Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.276.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2022 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń. zm.) w związku z art. 257 ust. 1) i ust. 3) oraz art. 258 ust. 1 pkt) 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.275.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy:
1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (jednostka, organ)

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
750     Administracja publiczna 3 000,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 3 000,00
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 000,00
852     Pomoc społeczna 861,57
  85295   Pozostała działalność 861,57
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 861,57
855     Rodzina -14 922,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -15 000,00
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -15 000,00
  85503   Karta Dużej Rodziny 78,00
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 78,00
Razem: -11 060,43
Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
      Administracja publiczna - zlecone 3 000,00
      Urzędy wojewódzkie 3 000,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 509,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 429,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 62,00
      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - własne 0,00
  75404   Komendy wojewódzkie Policji -5 000,00
    2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy -5 000,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 4 300,00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe -700,00
  75414   Obrona cywilna 700,00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 700,00
Razem: 3 000,00

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
      Pomoc społeczna - zlecone 861,57
      Pozostała działalność 861,57
    3110 Świadczenia społeczne 844,68
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14,40
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2,49
      Rodzina – zlecone, własne -14 928,00
      Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zlecone -15 000,00
    3110 Świadczenia społeczne -14 550,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -158,07
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -22,54
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -130,39
    4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -139,00
  85503   Karta Dużej Rodziny - zlecone 78,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78,00
  85508   Rodziny zastępcze -własne -22 500,00
    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -22 500,00
  85510   Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - własne 22 500,00
    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 22 500,00
Razem: -14 060,43

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
      Oświata i wychowanie 0,00
      Szkoły podstawowe 8 000,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 500,00
    4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 500,00
  80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -8 000,00
    4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -8 000,00
Razem: 0,00

4. Zespół Szkolno Przedszkolny w Kup

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 0,00
  80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 0,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00
    4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -600,00
Razem: 0,00

 

§ 2. Na podstawie wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 14.11.2022 r. wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach:

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 0,00
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -1 200,00
Razem: 0,00

 

§ 3. Na podstawie wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach z dnia 10.11.2022 r. wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach:

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana
801     Oświata i wychowanie 0,00
  80101   Szkoły podstawowe 0,00
    4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -16 000,00
    4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 16 000,00
Razem: 0,00

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.276.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2022 w sprawie dokonania zmian w.pdf (326,07KB)