanowiącego przedmiot dzierżawy Dobrzeń Wielki (512,65KB)
PDFWykaz mienia stanowiącego przedmiot dzierżawy Czarnowąsy (296,79KB)
PDFSchemat sieci ciepłowniczej Dobrzeń Wielki (1 015,57KB)
PDFSchemat sieci ciepłowniczej Czarnowąsy (2,89MB)
PDFPROJEKT UMOWY DZIERŻAWY.pdf (265,39KB)
PDFWykaz urządzeń i programów do przekazania przez ELKOM Gminie Dobrzeń Wielki.pdf (107,05KB)
XLSWykaz odbiorców z mocami zamówionymi z podziałem na miejscowości wg stanu na maj 2022 r.xls (264,50KB)