Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.264.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-11-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/58/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Dobrzeń Wielki w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r., Nr 61, poz. 788), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzenie w okresie od dnia 3 listopada do dnia 14 listopada 2022 r. do godz. 10:00 konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.” 2. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opinii, uwag i propozycji dotyczących Rocznego programu współpracy.
§ 2. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzeń Wielki i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w dniu 03.11.2022 r.
§ 3. Podmioty wymienione w § 1 ust. 2, mogą zgłaszać swoje opinie, uwagi i propozycje na formularzu konsultacji, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, do Inspektora Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim – Pani Ireny Włodarczyk pisemnie (zostawiając dokument w sekretariacie) oraz elektronicznie na adres e-mail: do dnia 14.11.2022 r. do godz. 10:00. § 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzeń Wielki i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.264.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-11-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z.pdf (994,84KB)

PDFZalacznik1 0050.1.264.2022.pdf (194,45KB)

PDFZalacznik2 0050.1.264.2022.pdf (368,78KB)

PDFZalacznik3 0050.1.264.2022.pdf (182,52KB)